Työeläkejärjestelmästä maksettava lakisääteinen perhe-eläke jakaantuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen.

Leskeneläkettä maksetaan tietyin edellytyksin edunjättäjän aviopuolisolle. Samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen osapuoli rinnastetaan aviopuolisoon. Lapseneläkkeeseen ovat oikeutettuja edunjättäjän alle 18-vuotiaat lapset.

Leskeneläkkeeseen on oikeus, mikäli:

  • leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi (oma tai ottolapsi) edunjättäjän kanssa ja avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta tai
  • avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta ja leski 50 vuotta, avioliitto oli edunjättäjän kuolemaan mennessä jatkunut vähintään viisi vuotta ja leski oli edunjättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai hän oli pitkäaikaisesti työkyvytön.

Edunjättäjän entisellä puolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos edunjättäjä oli lainvoimaisen päätöksen perusteella velvollinen maksamaan elatusapua entiselle puolisolleen.

Leskeneläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta.

Edunjättäjän lapselle (myös ottolapselle) maksetaan lapseneläkettä 18 vuoden ikään saakka. Lapseneläke lakkaa myös, mikäli lapsi annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle.

Lesken lapsella tai ottolapsella voi olla oikeus lapseneläkkeeseen edunjättäjän jälkeen, jos lapsi asui yhdessä lesken ja edunjättäjän kanssa samassa taloudessa. Lapsella on kuitenkin oikeus lapseneläkkeeseen vain kahden edunjättäjän jälkeen samanaikaisesti.

Merimieseläkelain mukaan vakuutettujen edunsaajilla on lisäksi oikeus edunjättäjän iän mukaan määräytyvään hautausavustukseen, mikäli edunjättäjä kuolee alle 67-vuotiaana. Hautausavustus poistuu vuoden 2021 alusta merimieseläkeuudistuksen myötä.

Aiheesta muualla:

Edunsaajien lukumäärä vaikuttaa perhe-eläkkeen määrään

Eläkkeen perusteena on edunjättäjän omaan työuraan perustuva eläke. Jos edunjättäjä ei saanut eläkettä tai hänelle maksettiin osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä, perhe-eläke lasketaan sen eläkkeen perusteella, jonka edunjättäjä olisi saanut jos hän olisi tullut oikeutetuksi täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen kuolinhetkellään.

Elinaikakerroin vaikuttaa vuoden 2010 alusta alkaen perhe-eläkkeen perusteena olevaan vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Viisi vuotta jatkuneeseen työkyvyttömyyseläkkeeseen tehtävä kertakorotus tehdään myös edunjättäjän saaman työkyvyttömyyseläkkeen perusteella laskettuun perhe-eläkkeeseen, mikäli korotusta ei ole tehty edunjättäjän eläkkeeseen aikaisemmin.

Perhe-eläke lasketaan edunjättäjän eläkeoikeuden perusteella ja sen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Leskeneläkkeen ja lapseneläkkeiden summa on enintään edunjättäjän eläkkeen suuruinen.

Lesken ja lasten perhe-eläkeosuudet

Lasten lukumäärä 0 1   4-
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Lapseneläkkeet – 4/12 7/12 9/12 10/12
Yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Leskeneläkettä vähennetään lesken oman eläkeoikeuden perusteella

Perhe-eläkkeen tarkoituksena on korvata edunjättäjän kuoleman aiheuttamaa taloudellista menetystä. Jotta lesken toimeentulo vastaisi edunjättäjän kuolemaa edeltänyttä tasoa, leskeneläkkeeseen tehdään lesken oman eläkkeen tai hänen laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeensä perusteella vähennys.

Leskeneläkettä vähennetään, kun yksi seuraavista toteutuu

  • nuorin lapsi täyttää 18 vuotta
  • lapseton alle 65-vuotias leski on saanut kuusi kuukautta alkueläkettä
  • leski on yli 65-vuotias tai eläkkeensaaja.

Leskeneläkettä vähennetään, mikäli lesken oma eläke ylittää 732,50 euroa vuonna 2021. Täyteen leskeneläkkeeseen tehtävän vähennyksen määrä on puolet lesken oman eläkkeen ja yllä mainitun rajan erotuksesta.

Joissakin tapauksissa perhe-eläkettä ei jää lainkaan maksettavaksi lesken omien tulojen vuoksi. Vähennys vaikuttaa useammin mieslesken eläkkeen määrään koska miesten tulot ovat keskimäärin suuremmat. Noin neljänneksessä tapauksista miesleskelle ei makseta lainkaan perhe-eläkettä vähentämisen vuoksi. Naisleskillä vastaava osuus on noin kolme prosenttia.

Työeläkejärjestelmästä maksettu leskeneläke (ilman nollan suuruisia eläkkeitä) oli keskimäärin 647 euroa vuonna 2020. Naisten keskimääräinen leskeneläke oli 686 euroa ja miesten 360 euroa kuukaudessa.

Arvioi Työeläke.fi:ssa laskurilla lesken omien tulojen vaikutusta leskeneläkkeeseen.

Siirry Työeläke.fi:n leskeneläkesivulle.

Muita etuuksia perheenhuoltajan kuoleman jälkeen

Työeläkejärjestelmästä maksettavien perhe-eläke-etuuksien lisäksi omaiset voivat olla oikeutettuja

  • kansaneläkejärjestelmän perhe-eläkkeeseen
  • edunjättäjän toisessa EU/ETA-maassa tai muissa sosiaaliturvasopimusmaassa tekemän työn perusteella maksettavaan eläkkeeseen
  • tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella maksettavaan perhe-eläkkeeseen
  • Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksettavaan korvaukseen.

Kansaneläkejärjestelmän lesken alkueläkettä ja lapseneläkkeen perusmäärää maksetaan tuloista riippumatta. Lesken jatkoeläke ja lapseneläkkeen täydennysmäärä ovat tuloharkintaisia.

Tapaturma- ja liikennevakuutukset ovat pakollisia ja niistä maksettavat etuudet ovat ensisijaisia työeläkkeisiin nähden. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus kattaa lähes kaikki palkansaajat ja sen perusteella maksetaan tasasuuruinen kertakorvaus.

Lakisääteisen ja työmarkkinaperusteisen vakuutuksen lisäksi työnantajan lisäeläke, yksityinen eläkevakuutus tai henkivakuutus voivat täydentää vakuutusturvaa.

Lisätietoa perhe-eläkkeestä

Sosiaali- terveysministeriön työryhmä on julkaissut perhe-eläkejärjestelmän kehittämistä käsittelevän selvityksen. Selvitystyöstä sovittiin vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelun yhteydessä.

Eläketurvakeskus on tarkastellut perhe-eläkejärjestelmän tilannetta ja kehittämismahdollisuuksia viimeksi vuonna 2014 julkaistussa raportissa. Sen ja muut perhe-eläke-linkit löydät alla olevista valikoista.