Seuraavassa muuttujia tarkastellaan suhdanne-ennusteen Excel-tulosteen mukaisessa järjestyksessä.

Hinnat, ansiotaso, eläkeindeksit, elinaikakerroin

Kuluttajahintaindeksi
Ennusteen perusteena on Tilastokeskuksen perusvuodeltaan tuorein kuluttajahintaindeksi ja ennustesuurena kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos eli muutos indeksin vuosikeskiarvosta vuosikeskiarvoon.

Ennusteet laaditaan kuitenkin kuukausi- ja neljännesvuositasolla, joita tietoja tarvitaan eläkeindeksien määräämisessä.

Varsinaisia ennustevuosia seuraavilla vuosilla inflaatio-oletuksena on 2,0 prosenttia, jos perusteltuja syitä ei muuta ole olettaa.

Ansiotasoindeksi
Ennusteen perusteena on Tilastokeskuksen perusvuodeltaan tuorein ansiotasoindeksi ja ennustesuurena kaikkien palkansaajien ansiotason keskimääräinen vuosimuutos eli muutos indeksin vuosikeskiarvosta vuosikeskiarvoon.

Ennusteet laaditaan kuitenkin neljännesvuositasolla, joita tietoja tarvitaan eläkeindeksien määräämisessä. Muun muassa palkkasummaennusteita varten ansiotasoindeksin kehitystä ennustetaan erikseen sektoreittain, joiden painotettuna keskiarvona saadaan kaikkien palkansaajien ansiotasoindeksi.

Työntekijän työeläkemaksut (alle ja yli 53 v)
Luvut pohjautuvat joko tehtyihin sopimuksiin maksukehityksestä tai ne saadaan maksutasoennusteesta.

Eläkeindeksit
Työeläkeindeksi ja palkkakerroin määräytyvät kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutosten perusteella. Indeksien laskemista ja vaikutusta eläketurvaan on yksityiskohtaisesti kuvattu sivuston eläkejärjestelmän kuvauksessa, jossa on esitetty myös indeksien tarkka laskentakaava.

Kansaneläkeindeksi
Kansaneläkeindeksin muutos perustuu elinkustannusindeksin muutokseen vuoden kolmannella neljänneksellä.

Elinaikakerroin
Ennusteet pohjautuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen, jota päivitetään tarvittaessa Eläketurvakeskuksessa toteutuneen kehityksen perusteella.

Työvoiman kysyntä ja tarjonta

Kaikki muuttujat perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen käsitteisiin ja määrittelyihin.

Työikäinen väestö

Työvoima

Työlliset
Palkkasummaennusteita varten työlliset jaetaan palkansaajiin ja yrittäjiin.

Edellä olevien muuttujien perusteella saadaan laskettua muut työvoiman kysyntään ja tarjontaan liittyvät muuttujat:

Työvoimaosuus
Työvoima / Työikäinen väestö

Työttömät
Työvoima – Työlliset

Työttömyysaste
Työttömät / Työvoima

Työllisyysaste
Työlliset / Työikäinen väestö

Palkkasummat ja kokonaistuotanto

Palkansaajien palkkasumman muutos
Muuttuja mittaa kaikkien palkansaajien eläkejärjestelmien piiriin tulleiden palkkojen vuosimuutosta. Toteutuneiden vuosien osalta palkkasumma saadaan summaamalla TyEL:n, MEL:n ja julkisen sektorin eläkejärjestelmien piiriin tulleet palkat yhteen. Muuttuja eroaa Tilastokeskuksen koko kansantalouden palkkasummasta muun muassa siinä, että se ei sisällä yrittäjien itselleen maksamia palkkoja eikä arviota harmaan talouden palkoista.

TyEL-palkkasumman muutos

Julkisen sektorin palkkasumman muutos

BKT:n arvo
BKT:n arvoa tarvitaan, kun halutaan ilmaista käypähintaisten eläkemenojen osuutta BKT:stä. Ennustettavia suureita ovat siten BKT:n hintaindeksi ja volyymin muutos.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.