Keskimääräistä eläkettä kuvaava luku voi vaihdella paljon näkökulman ja tarkasteltavan joukon mukaan. Tästä syystä keskieläkkeiden kuvaamiseen ei riitä yksi luku, vaan on hyvä tarkastella useita eri keskimäärälukuja.

Keskimääräistä kokonaiseläkettä kuvaava luku riippuu tarkasteltavasta joukosta

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke.

Kaikille eläkkeensaajille laskettu keskimääräinen kokonaiseläke on laajimmalle mahdolliselle eläkkeensaajajoukolle laskettu keskiluku. Tämä luku oli 1 748 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Luvussa ovat mukana myös ulkomaille maksetut eläkkeet sekä perhe-eläkkeet.

Koska keskimääräinen ulkomaille maksettu eläke oli 454 euroa kuukaudessa ja keskimääräinen lapsen eläke 657 euroa kuukaudessa, näiden eläkkeiden mukaan ottaminen madaltaa keskimääräistä kokonaiseläkettä.

Jos eläkkeensaajien joukko rajoitetaan pelkästään Suomessa asuviin omaeläkettä saaviin, muodostuu keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi tällöin 1 845 euroa kuukaudessa vuoden 2022 lopussa. Osa-aikaeläkkeitä ja osittaisia vanhuuseläkkeitä ei tässä tarkastelussa lasketa mukaan.

Taulukko 1.  Suomessa asuvien omaeläkkeensaajien (pl. osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke) keskimääräinen kokonaiseläke eläkkeen rakenteen ja saajan sukupuolen mukaan 31.12.2022 €/kk

Miehet Naiset Kaikki
 Keskimääräinen kokonaiseläke2 070 1 658 1 845
 – työeläkkeen osuus1 933 1 502 1 698
 – Kelan eläkkeen osuus (sis. takuueläkkeen)117 143 132
 – SOLITA-eläkkeen osuus 20 12 16

Vanhuuseläkkeensaajilla korkeimmat kokonaiseläkkeet

Eläkelajeittain tarkasteltaessa vanhuuseläkkeensaajan keskimääräinen kokonaiseläke oli korkein, 1 929 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke oli 1 209 euroa kuukaudessa.

Keskimääräiset työeläkkeet nousseet

Vuoden 2022 lopussa Suomessa asuvien omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavien (lukuun ottamatta osa-aikaeläkettä ja osittaista vanhuuseläkettä saavia) keskimääräinen omaan työuraan perustuva eläke oli 1 743 euroa kuukaudessa. Tämä luku eroaa aikaisemmin esitetystä keskimääräisestä kokonaiseläkkeestä (1 845 €) siksi, että tätä keskimääräistä työeläkettä laskettaessa osa-aikaeläkkeiden lisäksi myös perhe-eläkkeet ja kansaneläkkeet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Alkavat työeläkkeet ovat keskimääräisesti korkeampia kuin jo maksussa olevat. Tämä johtuu osittain nuorempien ikäluokkien korkeammista eläkettä kartuttavista palkoista ja osittain myös siitä, että maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan reaaliansiotason muutosta vain osittain seuraavalla indeksillä.

Työeläkejärjestelmän voimaantulovaihe näkyy vielä siinä, että työeläkettä kartuttava aika on lyhyempi jo pitkään eläkkeellä olleilla verrattuna eläkkeelle siirtyviin.

Vuoden 2022 aikana omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneillä keskimääräinen omaan työuraan perustuva työeläke oli 1 761 euroa kuukaudessa, joka on 20 euroa korkeampi kuin kaikilla työeläkkeensaajilla vuonna 2022.

Suurimmat keskimääräiset työeläkkeet ovat vanhuuseläkkeitä. Vuoden 2022 lopussa työeläkkeenä vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen eläke oli 1 752 euroa kuukaudessa. Vuoden 2022 aikana vanhuuseläkkeelle siirtyneillä vastaava luku oli jo 1 956 euroa kuukaudessa.

Taulukko 2. Suomessa asuvat omaan työuraan perustuvaa eläkettä saaneet 31.12.2022 ja vuonna 2022 työeläkkeelle siirtyneet sekä keskimääräinen työeläke eläkelajeittain

Työeläkettä saaneet, lukumäärä Työeläkettä saaneet,   €/kk Työeläkkeelle siirtyneet, lukumäärä Työeläkkeelle siirtyneet, €/kk
Vanhuuseläke*1 315 8001 75252 2001 956
Työkyvyttömyyseläke119 0001 15417 6001 182
Maatalouden erityiseläke6 000702....
Kaikki 1 434 700 1 703 69 800 1 761

*Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saavia

Naisten työeläke miesten työeläkettä pienempi

Miesten työeläkkeet ovat keskimäärin korkeampia kuin naisten työeläkkeet. Vuoden 2022 lopussa maksussa olevissa työeläkkeissä eroa oli miesten hyväksi 610 euroa. Naisten keskimääräinen työeläke oli 1 427 euroa kuukaudessa ja miesten 2 037 euroa kuukaudessa. Miesten suuremmat työeläkkeet johtuvat pidemmistä työurista sekä korkeammasta palkkatasosta naisiin verrattuna.

Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös perhe-eläkkeet, kansaneläkkeet ja SOLITA-eläkkeet, jolloin puhutaan kokonaiseläkkeistä, ero pienenee 445 euroon kuukaudessa. Tällöin miesten keskimääräiseksi kokonaiseläkkeeksi muodostuu 2 144 euroa kuukaudessa ja vastaavasti naisille 1 699 euroa kuukaudessa.

Keskieläke suhteessa keskiansioon

Vaikka keskimääräiset eläkkeet (lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä) ovat nousseet reaalisesti jo vuosikymmeniä, työkyvyttömyyseläkkeiden keskimääräinen taso suhteessa keskiansioon on kuitenkin laskenut ajanjaksolla 2000–2022 noin 14 prosenttiyksikköä (ks. kuvio alla). Vuonna 2022 keskimääräinen työkyvyttömyyseläke oli 33 prosenttia keskiansiosta. Vanhuuseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke on pysynyt yli 50 prosentissa ansiotyössä olleiden keskiansioista.

Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2000–2022

Lue lisää:

Aiheesta muualla: