Lakisääteisenä yhteistyöelimenä toimimme kestävän ja luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

Asiantuntemustamme hyödyntävät sekä yksityisen että julkisen puolen työeläkelaitokset, sosiaaliturvan ja -vakuutuksen hoitajat ja viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimus- ja koulutusinstituutiot, vakuutetut, vakuutuksenottajat ja media.

Eläketurvakeskus ratkaisee Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen ulkomaantyöskentelyn aikana. Eläketurvakeskus on myös kansainvälinen yhdyslaitos; välitämme Suomessa jätetyt eläkehakemukset ulkomaille ja vastaamme tiedusteluihin. Tutkimustyömme on arvostettua, ja Eläketurvakeskus onkin EU:n tunnustama virallinen tutkimuslaitos.

Tehtävämme sekä hallinnon ja rahoituksen määrittelee laki Eläketurvakeskuksesta, toimintaamme koskeva valtioneuvoston asetus sekä Eläketurvakeskuksen hallituksen hyväksymä työjärjestys. Työnantajana olemme yksityinen, eli työsuhteet määräytyvät kuten yksityisillä aloilla.

Riskienhallinta on osa Eläketurvakeskuksen tulossuunnittelua sekä strategista ja operatiivista johtamista. Se on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa.

Eläketurvakeskuksen riskienhallinnan ensisijaisena päämääränä on keskeisten toimintaan liittyvien riskitekijöiden tunnistaminen ja niiden hallinta siten, että strategiset ja operatiiviset tavoitteemme saavutetaan.

Riskienhallintaa ohjataan säädöksin, ohjein ja suosituksin. Tärkeimmät Eläketurvakeskuksen riskienhallintaa ohjaavat säädökset ovat laki Eläketurvakeskuksesta, EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, julkisuuslaki, tiedonhallintalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä.

Eläketurvakeskusta koskee myös lakisääteinen varautumisvelvoite. Varautumisvelvoitteen mukaisesti Eläketurvakeskuksen tulee varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmia laatimalla sekä muilla etukäteistoimenpiteillä.

Työeläkkeillä on keskeinen merkitys kansalaisten hyvinvoinnin ja taloudellisen turvallisuuden takaajana. Eläketurvakeskus toimii kestävän ja luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Työeläkelaitosten palvelukeskuksena varmistamme, että vaikka järjestelmä on hajautettu ja vakuutettujen asioita hoitavat useat työeläkelaitokset, vakuutettua kohdellaan yhdenmukaisesti.

Tavoitteenamme on, että työeläkejärjestelmään luotetaan, ja se on keskeinen osa hyvinvointia ja vakaata taloutta.

Visio

Eläketurvakeskuksen toiminta-ajatus

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Eläketurvakeskuksen visio

Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

  • Tuemme osaltamme työeläketurvaa koskevan vision toteutumista.
  • Olemme tunnettu ja luotettu työeläketurvan sisällön ja toteuttamisen asiantuntija.
  • Olemme päätöksentekijöiden, työeläkealan, median ja muiden toimijoiden kumppani, jonka puoleen käännytään eläketurvaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Visio työeläketurvasta

Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.