MoveS-verkosto – Free Movement and Social Security Coordination

MoveS on kaikkien EU-ja ETA -maiden asiantuntijoista koostuva verkosto. Verkosto toimii Euroopan komission oikeudellisena apuna työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Verkoston asiantuntijat laativat raportteja sekä tarvittaessa erilaisia analyysejä. Suomesta verkoston asiantuntijoina ovat tällä hetkellä Eläketurvakeskuksesta Matias Kainu ja Kelasta Anna-Kaisa Tuovinen.

MoveS:in tarkoituksena on lisäksi lisätä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden tietämystä ja osaamista työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta Euroopassa. Verkosto tähtää tähän järjestämällä seminaareja, jakamalla tietoa muun muassa raporttien muodossa sekä edesauttamalla eri tahojen verkostoitumista.

Seminaareja järjestään vuosittain noin 10 eri puolilla Eurooppaa. Seminaarit ovat lähtökohtaisesti eri alojen asiantuntijoille, jotka työssään tarvitsevat ajankohtaista tietoa työntekijöiden liikkuvuudesta ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta.

Aiheesta muualla: 

European Platform tackling undeclared work (UDW Platform)

Euroopan komissio tukee pimeän työn torjuntaa keväällä 2016 perustetun EU:n pimeän työn vastaisen yhteistyöfoorumin (European Platform tackling undeclared work, UDW Platform) avulla. Jäsenvaltioiden rajat ylittävissä tilanteissa viranomaisilla on haaste puuttua pimeään työhön. EU-foorumin työn keskiössä ovat: 

  • rajat ylittävän viranomaisyhteistyön edistäminen  
  • tietopohjan ja osaamisen lisääminen sekä  
  • toisten maiden parhaista käytänteistä oppiminen.  

Pimeän työn torjunta kuuluu usealle viranomaiselle. Keskeisiä toimijoita ovat vero-, työsuojelu- ja sosiaaliturvaviranomaiset sekä poliisi, rajavartijat ja työmarkkinaosapuolet. 

EU-foorumin työ käytännössä  

Käytännössä pimeän työn torjuminen on tarkoittanut mm. EU-foorumin teettämiä tutkimuksia, työkaluja ja oppimismateriaaleja jäsenmaiden torjuntatyön tueksi, foorumin järjestämiä seminaareja sekä viranomaisvierailuja toisiin jäsenvaltioihin.  

Kansallinen yhteistyöverkosto 

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö asetti elokuussa 2016 kansallisen viranomaisten yhteistyöverkoston edistämään foorumin työtä. Verkoston tärkeä tehtävä on jakaa tietoa eri toimijoille pimeän työn vastaisesta yhteistyöstä, valvontakeinoista, uusista ilmiöistä ja parhaista käytännöistä. ETK on mukana verkoston työssä.  

Aiheesta muualla:  

European Social Insurance Platform (ESIP)

European Social Insurance Platform (ESIP) on vuonna 1996 perustettu sosiaalivakuutusorganisaatioiden yhteistyöelin ja vaikuttaja, jonka tavoitteena on sosiaaliturvan tärkeän aseman säilyttäminen Euroopassa, solidaarisuuteen perustuvien sosiaalivakuutusjärjestelmien vahvistaminen sekä eurooppalaisen sosiaaliturvan hyvän laadun ylläpitäminen. 

ESIP:issä on edustettuna yli 50 sosiaalivakuutusorganisaatiota 17:sta EU:n jäsenmaasta sekä Sveitsistä. ESIP kattaa sosiaalivakuutuksen alueista perhe-etuudet, terveys- ja eläkevakuutuksen, työkyvyttömyysturvan ja kuntoutuksen sekä työttömyysvakuutuksen. 

ESIP:in tehtävänä on: 

  • tarjota kansallisille sosiaalivakuutuslaitoksille kansainvälinen keskustelualusta sekä mahdollisuus hyvien käytänteiden jakamiseen 
  • toimia strategisena verkostona, jonka yhteiset kannat vaikuttavat eurooppalaiseen päätöksentekoon 
  • toimia konsultaatiofoorumina sosiaaliturvassa aktiivisesti vaikuttaville Euroopan unionin toimielimille sekä muille ylikansallisille toimijoille. 

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.