Osa EU-maista on tehnyt keskenään rajat ylittävää etätyötä koskevan sopimuksen, joka tulee voimaan 1.7.2023. Etätyösopimuksen mukaan etä- ja läsnätyötä kahdessa EU-maassa tekevä työntekijä voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa oman asuinmaan sijaan työnantajan kotimaassa.

Jos etätyöntekijä tekee työtä fyysisesti useassa eri EU-maassa, ratkaistaan hänen sosiaaliturvaan kuuluminen normaalisti EU-asetuksen ns. useassa EU-maassa työskenteleviä työntekijöitä koskevien määräysten mukaisesti. Esimerkiksi, jos työntekijä tekee huomattavan osan työstä etänä asuinmaassaan, sovelletaan työntekijään oman asuinmaan sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Etätyösopimus antaa mahdollisuuden poiketa tästä työntekijän asuinmaan vakuuttamisen säännöksestä. Työnantaja ja työntekijä voivat hakea etätyösopimuksen perusteella poikkeuslupaa sille, että työntekijään sovelletaan työnantajan kotipaikan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista.

Etätyösopimuksen soveltamisen edellytykset

  • Etätyösopimusta sovelletaan vain sopimuksen allekirjoittaneiden maiden välillä liikkuviin työntekijöihin. Etätyösopimuksen tähän mennessä allekirjoittaneet maat päivittyvät tänne. Sopimukseen on mahdollista liittyä 1.7. jälkeenkin, joten sopimuksessa mukana olevien maiden lista päivittyy edelleen. Noin 20 EU-maata on ilmoittanut aikomuksensa allekirjoittaa sopimus.
  • Etätyösopimus koskee vain rajat ylittävissä tilanteissa olevia työntekijöitä, jotka tekevät etätyötä asuinmaassaan tietotekniikan välityksellä ja jotka työskentelevät muun ajan työnantajansa kotimaassa.
  • Työntekijän tulee tehdä etätyötä asuinmaassaan vähintään 25 % mutta alle 50 % kokonaistyöajasta. Muun ajan eli vähintään 50 % työajasta työntekijän tulee tehdä työtä työnantajan kotimaassa.
  • Työnantajan ja työntekijän tulee molempien haluta etätyösopimuksen soveltamista ja normaaleista sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevista määräyksistä poikkeamista.

Etätyösopimus ei koske

  • Yrittäjiä, apurahansaajia tai virkamiehiä.
  • Työtä, joka on tiettyyn paikkaan sidottua.
  • Työntekijöitä, joilla on vain yksi työskentelymaa.
  • Työntekijöitä, joilla on useampi kuin kaksi työskentelymaata tai useita työnantajia eri maissa.

Työntekijä asuu vakituisesti Saksassa. Työnantaja on yritys, jonka kotipaikka on Suomessa. Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet, että työntekijän tulee tehdä työtä Suomessa vähintään 50 % työajastaan. Muun ajan työntekijä tekee etätyötä kotoaan käsin asuinmaassaan.

Koska työntekijä tekee huomattavan osan (yli 25 %) työstään asuinmaassaan, työntekijään tulisi soveltaa työntekijän asuinmaan Saksan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Koska sekä Suomi että Saksa ovat mukana etätyösopimuksessa, voi työnantaja hakea Suomesta A1-todistusta ja poikkeuslupaa, jonka perusteella työntekijän sosiaaliturva järjestetään Suomessa. Poikkeusluvan käyttö edellyttää, että työntekijä suostuu poikkeuslupaan.

Työntekijä asuu vakituisesti Virossa. Työnantaja on yritys, jonka kotipaikka on Suomessa. Työntekijä tekee etätyötä kotoaan käsin asuinmaassaan kahtena päivänä viikossa. Muun ajan viikosta työntekijä työskentelee Suomessa työnantajansa toimistolla sekä asiakkaiden tai tytäryritysten tiloissa Liettuassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Koska työntekijä tekee huomattavan osan (yli 25 %) työstään asuinmaassaan, työntekijään tulee soveltaa työntekijän asuinmaan Viron sosiaaliturvalainsäädäntöä. Vaikka sekä Viro, Suomi ja työntekijän muut työskentelymaat ovat mukana etätyösopimuksessa, sopimusta ei voida soveltaa, koska työntekijä tekee työtään myös muissa maissa kuin asuinmaassaan ja työnantajansa kotimaassa. Työntekijälle tulee hakea A1-todistusta työntekijän asuinmaasta Virosta. Suomalaisen työnantajan tulee vakuuttaa työntekijä Viron lainsäädännön mukaisesti. Etätyösopimus ei sovellu.

Etätyösopimuksen mukaisen poikkeusluvan hakeminen

Etätyösopimuksen perusteella työnantajan kotipaikan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamista voi hakea 1.7.2023 alkaen. Etätyösopimusta ei voida soveltaa ennen 1.7.2023.

Etätyösopimuksen mukaista poikkeuslupaa tulee hakea työnantajan kotipaikan sosiaaliturvaviranomaisilta. Suomessa hakemus tulee tehdä Eläketurvakeskukselle. Jos etätyösopimusta voidaan soveltaa työntekijään, myöntää Eläketurvakeskus A1-todistuksen osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Työnantajan tulee tehdä hakemus Eläketurvakeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa. Työnantaja täyttää A1-todistushakemuksen ja vahvistaa hakemuksen Lisätietoja-kohdassa seuraavat asiat:

  • Työnantaja ja työntekijä haluavat järjestää työntekijän sosiaaliturvan etätyösopimuksen nojalla Suomessa
  • Työntekijä tekee asuinmaassaan vain etätyötä 25–49 % työajastaan ja muun ajan työskentelee Suomessa työnantajan kotimaassa.

Etätyösopimuksen soveltamista tulee hakea etukäteen ja etätyösopimuksen mukainen A1-todistus voidaan antaa lähtökohtaisesti hakuhetkestä ajassa eteenpäin. Eläketurvakeskus voi myöntää A1-todistuksen etätyösopimuksen perusteella enintään 3 vuodeksi kerrallaan.

Jos työntekijän työskentely ja asuminen jatkuvat samanlaisena A1-todistuksen päättymisen jälkeen, työntekijälle voi hakea uuden todistuksen. Jos työntekijän tilanteessa tapahtuu muutoksia todistuksen voimassaoloaikana, tulee muutoksista ilmoittaa Eläketurvakeskukselle.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.