Työeläke-etuuksien tavoitteena on turvata kulutustason kohtuullinen säilyminen eläkkeelle siirryttäessä. Työeläkejärjestelmän etuudet ovat

  • vanhuuseläke
  • osittainen varhennettu vanhuuseläke
  • työkyvyttömyyseläke
  • työuraeläke
  • kuntoutusetuudet
  • perhe-eläke.

Työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutusrahaa maksetaan myös osaetuuksina.

Työeläkkeensaajien lukumäärä vuoden 2023 lopussa (Suomessa asuvat)

Työeläke-etuusMiehetNaisetKaikki
Kaikki eläkelajit685 850832 6281 518 478
Omaan työuraan perustuva eläke676 117810 9251 487 042
Vanhuuseläke589 923725 2331 315 156
Osittainen varhennettu vanhuuseläke31 17925 29956 478
Työkyvyttömyyseläke55 25460 505115 759
Maatalouden erityiseläke1 1973 7234 920
Leskeneläke25 783182 866208 649
Lapseneläke7 2186 94814 166

Henkilö voi saada samanaikaisesti usean eläkelajin mukaista eläkettä eivätkä luvut ole yhteenlaskettavia. Kaikki eläkelajit -luvuissa henkilö esiintyy vain kerran.

Maatalouden erityiseläkkeen saajat saavat luopumistukea, jonka myöntäminen on päättynyt vuonna 2018. Luopumistuki määräytyi kuten työeläke ja kansaneläke, vaikka olikin kokonaan valtion varoin rahoitettu.

Aiheesta muualla:

Työeläkettä karttuu ansiotuloista

Työeläke määräytyy vuosiansioiden ja karttumisprosentin mukaan. Työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa kaikista työansioista 17 ikävuodesta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Eläkettä karttuu myös ansiosidonnaisilta sosiaalietuusajoilta, kotihoidontuen ajalta ja tutkinnosta. Eläkettä määrättäessä työuran aikaiset ansiot tarkistetaan palkkakertoimella. Eläke sopeutetaan eliniän nousuun elinaikakertoimella.

Eläke määräytyy työskentelyajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaan. Eläkkeen määräytymiseen tuli muutoksia vuoden 2017 alusta alkaen, jolloin mm. iäkkäämpien korkeammat karttumisprosentit poistuivat eikä työntekijän työeläkevakuutusmaksua enää vähennetä eläkettä kartuttavasta ansiosta. Ennen vuotta 2017 karttunutta eläkettä koskevat kulloinkin voimassa olleet säännökset.

Työkyvyttömyyseläkkeeseen lasketaan karttuneen eläkkeen lisäksi eläke tulevalta ajalta eli työkyvyttömyyden alkamisesta ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään asti. Vakuutetulla on oikeus tulevan ajan eläkkeeseen, jos hänellä on ansioita vähintään 20 571,69 euroa (vuoden 2024 tasossa) eläketapahtumavuotta edeltäneiden kymmenen vuoden aikana. Tulevan ajan eläke määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella.

Julkisten alojen eläkelakien mukaiset karttumisprosentit ovat joissakin tilanteissa erilaiset kuin yksityisillä aloilla.

Aiheesta muualla:

Työttömyyseläkkeitä ei enää makseta

Työttömyyseläkkeitä ei enää myönnetä eikä makseta. Viimeiset työttömyyseläkkeet oli mahdollista myöntää vuonna 1949 syntyneille vuoden 2011 aikana. Työttömyyseläkkeet ovat muuttuneet vanhuuseläkkeiksi 63 vuoden tai poikkeustapauksissa 65 vuoden iässä.

Työttömyyseläke toimi aiemmin merkittävänä reittinä eläkkeelle. 1990-luvun alkupuolelta vuoteen 2009 asti työttömyyseläkkeelle siirtyi lähes poikkeuksetta vuosittain yli 10 000 vakuutettua.

Pitkäaikainen työttömyysturva on siirtynyt eläkejärjestelmästä työttömyysturvajärjestelmään ja ikääntyneiden työttömien toimeentulo on turvattu työttömyysturvan lisäpäivillä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.