Työuran pituus ja ajoittuminen sekä työuran aikaiset ansiot vaikuttavat eläketurvan tasoon. Työurilla on vaikutuksia myös eläkejärjestelmän taloudelliseen kestävyyteen. Yhteiskuntapoliittiset tavoitteet työurien pidentämisestä ja työllisyysasteen nostosta lisäävät aihetta koskevan tutkimustiedon tarvetta.

Ohjelmakaudella tehdään tutkimusta eläketurvan kannalta merkittävistä työuran vaiheista ja muutoksista ja tutkitaan työurien pituutta ja ansiotuloja sekä näissä tapahtuvia muutoksia väestöryhmittäin. Keskeinen tutkimuksen osa-alue on vanhimpien työikäisten työura, mutta tutkimuksen kohteena on myös työuran alku- ja keskivaihe ja erityisesti työurien muutokset ja työuriin liittyvät katkokset. Aiempaa useampi työskentelee eläkkeen ohella. Ohjelmakaudella tutkitaan siksi eläkkeen ja työn rinnakkaisuuden yleisyyttä ja syitä.

Uutta tutkimustietoa

Joka kymmenes nuori mies vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuolelle

Työttömyys, työkyvyttömyys ja sairastaminen heikentävät nuorten siirtymistä työelämään. ETK:n ekonomisti Janne Salonen havaitsi tutkimuksessaan, että lähes 12 prosenttia vuonna 1987 syntyneistä miehistä on ajautumassa työmarkkinoiden ulkopuolelle pysyvästi.

Salosen tutkimusaineisto koostuu 30 000  miehen rekisteritiedoista, joista ilmenee miesten ansio-, opiskelu-, sairaus- ja perhetiedot. Tiedot kuvaavat nuorten miesten elämäntilannetta vuosina 2005 ja 2013. Tiedot ovat peräisin Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Lue lisää


55–64-vuotiaiden asema työmarkkinoilla muuttunut Euroopassa

Lähes puolet 55–64-vuotiasta eurooppalaisista oli työmarkkinoiden ulkopuolella 1990-luvun puolivälissä. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin työmarkkinoiden ulkopuolella oli enää reilu kolmannes. Monissa maissa varhaiseläkeläisten osuus on vähentynyt. Maiden väliset erot ovat kuitenkin suuret.

Lue lisää: