Ajankohtaislistaus
25.5.2023

Eläketurvakeskuksen pro gradu -palkinto on myönnetty tänä vuonna kauppatieteiden maisteri Ozan Yanarille. Hän on tutkinut opinnäytetyössään vuoden 2011 takuueläkeuudistusta. Eläketurvakeskus myöntää palkinnon vuosittain ansiokkaalle pro gradu -tutkielmalle.

Aalto-yliopistoon tehdyssä opinnäytetyössä Yanar tarkastelee, mille väestöryhmille takuueläke kohdistui. Lisäksi hän analysoi, miten uudistus näkyi takuueläkkeen saajien eläketuloissa, keskeisissä tuissa ja käytettävissä olevissa tuloissa.

Tutkielmassa todetaan, että takuueläke kohdistuu sille joukolle, jolle sen oli tarkoituskin kohdistua eli köyhimmille eläkeläisille. Takuueläke on tuonut merkittävän lisäyksen saajiensa toimeentuloon ja tarjonnut kaikkein köyhimmille eläkeläisille aiempaa korkeamman tulotason.

Yanar jatkaa takuueläketeemaa väitöstutkimuksessaan

Yanar kertoo oppineensa maisterintutkielmaa tehdessään valtavasti sekä taloustieteellisen tutkimuksen tekemisestä että eläkejärjestelmän kiemuroista.

– Tulevissa väitöskirja-artikkeleissani sukellan takuueläketeemaan vielä syvällisemmin. Olen tutkimusryhmässä, jossa tutkimme takuueläkeuudistuksen vaikutuksia sitä saaneiden eläkeläisten terveyteen, työn tarjontaan ja eläköitymiseen. Olen tosi otettu tästä palkinnosta. Se merkitsee valtavasti tutkijan-alulle, Yanar sanoo.

Opinnäytetyöt arvioi Timo Viherkenttä

Pro gradu -palkintoehdokkaat arvioineen Timo Viherkentän (OTT) mukaan Yanarin tutkielma tuo merkittävän lisän niukahkoon takuueläketutkimukseen. Hänen mukaansa Yanarin tutkielmassa on antoisaa erityisesti takuueläkkeen tarkastelu osana tulonsaajien tulonmuodostuksen kokonaisuutta.

– Yanarin tutkielma tarjoaa relevanttia tietoa siitä, miten takuueläke on voimaan tullessaan vaikuttanut paitsi saajiensa eläketuloihin myös käytettävissä oleviin tuloihin. Tarkastelua on tehty muun muassa erilaisten sosioekonomisten ryhmien osalta samoin kuin sukupuolittain ja alueellisesti. Tällaiset analyysit ovat tärkeitä sosiaaliturvajärjestelmän ja sen kehittämisen arvioinnissa, Viherkenttä kuvaa.

ETK:n pro gradu -palkinto voidaan myöntää opinnäytteelle, joka on hyväksytty suomalaisessa yliopistossa edellisen kalenterivuoden aikana. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Ozan Yanarin opinnäytetyö: Takuueläkeuudistus köyhimpien eläkeläisten toimeentulon parantajana (pdf)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.