Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaisesti TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa vahvistavat vanhuuseläkevastuitaan vuosittain täydennyskerrointa vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden tuotolla. Täydennys kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkevastuisiin.

Täydennyskerroin määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella. Kertoimessa huomioidaan myös osaketuottosidonnaisuuden aste. Keskimääräisen vakavaraisuuden ollessa poikkeuksellisen alhainen täydennyskerroin voi saada myös negatiivisia arvoja. Täydennyskertoimen laskentakaava on ilmoitettu laskuperusteissa. Eläketurvakeskus laskee täydennyskertoimen eläkelaitoksilta saatujen vakavaraisuustietojen perusteella kuukausittain.

Täydennyskertoimen laskentamuistiot julkaistaan Eläketurvakeskuksen Säädöspalvelussa ja kertoimen arvot Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa aikasarjana.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.