Työeläkealan yhteisiin rekistereihin on tallennettu työeläketurvan toimeenpanossa tarvittavia tietoja. Tutustu kuvauksiin rekistereiden käyttötarkoituksesta sekä niihin liittyvistä palveluista.

Ansaintarekisterissä ylläpidetään työeläkejärjestelmän toimeenpanossa tarvittavia ansaintatietoja. Ansaintatietoja ovat mm. palkkatiedot ja eläkettä kartuttavat sosiaalietuustiedot.

Palkkatiedot saadaan Verohallinnon ylläpitämästä kansallisesta tulorekisteristä. Tiedot eläkettä kartuttavista sosiaalietuuksista, kuten vanhempainvapaista tai ansiosidonnaisista työttömyysjaksosta, saadaan etuuksien myöntäjiltä.

Eläkelaitosrekisteri sisältää työeläkealalla tarvittavat tiedot kansallisista ja kansainvälisistä työeläkealan toimijoista.

Eläkelaitosrekisterin tietoja hyödynnetään taustarekisterinä muiden rekistereiden toiminnassa.

Eläkehakemusrekisteriin tallennetaan työeläkehakemuksiin liittyviä tietoja. Rekisteristä voidaan mm. asiakaspalvelutilanteissa tarkistaa, onko henkilöllä vireillä olevia eläkehakemuksia.

Eläkepäätösrekisteri sisältää tiedot yksityisen ja julkisen sektorin eläkevakuuttajien antamista eläkepäätöksistä sekä vihjetietoja ulkomaisten eläkelaitosten eläkepäätöksistä.

Vakuutuskausirekisteri sisältää henkilön työhistoriaan perustuvat vakuutuskaudet. Eläkevakuuttajat, Kelan kansainvälisten asioiden keskus, Eläketurvakeskus ja ulkomaiset yhdyslaitokset tarvitsevat vakuutuskausia EU-eläkehakemusten käsittelyssä ja eläkkeen laskennassa.

Asianhallintarekisteriin tallennetaan tietoja yksittäisen henkilön asioista ja niiden käsittelyyn liittyvistä toimenpiteistä. Järjestelmä toimii useiden palveluiden taustajärjestelmänä. Eläketurvakeskus rekisteröi järjestelmään mm. ulkomailta saatujen lähetetyn työntekijän todistustietoja, josta ilmenee minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä henkilöön sovelletaan.

Eläketurvakeskus tarjoaa eläkevakuuttajille koulutusta ja ohjeistusta rekisteröintiin liittyen sekä antaa tukea työeläkealan yhteisten rekisterien käytössä. Tarvittaessa ETK myös rekisteröi tietoja työeläkevakuuttajien puolesta.

Edellä mainittujen rekisterien tietoja käytetään työeläkealan toimeenpanossa ja lisäksi Eläketurvakeskus välittää eläkeasiaan vaikuttavia tietoja ja asiakirjoja eläkevakuuttajille sekä muille tietojensaantiin oikeutetuille tahoille etuuksien käsittelyä varten.

Työeläkealan henkilötietorekisteri sisältää työeläkealan toiminnassaan tarvitsemat henkilötiedot.  Tietoja käytetään tunnistetietoina työeläkealan muissa rekistereissä ja muiden rekistereiden taustajärjestelmänä.

Eläketurvakeskus ylläpitää rekisterin tietoja, huolehtii rekisteritietojen oikeellisuudesta ja valvoo henkilötietojen käyttöä työeläkealalla.

Henkilötietoja mm. vakuutusnumero- ja nimitietoja, vaihdetaan sähköisesti ulkomaisten laitosten kanssa. Tietojen vaihtaminen nopeuttaa eläkehakemusten käsittelyä ja vähentää eläkkeiden liikamaksujen syntymistä ja antaa eläkevakuuttajille ajantasaista tietoa ulkomailla asuvien eläkkeensaajien elinolosuhteista.

Työnantajarekisteri sisältää tiedot työeläkevakuutuksia ottaneista työnantajista ja heidän työntekijöilleen järjestämästä eläketurvasta. Työeläkevakuuttajat toimittavat tiedot rekisteriin.

Työnantajarekisterin tietoja käytetään työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan, työsuhdeselvittelyyn, vakuutuksen olemassaolon selvittelyyn ja neuvontaan. Rekisteriä käytetään myös työeläkejärjestelmän muiden järjestelmien taustajärjestelmänä.

Työnantajarekisterin tietoja luovutetaan mm. Verohallinnolle (kansalliselle tulorekisterille ja Palkka.fi-palvelulle), jotta työnantajan työeläkevakuutuksen voimassaolo voidaan tarkistaa jo palkkatietoilmoitusta tehtäessä.

Eläketurvakeskus luovuttaa erilaisten palveluiden välityksellä työeläkealan yhteisten rekisterien tietoja viranomaistahoille. Suuri osa tiedoista välitetään viranomaispalvelun kautta. Tietosisältö vaihtelee sen mukaan, mihin tietoihin viranomaisella on lakisääteinen oikeus tehtäviensä hoitamiseksi.

Työeläkeote on ensisijaisesti vakuutetulle itselleen tarkoitettu dokumentti työhistoriasta. Työeläkeotteella on tiedot kaikista tähän mennessä eläkettä kartuttaneista ansioista. Lisätietoja työeläkeotteesta verkkopalvelussa Työeläke.fi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.