Työeläkejärjestelmä on hallinnoltaan hajautettu ja eläketoimijoita on useita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Työeläkkeen myöntää ja maksaa aikanaan eläkelaitos, jossa työntekijä oli viimeksi vakuutettuna ennen eläkkeelle jäämistään. Eläkettä voi tällöin olla vakuutettuna useassa eri eläkelaitoksessa, jos työntekijä on työskennellyt monen työnantajan palveluksessa työuransa aikana. Kukin eläkelaitos vastaa vastuullaan olevasta eläkeosasta koko eläkkeen maksamisen ajan.

Eläkelaitos, joka maksaa eläkkeen eläkkeensaajalle, perii muilta eläkelaitoksilta kyseiseen eläkkeeseen mahdollisesti sisältyvät muiden eläkelaitosten vastuulla olevat eläkeosat Eläketurvakeskuksen hoitaman kustannustenjakoselvittelyn ja viimeisen laitoksen periaatteen (VILMA) mukaan.

Kustannustenjakoperiaatteita on sovellettu yksityisellä sektorilla työntekijäin eläkelain voimaantulosta vuodesta 1962 lähtien. Vuoden 2004 alusta suurin osa julkisen sektorin eläkelaitoksista siirtyi viimeisen eläkelaitoksen periaatteen ja kustannustenjakomenettelyn piiriin.

Eläketurvakeskus selvittää vuosittain eri eläkelaitosten osuudet maksetuista työeläkkeistä ja tietyiltä palkattomilta ajoilta sekä välittää lapsenhoidon ja opiskelun kartuttamien etuuksien ja yrittäjän eläkelain mukaiset valtion osuudet sekä Työllisyysrahaston osuuden työeläkekustannuksista eläkelaitoksille. Selvittelyt tehdään lakien, asetusten ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien kustannustenjakoperusteiden mukaisesti.

Jokainen työntekijän tai merimieseläkelain mukaan maksettava eläke jaetaan kustannustenjakoselvittelyssä osittain rahastoivan rahoitustekniikan periaatteella kahteen osaan: eläkkeen rahastoituun osaan ja jakojärjestelmän mukaiseen tasausosaan. Eläkkeen rahastoidusta osasta vastaa aina kyseisen työsuhteen vakuuttanut eläkelaitos, mutta rahastoimaton, eläkkeen tasausosa, on eläkelaitosten yhteisellä vastuulla.

Eläkelaitokset toimittavat Eläketurvakeskukselle kustannustenjakoselvittelyjä varten tarkat tiedot maksamistaan työeläkkeistä ja niihin liittyvistä muista etuuksista. Eläkelaitokset antavat Eläketurvakeskukselle myös eläkelaitoksessa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien palkka- ja työtulosummiin pohjautuvat maksutiedot, joiden perusteella Eläketurvakeskus jakaa kustannukset eläkeosista eläkelaitosten kesken.

Eläketurvakeskuksessa lasketaan kunkin eläkelaitoksen vastuulle kuuluvat erät ja toimitetaan niistä tiedot eläkelaitoksille selvittelyyn liittyvän rahaliikenteen hoitamista varten. Selvittely on pitkälle automatisoitu sekä eläkelaitoksissa että Eläketurvakeskuksessa.

Jos eläkelaitos on maksanut eläkkeensaajien eläkkeistä suuremman osan kuin sen osuus olisi, Eläketurvakeskus maksaa erotuksen eläkelaitokselle. Päinvastaisessa tapauksessa eläkelaitos maksaa erotuksen Eläketurvakeskukselle.

Kustannustenjaossa liikkuvat rahamäärät ovat suuria, joten niitä selvitellään vuoden aikana etukäteen kustannustenjaon ennakoiden avulla. Eläkkeiden kustannuksiin liittyvällä selvittelyllä ei ole Eläketurvakeskukselle kustannusvaikutuksia.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.