Suomessa lakisääteisen työeläketurvan sisällöstä säädetään laissa, mutta järjestelmän kehittämistä valmistellaan pitkälti työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Myös valtio osallistuu neuvotteluihin, ja työeläkejärjestelmässä vallitsee niin sanottu kolmikantainen hallintotapa. Valtio, työntekijät ja työnantajat sekä yrittäjät ovat näin kaikki vaikuttamassa eläkelainsäädännön kehittämiseen.

Työeläkelainsäädännön koordinointi ja valmistelu kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Eläketurvakeskus, työeläkelaitokset, työmarkkinajärjestöt ja työeläkelaitosten edunvalvontajärjestö Työeläkevakuuttajat TELA osallistuvat lakien valmisteluun.

Työeläkelakien muutokset tulevat voimaan, kun eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt ne ja tasavallan presidentti vahvistanut lait allekirjoituksellaan.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.