Yhteiset rekisterit ja tietojärjestelmäpalvelut

Eläketurvakeskus (ETK) ylläpitää ja kehittää työeläkealan yhteisiä rekistereitä ja tietojärjestelmäpalveluita yhdessä Arek Oy:n ja eläkevakuuttajien kanssa. ETK vastaa rekisterien ylläpitoon liittyvästä palvelutoiminnasta sekä eläkevakuuttajien neuvonnasta ja ohjeistuksesta. ETK luovuttaa keskitetysti yhteisten rekisterien tietoja niille viranomaisille ja sosiaaliturvaa hoitaville tahoille, joilla on laissa säädetty oikeus näiden tietojen saamiseen.

ETK seuraa lainsäädäntömuutoksia ja kansallisia sekä kansainvälisiä IT-hankkeita. ETK arvioi muutoksista aiheutuvia vaikutuksia yhteisiin tietojärjestelmiin.

Rekisterien kuvaukset

Työeläkealan yhteisiin rekistereihin on tallennettu työeläketurvan toimeenpanossa tarvittavia tietoja. Tutustu kuvauksiin rekistereiden käyttötarkoituksesta sekä niihin liittyvistä palveluista.

Rekisterien kuvaukset

Toimintaa säädellään laeissa ja asetuksissa

ETK:n rekisterinpito- ja rekisteripalvelutehtävistä on säädetty ETK:sta annetussa laissa (Laki Eläketurvakeskuksesta 2§ 1 momentin 5 kohta). Lain mukaan ETK:n tehtävänä on huolehtia laissa sille määrättyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavista rekistereistä ja työeläkelaitosten työeläkelakien mukaista toimintaa varten tarvitsemien tietojen saatavuudesta.

Henkilötietoja käsitellessään ETK toimii EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamana rekisterinpitäjänä, ja sitä koskevat tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisterinpitäjää koskevat velvoitteet.

Tietosuojaselosteet

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.