Lisäeläkkeitä säännellään EU-tasolla direktiivein ja vakavaraisuuskehikoin. Lisäeläkkeitä tarjoavien toimijoiden vakavaraisuutta valvoo Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA. EU-tasolla on käynnissä myös eurooppalaisia lisäeläkehankkeita, joiden tavoitteena on luoda yhteisiä eurooppalaisia lisäeläketuotteita.

IORP-direktiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (2003/41/EY, IORP-direktiivi) uudistamista koskeva komission esitys annettiin 27.3.2014 (COM(2014) 167 final). Esitys oli osa toimenpidepakettia, jonka tarkoituksena on edistää uusia tapoja saada käyttöön pitkäaikaista rahoitusta ja tukea kestävän talouskasvun palauttamista Eurooppaan.

IORP-direktiivin uudistamista koskevan komission esityksen tarkoituksena on lisätä pitkäaikaisten sijoitusten määrää. Uudistuksella on kolme päätavoitetta:

  • Varmistaa lisäeläkejärjestelmissä vakuutettujen henkilöiden asianmukainen suoja riskien varalta
  • Poistaa palvelujen tarjonnan esteet rajat ylittävissä tilanteissa ja saada näin täysi hyöty ammatillisten lisäeläkkeiden sisämarkkinoista
  • Parantaa ammatillisten lisäeläkerahastojen sijoitustoimintaan liittyviä edellytyksiä.

IORP-direktiivi koskee ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toimintaa ja valvontaa. Nämä koskettavat Suomessa eläkesäätiöitä ja –kassoja siltä osin kun ne tarjoavat II pilarin lisäeläkkeitä. IORP-direktiiviä ei sovelleta Suomen lakisääteisiin työeläkkeisiin, jotka kuuluvat EU:n sosiaaliturva-asetusten (883/2004 ja 987/2009) piiriin. Komission uudistuksessa ei esitetty muutettavaksi IORP-direktiivin soveltamisalaa.

Direktiivi tuli voimaan joulukuussa 2016. Direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä muuttamalla eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia, maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa annettua lakia sekä vakuutusyhtiölakia. Muutokset ovat tulleet voimaan vuoden 2019 alussa.

Solvenssi II -direktiivi

Euroopan Unionissa on pitkään uudistettu henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyä ja -valvontaa. Uudistuksen tavoitteena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa.

Solvenssi II -direktiivi uudistaa vakuutusyritysten vakavaraisuutta koskevat säännökset ja samalla yhdistää useita vakuutustoimintaa koskevia direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Solvenssi II -direktiivin mukaiset muutokset koskevat Suomessa henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä ja vakuutusyhdistyksiä.

Solvenssi II -direktiiviä koskevat lainsäädännön muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2016.

Aiheesta muualla:

Resaver-lisäeläke

Resaver on tutkimustoimintaa harjoittaville organisaatioille tarkoitettu EU:n laajuinen lisäeläkerahasto. Resaver-eläkerahaston kotipaikka on Belgia, jonka lainsäädännön alla se toimii.

Resaver-konsortioon voivat liittyä kaikki Euroopan talousalueella toimivat organisaatiot, jotka harjoittavat tutkimustoimintaa. Toistaiseksi mukana on täysjäseniä neljästä eri EU-maasta (Alankomaat, Italia, Itävalta sekä Unkari). Konsortion jäsenet voivat tarjota työntekijöilleen Resaver-lisäeläkettä.

Resaverin tarjoama eläke on maksuperusteinen. Maksuprosentit vaihtelevat maittain. Eläkeikä määrittyy sen mukaan, missä eläkeoikeus karttui. Eläke kattaa ainoastaan vanhuuden turvan.

Ensimmäiset maksut Resaver-rahastoon suoritettiin maaliskuussa 2017.

Aiheesta muualla:

Eurooppalainen lisäeläke (PEPP)

Eurooppalaista yksilöllistä eläkevakuutustuotetta (Pan-European personal pension product, PEPP) koskeva asetus (EU) 2019/1238 on tullut voimaan vuonna 2019.

Jotta PEPP-asetusta voitaisiin soveltaa, edellyttää se ns. 2-tason sääntelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että komissiolle on asetuksessa delegoitu valtuus antaa asetuksia erilaisten teknisten standardien vahvistamiseksi. Tätä 2-tason sääntelyä pidetään merkittävänä, koska siinä käytännössä täsmennetään monia 1-tasolla (itse PEPP-asetuksessa) säädettyjä asioita. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puitteissa on käynnissä työ 2-tason säännösten vahvistamiseksi. Asetus tulee kokonaisuudessaan sovellettavaksi, kun näiden 2-tason säännöksiä koskevat alemman asteiset säännösten julkaisusta EU:n virallisessa lehdessä on kulunut 12 kuukautta.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.