Vuoden 2022 kokonaiseläkemenot 34,9 miljardia euroa

Taulukko:

Suomessa maksettiin eläkkeitä ja niihin rinnastettavia etuuksia yhteensä 34,9 miljardia euroa vuonna 2022. Eläkemenoista 90 prosenttia muodostui työeläkkeistä, joita maksettiin 31,4 miljardia euroa. Kela maksoi kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä yhteensä 2,5 miljardia euroa.

Kokonaiseläkemenot sisältävät työeläkkeiden ja Kelan maksamien eläkkeiden lisäksi erityisturvaan kuuluvien lakien mukaiset eläkkeet. Näitä etuuksia maksettiin 0,4 miljardia euroa vuonna 2022.

Erityisturvaan kuuluvat työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien perusteella maksetut eläkkeiksi luokiteltavat etuudet.

Vapaamuotoisia eläkkeitä maksettiin 0,6 miljardia euroa vuonna 2022. Vapaamuotoisten eläkkeiden eläkemenot sisältävät työnantajien järjestämät rekisteröimättömät lisäeläkkeet.

Kokonaiseläkemenoista 51 prosenttia muodostui miehille maksetuista eläkkeistä. Ulkomaille maksettujen eläkkeiden osuus kokonaiseläkemenoista oli alle prosentti.

(Päivitetty 12.10.2023)

Puolet työkyvyttömyyseläkemenoista aiheutui mielenterveyssyistä

Taulukko:

Suomessa maksettiin työkyvyttömyyseläkkeitä yhteensä 2,4 miljardia euroa vuonna 2022.

Puolet työkyvyttömyyseläkemenoista aiheutui mielenterveyssyistä. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella maksettiin eläkkeitä kaikkiaan 1,2 miljardia euroa.

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus työkyvyttömyyseläkemenoista oli 19 %. Näiden syiden perusteella eläkkeitä maksettiin 0,5 miljardia euroa.

Hermoston sairauksien osuus työkyvyttömyyseläkemenoista oli 10 % ja verenkiertoelinten sairauksien 6 %. Muiden sairauspääryhmien osuudet olivat alle 5 % työkyvyttömyyseläkemenoista.

Työkyvyttömyyseläkkeet muodostivat 7 % vuoden 2022 kokonaiseläkemenoista. Suurin osa maksetuista eläkkeistä, 29,3 miljardia euroa maksettiin vanhuuseläkkeinä.

Kaikkiaan Suomessa maksettiin vuonna 2022 eläkkeitä ja niihin rinnastettavia etuuksia 34,9 miljardia euroa. Eläkkeistä 31,4 miljardia euroa maksettiin työeläkkeinä. Kela maksoi kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä yhteensä 2,5 miljardia euroa.

(Päivitetty 30.3.2023)

Tilaston taulukot ja kuviot:

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Lisätietoa tilastopalvelusta:

Kokonaiseläkemenot

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Kokonaiseläkemenot
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
ISSN: 2489-7000

Kuvaus

Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomessa vuoden aikana maksettujen eläkkeiden rahamääristä.

Tietosisältö

Suomen eläkejärjestelmä on hajautettu. Kokonaiseläkemenot koostuvat siten usean eri järjestelmän ja tahon maksamista eläkkeistä.

Työeläkkeitä maksavat yksityisen ja julkisen sektorin eläkelaitokset. Kela maksaa kansaneläkejärjestelmän eläkkeet ja takuueläkkeet. Eläkkeiksi luokiteltavia etuuksia maksetaan myös työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien perusteella. Kokonaiseläkemenot-tilasto kokoaa nämä tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi.

Käytetyt luokitukset

Eläkejärjestelmä, sektori ja eläkelaji.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston tiedot perustuvat rekisteriaineistoihin. Tietojen muodostamisesta on kerrottu tarkemmin laatuselosteen kohdassa Tietojen tarkkuus ja luotettavuus.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilaston ennakkotiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden keväällä. Lopulliset tiedot julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden syksyllä.

Tilaston julkistuspäivämäärät ilmoitetaan vuosittain julkistamiskalenterissa.

Aikasarja

Tilaston tiedot ovat saatavissa ETK:sta vuodesta 1986 lähtien. Aikasarja on pääpiirteissään vertailukelpoinen.

Tarkempia tietoja tilaston aikasarjasta on kerrottu laatuselosteen kohdassa Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus.

Asiasanat

Sosiaalivakuutus, eläkkeet, työeläkkeet, kansaneläkkeet, eläkemenot

Yhteystiedot

Kokonaiseläkemenot

Kokonaiseläkemenot sisältävät vuoden aikana maksetut työeläkkeet ja Kelan eläkkeet. Eläkemenoihin kuuluvat myös työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien perusteella maksetut eläkkeiksi luokiteltavat etuudet sekä työnantajien järjestämät lisäeläkkeet. Yksityishenkilöiden itse ottamat vapaaehtoiset lisäeläkkeet eivät sisälly kokonaiseläkemenoihin.

Työeläkemenot

Työeläkemenot sisältävät yksityisen ja julkisen sektorin maksamat työeläkkeet. Yksityisen sektorin eläkemenot sisältävät sekä perusturvan että rekisteröidyn lisäeläketurvan mukaiset työeläkkeet.

Kelan eläkemenot

Kelan eläkemenot sisältävät kansaneläkkeet ja takuueläkkeet.

Erityisturvan eläkemenot

Erityisturvan eläkemenot sisältävät työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien perusteella maksetut eläkkeiksi luokiteltavat etuudet. Etuuksista käytetään myös nimitystä SOLITA-eläkkeet.

Vapaamuotoisten eläkkeiden eläkemenot

Vapaamuotoisten eläkkeiden eläkemenot sisältävät työnantajien järjestämät rekisteröimättömät lisäeläkkeet.

Vanhuuseläkemenot

Vanhuuseläkemenot sisältävät työ- ja kansaneläkkeenä maksetut vanhuuseläkkeet. Menoihin sisältyvät sekä eläkeiässä alkaneet että varhennetut vanhuuseläkkeet.

Työkyvyttömyyseläkemenot

Työkyvyttömyyseläkemenot sisältävät kaikki työ- ja kansaneläkkeenä maksetut työkyvyttömyyseläkkeet. Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuosina 1986–2011 työkyvyttömyyseläkemenot sisältävät myös yksilölliset varhaiseläkkeet.

Osa-aikaeläkemenot

Osa-aikaeläkemenot sisältävät työeläkkeenä maksetut osa-aikaeläkkeet. Osa-aikaeläkkeitä ei makseta kansaneläkejärjestelmässä.

Maatalouden erityiseläkkeiden eläkemenot

Maatalouden erityiseläkkeiden eläkemenot sisältävät luopumiseläkkeet, luopumistuet ja luopumislisät. Maatalouden erityiseläkkeitä maksetaan vain työeläkejärjestelmän yksityisellä sektorilla. Maatalouden erityiseläkkeiden eläkemenot sisältävät vuosina 1986–2010 sukupolvenvaihdoseläkkeet ja vuosina 1993–2010 luopumiskorvaukset.

Perhe-eläkemenot

Perhe-eläkemenot sisältävät työ- ja kansaneläkkeenä maksetut perhe-eläkkeet.

Laatuseloste: Kokonaiseläkemenot 2022

Kokonaiseläkemenot-tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Eläketurvakeskukselle (ETK) on säädetty velvollisuus laatia tilastoja. Laissa Eläketurvakeskuksesta todetaan ETK:n yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosasto.

Tilaston kustannuksista vastaa Eläketurvakeskus.

Tilastotietojen relevanssi

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään kahdesta eläkejärjestelmästä: työ- ja kansaneläkejärjestelmästä. Lakisääteistä eläketurvaa ovat myös työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien mukaiset eläkkeiksi luokiteltavat etuudet. Työeläkkeitä hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten. Kansaneläkejärjestelmää hoitaa Kela. Kela huolehtii myös takuueläkkeiden maksamisesta.

Kokonaiseläkemenot-tilasto kokoaa yhteen eri järjestelmien maksamat lakisääteisten eläkkeiden rahamäärät. Lisäksi tilasto sisältää tiedot myös työnantajan järjestämistä vapaamuotoisista rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä lisäeläkkeistä. Yksityishenkilöiden itsensä ottamat vapaaehtoiset eläkkeet eivät sisälly tilaston lukuihin.

Tilaston tiedot on luokiteltu eläkejärjestelmän, eläkelajin ja alueen mukaan. Työkyvyttömyyseläkemeno on eritelty sairauspääryhmän mukaan. Työeläkkeet on jaoteltu yksityisen ja julkisen sektorin maksamiin eläkkeisiin. Tilastossa käytetyt käsitteet on määritelty tilaston kotisivulla kohdassa Käsitteet ja määritelmät.

Tilasto on tarkoitettu sosiaaliturvan päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille ja eläkealan ammattihenkilöille. Tiedot kiinnostavat myös tiedotusvälineitä, eläkeläisjärjestöjä ja muita aihealueesta tietoa tarvitsevia.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston tiedot perustuvat rekisteriaineistoihin.

Tiedot työeläkejärjestelmän ja Kelan maksamista eläkkeistä muodostetaan Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhdessä ylläpitämästä tilastotietovarastosta, joka sisältää tiedot kaikista vuoden viimeisenä päivänä eläkettä työ- tai kansaneläkejärjestelmästä saaneista henkilöistä sekä vuotuisesta eläkemenosta.

Työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain, sotilasvammalain sekä sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevien lakien mukaan maksettujen eläkkeiden tiedot saadaan Vakuutuskeskuksesta, Tapaturmavakuutuskeskuksesta, Valtiokonttorista ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta. Tiedot vapaamuotoisista rekisteröimättömistä lisäeläkkeistä saadaan Finanssivalvonnasta.

Tiedot kuntien ja evankelis-luterilaisen kirkon vanhojen eläkesääntöjen mukaan maksettujen eläkkeiden rahamääristä lisätään julkisen sektorin työeläkemenojen kokonaissummaan. Tilaston eläkelajikohtaiset tiedot eivät sisällä näitä eläkkeitä. Tiedot vanhojen eläkesääntöjen mukaan maksettujen eläkkeiden rahamääristä perustuvat Kelan ETK:lle toimittamaan tietoon näistä eläkkeistä.

Tilastossa havaitut virheet korjataan välittömästi kaikissa tilastotuotteissa, joissa ne esiintyvät. Korjauskäytännöissä noudatetaan Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan antamaa ohjeistusta.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilaston ennakkotiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden keväällä. Lopulliset tiedot julkistetaan tilastovuotta seuraavan vuoden syksyllä. Tilaston julkistuspäivämäärät ilmoitetaan vuosittain julkistamiskalenterissa ETK:n kotisivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Eläketurvakeskus on tuottanut Kokonaiseläkemenot-tilastoa tilastovuodesta 2016 alkaen. Aiemmin tilaston tuottajana toimi Kela.

Tilaston aikasarjaa korjattiin takautuvasti vuoteen 1986 asti tilaston tuottajan vaihdoksen yhteydessä. Muutos koski työeläkemenoja, jotka korjattiin ETK:n rekisteritietojen mukaisiksi. Korjaus aiheutti pieniä muutoksia myös kokonaiseläkemenojen yhteissummaan. Myös tietojen luokitukseen tehtiin muutoksia samassa yhteydessä.

Tilaston perustiedot ovat saatavissa vuodesta 1960 lähtien. Aikasarjojen kokonaissummat ovat pääpiirteissään vertailukelpoisia. Eläkelainsäädännössä tapahtuneet muutokset tulee kuitenkin ottaa huomioon aikasarjoja vertailtaessa. Huomioitava muutos on mm. kansaneläke-käsitteen muuttuminen 1.1.2008, minkä jälkeen eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea ei enää ole katsottu eläkkeen osaksi.

Eläketurvakeskus julkaisee tilaston tietoja vuodesta 1986 lähtien. Aiempien vuosien tilastotiedot ovat saatavissa Kelan tilastotietopalvelusta (tilastot(at)kela.fi).

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain Eläketurvakeskuksen verkkopalvelussa osoitteessa www.etk.fi/tilastot sekä Eläketurvakeskuksen tilastotietokannassa osoitteessa http://tilastot.etk.fi/

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.