Perhe-eläke turvaa lesken ja lasten toimeentuloa puolison tai huoltajan kuoltua. Työeläkejärjestelmästä maksettava lakisääteinen perhe-eläke jakautuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Perhe-eläkkeeseen tuli muutoksia 1.1.2022.

Kenellä on oikeus perhe-eläkkeeseen?

Leskeneläkettä maksetaan tietyin edellytyksin edunjättäjän aviopuolisolle tai avopuolisolle. Samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen osapuoli rinnastetaan aviopuolisoon.

Lapseneläkkeeseen ovat oikeutettuja edunjättäjän alle 20-vuotiaat lapset. Lapseneläkkeeseen on oikeus myös, jos edunjättäjä oli lapsen äiti- tai isäpuoli, edellyttäen että lapsen vanhempi ja edunjättäjä olivat avioliitossa ja lapsi asui heidän kanssaan samassa taloudessa.

Avioleskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos:

 • leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi (oma tai adoptiolapsi) edunjättäjän kanssa ja avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta tai
 • avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta ja leski 50 vuotta, avioliitto oli edunjättäjän kuolemaan mennessä jatkunut vähintään viisi vuotta ja leski oli edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai hän oli pitkäaikaisesti työkyvytön.

Avoleskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Edunjättäjä on kuollut vuonna 2022 tai sen jälkeen.
 • Avoleskellä on huollettavana edunjättäjän kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi.
 • Avoleski ja edunjättäjä asuivat yhteisessä taloudessa vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa.
 • Avoleski ja edunjättäjä olivat muuttaneet yhteiseen talouteen ennen kuin puoliso täytti 65 vuotta.
 • Kumpikaan avopuolisoista ei ollut avioliitossa muun henkilön kanssa.

Edunjättäjän entisellä puolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos edunjättäjä oli lainvoimaisen päätöksen tai sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen perusteella velvollinen maksamaan elatusapua entiselle puolisolleen.

Aiheesta muualla:

Leskeneläke on jatkossa määräaikainen

Avioliiton perusteella leskeneläkettä maksetaan loppuelämän ajan, jos leski on syntynyt ennen vuotta 1975 tai jos puoliso kuoli ennen 1.1.2022. Vuonna 1975 tai sen jälkeen syntynyt saa leskeneläkettä 10 vuoden ajan, kuitenkin vähintään siihen asti, kun nuorin lapseneläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta.

Avoliiton perusteella myönnettyä leskeneläkettä maksetaan siihen asti, kun nuorin yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta.

Leskeneläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana.

Edunsaajien lukumäärä vaikuttaa perhe-eläkkeen määrään

Eläkkeen perusteena on edunjättäjän työeläke. Jos edunjättäjä ei saanut eläkettä tai hänelle maksettiin osatyökyvyttömyyseläkettä tai osittaista vanhuuseläkettä, perhe-eläke lasketaan laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella.

Jos perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän saama työkyvyttömyyseläke tai laskennallinen työkyvyttömyyseläke, perhe-eläkkeeseen tehdään kertakorotus viisi vuotta perhe-eläkkeen tai työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen jälkeen.

Perhe-eläke lasketaan edunjättäjän eläkeoikeuden perusteella ja sen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Leskeneläkkeen ja lapseneläkkeiden summa on enintään edunjättäjän eläkkeen suuruinen.

Vuoden 2022 alusta alkaen lesken laskennallinen osuus voidaan maksaa lapseneläkkeenä lapsille, jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole. Tällöin lapsille jaetaan perhe-eläkkeen yhteismäärä kokonaisuudessaan.

Perhe-eläkkeen perusteena oleva edunjättäjän vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke on kerrottu elinaikakertoimella, joten perhe-eläkkeeseen ei erikseen sovelleta elinaikakerrointa.

Lesken ja lasten perhe-eläkeosuudet

Lasten lukumäärä 0 1   4-
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet – 4/12 7/12 9/12 10/12
Yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Aiheesta muualla:

Leskeneläkettä vähennetään lesken oman eläkeoikeuden perusteella

Perhe-eläkkeen tarkoituksena on korvata edunjättäjän kuoleman aiheuttamaa taloudellista menetystä. Jotta lesken toimeentulo vastaisi edunjättäjän kuolemaa edeltänyttä tasoa, leskeneläkkeeseen tehdään lesken oman eläkkeen tai hänen laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeensä perusteella vähennys.

Leskeneläkettä vähennetään heti leskeneläkkeen alkaessa, jos leski on yli 65-vuotias tai saa työeläkettä. Leskeneläkettä ei kuitenkaan vähennetä niin kauan kuin huollettavana on alle 18-vuotias lapseneläkettä saava lapsi. Alle 65-vuotiaan lapsettoman lesken leskeneläkettä vähennetään, kun leskeneläkettä on maksettu kuusi kuukautta.

Leskeneläkettä vähennetään, jos lesken oma eläke ylittää 818,50 euroa vuonna 2024. Täyteen leskeneläkkeeseen tehtävän vähennyksen määrä on puolet lesken oman eläkkeen ja edellä mainitun rajan erotuksesta.

Vähennetty leskeneläke =
täysi leskeneläke – 0,5 x (lesken oma eläke – 818,50)

Joissakin tapauksissa perhe-eläkettä ei jää lainkaan maksettavaksi lesken omien tulojen vuoksi. Vähennys vaikuttaa yleensä enemmän mieslesken eläkkeen määrään, koska miesten tulot ovat keskimäärin suuremmat kuin naisten. Miesleskistä vähän yli kolmannekselle ei makseta lainkaan perhe-eläkettä vähentämisen vuoksi. Naisleskillä vastaava osuus on noin kuusi prosenttia.

Työeläkejärjestelmästä maksettu leskeneläke (ilman nollan suuruisia eläkkeitä) oli keskimäärin 722 euroa vuonna 2023. Naisten keskimääräinen leskeneläke oli 766 euroa ja miesten 378 euroa kuukaudessa.

Muita etuuksia perheenhuoltajan kuoleman jälkeen

Työeläkejärjestelmästä maksettavien perhe-eläke-etuuksien lisäksi omaiset voivat olla oikeutettuja

 • kansaneläkejärjestelmän perhe-eläkkeeseen
 • tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan perhe-eläkkeeseen
 • työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksettavaan korvaukseen
 • edunjättäjän toisessa EU/ETA-maassa tai muissa sosiaaliturvasopimusmaassa tekemän työn perusteella maksettavaan eläkkeeseen.

Kansaneläkejärjestelmän lesken alkueläkettä ja lapseneläkkeen perusmäärää maksetaan tuloista riippumatta. Lesken jatkoeläke ja lapseneläkkeen täydennysmäärä ovat tuloharkintaisia.

Tapaturma- ja liikennevakuutukset ovat pakollisia ja niistä maksettavat etuudet ovat ensisijaisia työeläkkeisiin nähden. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus kattaa lähes kaikki palkansaajat ja sen perusteella maksetaan tasasuuruinen kertakorvaus.

Lakisääteisen ja työmarkkinaperusteisen vakuutuksen lisäksi työnantajan lisäeläke, yksityinen eläkevakuutus tai henkivakuutus voivat täydentää vakuutusturvaa.

Aiheesta muualla:

Perhe-eläkeuudistus vuonna 2022

Perhe-eläke uudistui 1.1.2022:

 • Leskeneläke muuttui määräaikaiseksi (10 vuotta) vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä.
 • Myös avoliiton perusteella alettiin maksaa leskeneläkettä tietyin edellytyksin.
 • Lapseneläkkeen päättymisikä nousi 18 ikävuodesta 20 vuoteen.
 • Lesken laskennallinen osuus alettiin maksaa lapsille, jos leskeneläkkeeseen oikeutettua leskeä ei ole.

Perhe-eläkkeuudistusta edelsi sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportti kehittämisvaihtoehdoista vuonna 2017. Sen ja muut perhe-eläkelinkit löydät alla olevista valikoista.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.