Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa, myös etätyö, riippumatta työantajan ja työntekijän kansalaisuudesta.

Työnantaja on

  • velvollinen järjestämään Suomessa työsuhteessa työssä oleville ulkomaisille työntekijöilleen työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutuksen.
  • velvollinen järjestämään myös muut lakisääteiset sosiaalivakuutukset.

Suomen työeläke maksetaan myös ulkomaiselle työntekijälle mihin tahansa maahan. Eläkevakuutusmaksuja ei palauteta henkilön muuttaessa pois Suomesta, vaan hän saa ne aikanaan eläkkeen muodossa. Työeläkettä tulee aina hakea.

Poikkeukset vakuuttamisvelvollisuudesta

Suomalainen työnantaja ei työeläkevakuuta ulkomailta Suomeen tulevaa lähetettyä työntekijää, jos työntekijällä on ulkomailta annettu sosiaaliturvaa koskeva A1-todistus. Tällöin työntekijän työoikeudellinen työnantaja on ulkomailla ja tämä työnantaja vakuuttaa ja maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut todistuksen antaneessa maassa.

Jos siis suomalainen yritys vastaanottaa ulkomaisia työntekijöitä, joiden työnantajana toimii ulkomainen työnantaja, ei suomalaisella työnantajalla ole työeläkevakuuttamisvelvoitetta, koska työsuhde ei ole voimassa suomalaiseen työnantajaan (tällöin työntekijällä tulee olla ulkomaisen viranomaisen myöntämä A1-todistus).

Henkilö ei voi samanaikaisesti olla ulkomaisen työnantajan lähettämä työntekijä ja työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan. Jos työsuhde on solmittu suomalaisen työnantajan ja ulkomaisen työntekijän kesken, ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen tai todistuksen myöntäneeseen tahoon.

Lue lisää A1-todistuksista (etk.fi-sivu).

Ulkomainen työnantaja ei työeläkevakuuta Suomessa Suomeen lähetettyä työntekijäänsä, jos

  • työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella jonkin muun maan lainsäädäntöä ja hänellä on A1-todistus
  • työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä sosiaaliturvasopimuksen nojalla ja hänellä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä
  • kyseessä on sopimuksettomasta maasta Suomeen enintään 2 vuodeksi lähetetty työntekijä
  • ulkomainen työnantaja on saanut vapautuksen vakuuttamisvelvollisuudesta Suomessa.

Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty, myös ulkomainen työnantaja on velvollinen vakuuttamaan ulkomaisen työntekijänsä Suomessa.

EU- tai ETA-maasta, Iso-Britanniasta ja Sveitsistä Suomeen lähetetty työntekijä voi kuulua lähtömaan sosiaaliturvaan, jolloin työeläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain lähtömaahan.

Sosiaaliturvasopimusmaista eli Yhdysvalloista, Intiasta, Israelista, Chilestä, Kanadasta, Quebecistä, Kiinasta, Etelä-Koreasta tai Japanista Suomeen lähetetty työntekijä voi kuulua lähtömaan sosiaaliturvaan, jolloin työeläkevakuutusmaksut maksetaan vain lähtömaahan. Sosiaaliturvasopimusten sisältö vaihtelee, joten työnantajalla voi olla muiden lakisääteisten sosiaalivakuutusten osalta vakuuttamisvelvollisuus myös Suomessa.

Lähetetyt työntekijät ovat aina työsuhteessa lähtömaan työnantajaan, eikä lähetetyllä työntekijällä voi olla samanaikaisesti suomalaisia työnantajia. Ulkomainen työnantaja on vakuuttamisvelvollinen.

Lähtövaltion sosiaaliturvaan kuulumisesta on hankittava todistus (EU:n alueella A1) lähtömaan viranomaiselta.

Suomen lisäksi yhdessa tai useammassa EU-maassa työskentelevä työntekijä vakuutetaan lähtökohtaisesti työntekijän asuinmaassa. Useassa maassa työskentelevällä voi olla yksi tai usempia työnantajia eri maissa. Useassa maassa työskentelevällä tulee olla A1-todistus, joka osoittaa mihin maahan sosiaalivakuutusmaksut maksetaan. Työntekijän tulee hakea A1-todistusta omasta asuinmaastaan. Kaikkien työnantajien tulee maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut vain A1-todistuksen myöntäneeseen maahan.

Jos työntekijä työskentelee Suomen lisäksi EU-maiden ulkopuolella, tulee vakuuttaminen selvittää Eläketurvakeskuksesta sekä työskentelymaasta. Tällöin vakuuttaminen voi jakaantua eri työskentelymaihin.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Jos EU/ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolella toimiva ulkomainen työnantaja lähettää ulkomaisen työntekijänsä Suomeen enintään kaksi vuotta kestävälle työkomennuksella, työntekijää ei työeläkevakuuteta Suomessa.

Ehtona on

  • ettei työntekijä kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin työkomennuksen alkaessa ja
  • ettei häneen sovelleta EU:n sosiaaliturvasäännösten tai sosiaaliturvasopimuksen määräysten perusteella Suomen lainsäädäntöä.

Jos työkomennus Suomeen on pidempi kuin kaksi vuotta, Eläketurvakeskus voi työnantajan hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan TyEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta enintään viideksi vuodeksi. Tämä vapautusmahdollisuus ei koske sellaista lähetettyä työntekijää, jonka vakuuttamisesta määrätään EU:n sosiaaliturvasäännöksissä tai sosiaaliturvasopimuksessa.

Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja on järjestänyt työntekijänsä eläketurvan muulla tavoin.

Vapautusta haetaan Eläketurvakeskukselta.

Jos työsuhde on solmittu suomalaisen työnantajan ja ulkomaisen työntekijän välillä, ei työntekijä voi olla ulkomailta lähetetty eikä näin ollen vapautua Suomen työeläkevakuutuksesta.

A1-todistuksen käyttötarkoituksia muussa viranomaistoiminnassa

A1-todistusta hyödynnetään sosiaaliturvan osoituksen lisäksi myös muihin käyttötarkoituksiin. Muun muassa tilaajavastuulaki edellyttää, että Suomeen lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva on selvitettävä. Tilaajavastuulakia valvova työsuojeluviranomainen (AVI) ohjeistaa, että selvitysvelvollisuuden voi täyttää A1-todistuksella. Tarkemmat tiedot siitä, millainen todistus on tähän tarkoitukseen riittävä, antaa työsuojeluviranomainen.

A1-todistuksen esittämistä saatetaan vaatia monilla rakennustyömailla ennen kuin työmaalle pääsee sisään. Tämä vaatimus voi perustua edellä mainittuun tilaajavastuulain noudattamisen valvontaan tai työmaatoimijoiden käytäntöihin.

Suomessa toimivien työnantajien tulisi huolehtia siitä, että Suomeen lähetetty työntekijä hankkii maahan tultuaan mahdollisimman pian itselleen henkilötunnuksen.

Henkilötunnuksen avulla asioiminen Suomessa helpottuu. Vaikka ulkomainen työntekijä ei asiointia varten itse tarvitsisikaan suomalaista henkilötunnusta, sillä on merkitystä hänen sosiaaliturvansa kannalta.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.