Keskimääräistä eläkettä kuvaava luku voi vaihdella paljon näkökulman ja tarkasteltavan joukon mukaan. Tästä syystä keskieläkkeiden kuvaamiseen ei riitä yksi luku, vaan on hyvä tarkastella useita eri keskimäärälukuja.

Keskimääräistä kokonaiseläkettä kuvaava luku riippuu tarkasteltavasta joukosta

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke.

Kaikille eläkkeensaajille laskettu keskimääräinen kokonaiseläke on laajimmalle mahdolliselle eläkkeensaajajoukolle laskettu keskiluku. Tämä luku oli 1 869 euroa kuukaudessa vuonna 2023. Luvussa ovat mukana myös ulkomaille maksetut eläkkeet sekä perhe-eläkkeet.

Koska keskimääräinen ulkomaille maksettu eläke oli 492 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen lapsen eläke 724 euroa kuukaudessa, näiden eläkkeiden mukaan ottaminen madaltaa keskimääräistä kokonaiseläkettä.

Jos eläkkeensaajien joukko rajoitetaan pelkästään Suomessa asuviin omaeläkettä saaviin, muodostuu keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi tällöin 1 977 euroa kuukaudessa vuoden 2023 lopussa. Osa-aikaeläkkeitä ja osittaisia vanhuuseläkkeitä ei tässä tarkastelussa lasketa mukaan.

Taulukko 1.  Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke) keskimääräinen kokonaiseläke eläkkeen rakenteen ja saajan sukupuolen mukaan 31.12.2023 €/kk

Miehet Naiset Kaikki
 Keskimääräinen kokonaiseläke2 216 1 779 1 977
 – työeläkkeen osuus2 073 1 621 1 826
 – Kelan eläkkeen osuus (sis. takuueläkkeen)122 146 135
 – SOLITA-eläkkeen osuus 20 13 16

Vanhuuseläkkeensaajilla korkeimmat kokonaiseläkkeet

Eläkelajeittain tarkasteltaessa vanhuuseläkkeensaajan keskimääräinen kokonaiseläke oli korkein, 2 068 euroa kuukaudessa vuonna 2023. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke oli 1 282 euroa kuukaudessa.

Keskimääräiset työeläkkeet nousseet

Vuoden 2023 lopussa Suomessa asuvien omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavien (lukuun ottamatta osa-aikaeläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä saavia) keskimääräinen omaan työuraan perustuva eläke oli 1 868 euroa kuukaudessa. Tämä luku eroaa aikaisemmin esitetystä keskimääräisestä kokonaiseläkkeestä (1 977 €) siksi, että tätä keskimääräistä työeläkettä laskettaessa osa-aikaeläkkeiden lisäksi myös perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Alkavat työeläkkeet ovat keskimääräisesti korkeampia kuin jo maksussa olevat. Tämä johtuu osittain nuorempien ikäluokkien korkeammista eläkettä kartuttavista palkoista ja osittain myös siitä, että maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan reaaliansiotason muutosta vain osittain seuraavalla indeksillä.

Työeläkejärjestelmän voimaantulovaihe näkyy vielä siinä, että työeläkettä kartuttava aika on lyhyempi jo pitkään eläkkeellä olleilla verrattuna eläkkeelle siirtyviin.

Vuoden 2023 aikana omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneillä keskimääräinen omaan työuraan perustuva työeläke oli 1 722 euroa kuukaudessa.

Suurimmat keskimääräiset työeläkkeet ovat vanhuuseläkkeitä. Vuoden 2023 lopussa työeläkkeenä vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen eläke oli 1 885 euroa kuukaudessa.

Taulukko 2. Suomessa asuvat omaan työuraan perustuvaa eläkettä saaneet 31.12.2023 ja vuonna 2023 työeläkkeelle siirtyneet sekä keskimääräinen työeläke eläkelajeittain

EtuusTyöeläkettä saaneet, lukumäärä Työeläkettä saaneet,   €/kk Työeläkkeelle siirtyneet, lukumäärä Työeläkkeelle siirtyneet, €/kk
Vanhuuseläke*1 315 2001 88538 2001 948
Työkyvyttö­myyseläke115 8001 24517 4001 229
Maatalouden erityiseläke4 900727....
Kaikki 1 430 6001 83355 6001 722

*Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saavia

Naisten työeläke miesten työeläkettä pienempi

Miesten työeläkkeet ovat keskimäärin korkeampia kuin naisten työeläkkeet. Vuoden 2023 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 646 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 542 euroa kuukaudessa ja miesten 2 188 euroa kuukaudessa. Miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös perhe-eläkkeet, kansaneläkkeet ja SOLITA-eläkkeet, jolloin puhutaan kokonaiseläkkeistä, ero pienenee 472 euroon kuukaudessa. Tällöin miesten keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi muodostuu 2 297 euroa kuukaudessa ja vastaavasti naisille 1 825 euroa kuukaudessa.

Keskieläke suhteessa keskiansioon

Vaikka keskimääräiset eläkkeet (lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä) ovat nousseet reaalisesti jo vuosikymmeniä, työkyvyttömyyseläkkeiden keskimääräinen taso suhteessa keskiansioon on kuitenkin laskenut ajanjaksolla 2000–2023 noin 14 prosenttiyksikköä (ks. kuvio alla). Vuonna 2023 keskimääräinen työkyvyttömyyseläke oli 33 prosenttia keskiansiosta. Vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke on pysynyt yli 50 prosentissa ansiotyössä olleiden keskiansioista.

Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2000–2023

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.