Työeläkejärjestelmän toiminta ja sitä koskeva lainsäädäntö kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Finanssivalvonta valvoo yksityisen puolen työeläkelaitoksia. Valtiovarainministeriölle kuuluu julkisen puolen eläkelaitoksen Kevan yleisvalvonta sekä valtion eläkerahaston valvonta. Finanssivalvonta valvoo Kevan rahoitustoiminnan suunnittelua ja varojen sijoittamista.

Työeläkelaitosten, kuten muunkin vakuutustoiminnan, valvontajärjestelmän muodostavat vakuutuslaitoksen hallinto, sisäiset valvontajärjestelmät ja tilintarkastus sekä ulkopuolinen valvonta.

Eläketurvakeskus valvoo, että työnantajat ottavat työntekijöilleen eläkevakuutuksen ja, että yrittäjät työeläkevakuuttavat itsensä. Myös työeläkelaitokset valvovat omia työnantaja-asiakkaitaan.

Vakuutustoiminnan harjoittaminen on luvanvaraista. Valtioneuvosto myöntää toimiluvan työeläkevakuutusyhtiölle. Eläkesäätiöllä ja eläkekassalla on oltava Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt, mutta varsinaista toimilupaa ei vaadita. Lailla perustettuja eläkelaitoksia ovat puolestaan Keva ja Kirkon keskusrahaston eläkerahasto sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastoa valvoo kirkkohallitus, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja kirkolliskokouksen alaisena.

Kelan hallintoa ja toimintaa valvovat eduskunnan valitsemat valtuutetut.

Finanssivalvonta valvoo työeläkelaitoksia

Työeläkelaitosten valvonta ja tarkastus kuuluu hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä toimivalle rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaiselle – Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan valvontaoikeus koskee myös erityiseläkelaitoksia, Eläketurvakeskusta ja julkisen sektorin eläkelaitosten sijoitustoimintaa.

Fiva valvoo ja tarkastaa, että eläkelaitokset noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa sekä käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Fiva valvoo erityisesti eläkelaitosten talouden ja vakavaraisuuden kehitystä. Fiva vahvistaa myös eläkesäätiöiden ja -kassojen säännöt sekä pitää eläkesäätiö- ja eläkekassarekisteriä sekä vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriä.

Virheellisen menettelyn havaitessaan Fiva voi antaa eläkelaitokselle huomautuksen, kehottaa sitä korjaamaan asian määräajassa tai kieltää sitä jatkamasta virheellistä menettelyä. Kehotuksen tai kiellon tehosteeksi Fiva voi asettaa uhkasakon. Valtioneuvosto voi lopulta rajoittaa työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen.

Eläkelaitos on velvollinen toimittamaan Fivalle vuosittain tilinpäätöstietonsa, Fivan määräysten mukaisen kertomuksen toiminnastaan ja tilastaan sekä muitakin tarvittavia tietoja. Fivalla on oikeus suorittaa tarkastuksia eläkelaitoksen tiloissa sekä osallistua niihin kokouksiin, joissa päätösvaltaa käytetään. Sillä ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.