Työuran pituus ja ajoittuminen sekä työuran aikaiset ansiot vaikuttavat eläketurvan tasoon. Työurilla on vaikutuksia myös eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen. Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet työurien pidentämisestä ja työllisyysasteen nostosta lisäävät aihetta koskevan tutkimustiedon tarvetta.

Ohjelmakaudella tehdään tutkimusta eläketurvan kannalta merkittävistä työuran vaiheista ja muutoksista ja tutkitaan työurien pituutta ja ansiotuloja sekä näissä tapahtuvia muutoksia väestöryhmittäin. Keskeinen tutkimuksen osa-alue on vanhimpien työikäisten työura, mutta tutkimuksen kohteena on myös työuran alku- ja keskivaihe ja erityisesti työurien muutokset ja työuriin liittyvät katkokset. Aiempaa useampi työskentelee eläkkeen ohella. Ohjelmakaudella tutkitaan siksi eläkkeen ja työn rinnakkaisuuden yleisyyttä ja syitä.

Uutta tutkimustietoa

Sosiaalipolitiikan keinoin pidempiin työuriin

Social Policy Administration

Eläkejärjestelmän työurien pidentymiseen tähtäävät uudistukset näyttäisivät toimivan halutulla tavalla. Myös koko elämänkaarelle kohdistuvat sosiaalipolitiikan keinot, jotka tukevat osaamista ja työllistymistä sekä helpottavat hoivavastuita, edistävät myöhempää eläköitymistä ja työllisyyttä uran loppupäässä. 15 OECD-maata vuosina 1992–2010 vertaileva tutkimusartikkeli julkaistiin Social Policy & Administration -lehdessä maaliskuussa 2021. 

Aiheesta muualla:


ETK tutkii: Kuinka paljon nuoret työskentelevät ja tienaavat

Valtaosa nuorista työskentelee ikävuosina 18–22. Samalla he kartuttavat itselleen eläkkeen alun.

Tutkimuksen mukaan vuonna 1996 syntyneet suomalaiset ovat kartuttaneet 18–22-vuotiaana itselleen keskimäärin 52 euron kuukausieläkkeen ansiotuloista. Joukkoon mahtuu myös suurempia eläkkeitä. Joka kymmenes 1996 syntynyt on kartuttanut ansioista itselleen 18–22-vuotiaana lähes 120 euron kuukausieläkkeen.

Lue lisää:


Koulutustausta näkyy eläkkeellesiirtymisiässä

Vähemmän koulutetut työntekijät siirtyvät eläkkeelle aikaisemmin kuin korkeasti koulutetut. Viime vuosina koulutusryhmien erot eläkkeellesiirtymisiässä ovat kuitenkin hieman kaventuneet.

ETK:n erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff tarkastelee blogissaan tuoreen tutkimuksensa päätuloksia. Blogikirjoitus on englanninkielinen.

Lue lisää:


Teollisuuden työntekijöiden työurat vakaampia kuin väitetään

Globalisaation ja teknologisen kehityksen väitetään usein heikentävän teollisuuden työtekijöiden työuria. Tuoreessa tutkimusartikkelissa ei löydetä väitteelle todisteita. Sen sijaan tutkimuksessa havaittiin, että työurien pituudessa on merkittäviä eroja koulutusryhmien ja sukupuolten välillä. Tutkimus tarkastelee metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden työntekijöitä Suomessa vuosina 1988–2015. Tutkimusartikkeli on julkaistu Nordic Journal of Working Life Studies -lehdessä.

Aiheesta muualla: