Työeläkkeet rahoitetaan työnantajilta, työntekijöiltä ja yrittäjiltä perittävien eläkemaksujen lisäksi Työllisyysrahaston työeläkejärjestelmään maksamilla suorituksilla, valtion osuuksilla ja työeläkevaroilla sekä niille saaduilla sijoitustuotoilla.

Työnantajat tilittävät työntekijöidensä työansioiden mukaiset eläkemaksut omille työeläkelaitoksilleen, jotka kustantavat niillä kulloinkin vastuullaan olevia työeläkkeitä ja toisaalta varautuvat maksuja rahastoimalla myös tulevien eläkkeiden maksamiseen. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät tilittävät itse eläkemaksunsa työeläkelaitoksilleen.

Työllisyysrahasto korvaa palkansaajien työttömyys- ja koulutuspäivärahojen sekä vuorottelukorvausten perusteella karttuneesta eläketurvasta aiheutuneita kuluja eläkelaitoksille.  Palkattomilta päiväraha-ajoilta karttuneiden eläkeosien kustannuksiin osallistuvat kaikki eläkelaitokset. Lisäksi valtio korvaa eläkelaitoksille niiden maksamat opiskelu- ja lastenhoitoaikoihin liittyvät etuudet.

Työeläkejärjestelmän eläkevarat laskivat vuoden 2022 aikana noin 16 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 243 miljardia euroa. Vuoden 2022 luvut ovat alustavia. Lopulliset luvut julkaistaan ja viedään visualisointiin sekä tilastotietokantaan kesäkuussa, kun kaikkien eläkalaitosten tilinpäätösluvut on saatu koottua.

Eläketurvakeskuksen aikaisemmin julkaisema määrä vuoden 2021 lopun varoista on ollut 257,5. Lukua on korjattu reilun miljardin verran Kelan eläkevarojen määrittelyn osalta. Korjaus tehdään tilastotietokantaan kesäkuussa. 

Eläkevarojen lasku johtui pääosin sijoitustappioista. Sijoitustappiot olivat 14,9 miljardia euroa. Eläkevarat sisältävät työeläkevastuiden kattamiseen tarkoitetun omaisuuden. Suurin osa eläkevaroista on sijoitusomaisuutta. Lisäksi eläkevaroissa on vakuutusmaksusaamisia noin 3 miljardia euroa. Vakuutusmaksusaamisilla tarkoitetaan vuoden vaihteen jälkeen erääntyviä maksuja sekä maksamattomia erääntyneitä maksuja.  

Vuoden 2021 työeläkerahavirta

Eläketurvakeskuksen Työeläkerahavirrat-visualisointi havainnollistaa työeläkejärjestelmän varoja ja niiden virtausta. Visualisoinnissa käyttäjä voi valita haluamansa tarkasteluvuoden ja tutkia miten työeläkeraha liikkuu.

Tarkastele työeläkkeiden rahavirtoja visualisoinnissa

Työeläkkeiden maksamisen lisäksi perittyjä eläkemaksuja rahastoidaan ja käytetään työeläkelaitosten hoito- ja liikekuluihin. Näitä kuluja ovat esimerkiksi eläkelaitoksen toiminnan hoitamisesta aiheutuneet kulut kuten palkat, palkkiot ja henkilöstösivukulut. Eläkelaitoksen sijoitustoiminnasta aiheutuneita kuluja ei lueta liikekuluihin.

Työeläkelaitokset ovat sijoittaneet eläkevaransa pääasiassa osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin sekä kotimaahan että ulkomaille. Lakisääteisten eläkevarojen sijoittamistoiminnasta kerrotaan tarkemmin mm. Työeläkevakuuttajat TELA:n verkkosivuilla.

(Päivitetty 21.3.2023)

Lue lisää:

Aiheesta muualla: