Työeläkkeiden rahoitustilastot

Suomessa lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa jakojärjestelmällä eli kunkin vuoden työeläkemaksuilla. Osa eläkkeistä rahoitetaan osittain rahastoivan periaatteen mukaan käyttämällä niihin sekä työeläkemaksuja että aiemmin kerättyjä rahastoja.

Tarkastele työeläkkeiden rahavirtoja visualisoinnissa

Työeläkejärjestelmän eläkevarat kasvoivat vuoden 2023 aikana 12,5 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 254,9 miljardia euroa.

Eläkevarojen kasvu johtui pääosin 15 miljardin euron sijoitustuotoista. Tulot olivat 32 miljardia euroa ja menot 34,4 miljardia euroa.

Eläkevarat sisältävät työeläkevastuiden kattamiseen tarkoitetun omaisuuden. Suurin osa eläkevaroista on sijoitusomaisuutta. Lisäksi eläkevaroissa on vakuutusmaksusaamisia. Vakuutusmaksusaamisilla tarkoitetaan vuoden vaihteen jälkeen erääntyviä maksuja sekä maksamattomia erääntyneitä maksuja.

Eläketurvakeskus kokoaa aikasarjoja eläkelaitosten tilinpäätöksistä. Eläkelaitokset ilmoittavat myös tietoja eläkkeiden kustannustenjakoa varten.  Työeläkkeiden rahoitukseen liittyvät taulukot julkaistaan vuosittain Eläketurvakeskuksen Tilastotietokannassa. Tämän lisäksi eläkkeiden rahoitukseen liittyviä tilastotietoja esitetään Eläketurvakeskuksen tilastoja -julkaisusarjassa.

Eläkevarat ja rahavirrat

Eläkevarat ja rahavirrat -taulukoissa tarkastellaan työeläkejärjestelmän rahoitusjärjestelmää vuodesta 2007 alkaen. Taulukot sisältävät lukuja eläkevaroista, vakuutusmaksuista, Työllisyysrahaston osuudesta, siirroista, valtion osuuksista, maksetuista eläkkeistä, kokonaisliikekuluista ja sijoitustuotoista.  TyEL- ja MEL-rahoitusjärjestelmää on tarkemmalla tasolla omissa taulukoissaan.

Tilinpäätöslukuja

Eläkelaitosten tilinpäätöslukuja on tilastoitu vuodesta 2007. Taulukot sisältävät lukuja maksutulosta, sijoitustuotoista, maksetuista eläkkeistä, hoitokuluista, eläkevaroista ja vakavaraisuudesta. Kuvia taulukoiden luvuista on Kustannustenjako kuvina-osiossa.

Kustannustenjakolukuja

Eläkelaitosten kustannustenjakolukuja on tilastoitu vuodesta 2007. Taulukot sisältävät lukuja maksetuista eläkkeistä ja vastuuvelasta.

Työeläkelakikohtainen palkkasumma

Palkkasummaa seurataan kuukausittain työeläkelakikohtaisesti vuodesta 2019 alkaen, jolloin tulorekisteri otettiin käyttöön. Eläketurvakeskus poimii työeläkemaksun perusteena olevat palkansaajien kuluvan vuoden kuukausiansiot työeläkejärjestelmän yhteisen ansaintarekisterin kopiokannasta. Ansiot esitetään kuukausitasolla ja kumulatiivisena summana työeläkelain mukaan eriteltyinä.

Lue lisää:

Aikasarjat

Tilastotietokannassa on yksityisen ja julkisen alan eläkelaitosten toiminnasta liittyviä aikasarjoja vuodesta 1962 alkaen maksetuista eläkkeistä, maksutulosta, eläkevaroista, palkkasummista ja eläkelaitosten lukumääristä

Työeläkkeiden rahoitus -tilastojulkaisu

Työeläkkeiden rahoitus -tilastojulkaisu käsitellään pääpiirteittäin yksityisen ja julkisen alan työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Julkaisun liitteeseen on lisäksi koottu muutaman vuoden aikasarjat keskeisimmistä työeläkkeiden rahoitusta kuvaavista tilastoluvuista.

Vuosittain ilmestyvässä tilastoraportissa käsitellään pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden sijoittamisesta. Raportti käsittelee sekä yksityisten että julkisten alojen eläkkeiden rahoitusta.

Yritysten työeläkemaksut -tilastojulkaisu

Yritysten työeläkemaksut -julkaisussa on tietoa yritysten lukumääristä, TyEL:n mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista ja vakuutusmaksuihin sisältyvistä työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkemaksuista yrityksen koon ja toimialan mukaan. Tilastotietokannassa luvut on vuodesta 2008 alkaen ja paperijulkaisu vuodelta 1992.

(Päivitetty 3.6.2024)

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.