Eläketurvakeskus tekee säännöllisesti lyhyen aikavälin eläkemeno- ja maksutasoennusteita. Niiden päätarkoitus on määrittää kuluvaa vuotta seuraavan vuoden TyEL-maksun taso ja lisäksi arvioida maksettavat TyEL-MEL-eläkkeet sekä TyEL-maksun kehitystrendi viideksi vuodeksi eteenpäin. Kuvassa on esitetty TyEL:n mukaisen eläkemenon ja maksutulon kehitys suhteessa palkkasummaan vuosina 2013 – 2028.

Lyhyen aikavälin ennustelaskelmia päivitetään useamman kerran vuodessa. Kaksi kertaa vuodessa tehdään myös pessimistisen skenaarion mukaiset ennusteet. Viimeisimmät ennustetulokset kuvauksineen julkaistaan tällä sivulla ainakin tammi-, kesä-, syys- ja lokakuussa. Lisäksi tältä sinulta löytyy aiempia ennustelaskelmia sekä muita hyödyllisiä linkkejä ennusteiden taustalla olevien asioiden selkeyttämiseksi.

Lue lisää: 

Eläkemenoennusteet

Tulevia työeläkemenoja eli maksettavia eläkkeitä arvioidaan Eläketurvakeskuksen käytettävissä olevien rekisteri- ja tilastotietojen avulla. Eläkemeno arvioidaan eläkelaji- ja eläkelakikohtaisesti. Voimassa olevien, alkavien ja päättyvien eläkkeiden eläkemenot arvioidaan siirtämällä vuosittaisia eläkemenoja ja eläkekarttumia eri tilojen (mm. vanhuuseläkeläinen, ei-eläkeläinen) välillä. Eläkemenon ja eläkekarttuman tilasta toiseen siirtymisen todennäköisyydet lasketaan mukaillen Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin suunnittelumallin mukaisia henkilöiden tilasiirtymien todennäköisyyksiä. Eläkemenoa laskettaessa otetaan huomioon eläkkeisiin ja eläkekarttumiin tehtävät korotukset.

Kokonaiseläkemenon lisäksi eläkemenoennusteessa arvioidaan eläkemenon jakautumista sen kustantamistavan mukaan rahastoituun ja tasattavaan eläkemenoon. Alla kuvataan tarkemmin tätä tekniikkaa.

Maksutasoennusteet

Maksutasoennusteessa arvioidaan eläkemaksutason kehitystä viiden vuoden aikavälillä. Ennusteen pääpaino on tarkasteluvuotta seuraavassa vuodessa. Ennuste tehdään tarvittaessa, useammin kuin eläkemenoennuste.

TyEL-maksutaso arvioidaan vuosittain siten, että maksussa olevat TyEL -eläkkeet voidaan kustantaa ja eläkkeiden rahastointiin liittyvät velvoitteet voidaan hoitaa.

TyEL- eläkemeno jaetaan kahteen osaan sen kustannustavan perusteella. Maksettavissa eläkkeissä on sekä ennalta rahastoituja osia että tasattavia eli TyEL-MEL -eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevia osia. Rahastoitu eläkemeno on aina yksittäisen eläkelaitoksen vastuulla ja tasattava eläkemeno on koko TyEL-MEL-järjestelmän kollektiivisella vastuulla.

TyEL-maksussa on eläkelajikohtaisia, rahastoitavia osia ja lisäksi tasausosa. Maksu sisältää myös osia, joilla katetaan eläkelaitosten toimintaan liittyviä kuluja sekä saamatta jääneistä vakuutusmaksuista aiheutuvat tappiot.

Maksutason lisäksi lyhyen aikavälin ennusteessa arvioidaan TyEL-MEL-vastuuvelkaa ja -eläkevaroja sekä niihin liittyviä vakuutusteknisiä kertoimia.

Vastuuvelalla tarkoitetaan velvoitteita, joita eläkelaitoksille syntyy, kun ne rahastoivat perimiään vakuutusmaksuja. Osa velvoitteista johtuu eläkelajikohtaisesta rahastoinnista ja osa puskurirahastoista, joilla eläkelaitokset varautuvat vakuutusliikkeen, sijoitustoiminnan ja tasattavan eläkemenon vaihteluihin. Maksutasoennusteen kannalta keskeisin puskuri on tasausvastuu. Sillä tasataan ja lievennetään tulevien vuosien maksutasoihin kohdistuvia nousupaineita.

Ennusteessa arvioidaan myös eläkelaitosten vanhuuseläkevastuiden täydennysvelvoitetta eli rahastoonsiirtovelvoitetta. Sen määrittämiseksi tarvitaan laskelmia eläkevarojen kehityksestä.

Maksutasoennusteen lähtötietona käytetään myös Eläketurvakeskuksessa laadittua lyhyen aikavälin kansantalousennustetta, sillä esimerkiksi työeläkeindeksin kehitys vaikuttaa maksettavien eläkkeitten euromääriin, palkkasumman muutos heijastuu tasausmaksutuloon ja niin edelleen.

Ennusteiden seuranta

Lyhyen aikavälin ennusteita verrataan aina edellisiin ennusteisiin ja toteutuneisiin tietoihin. Seurattaviin ennusteisiin otetaan mukaan yksi tai kaksi ennustetta per vuosi useampi vuosi kerrallaan. Tarkasteltaviin muuttujiin valitaan keskeisimmät suureet, joiden osuvuutta tarkastellaan ja mahdolliset muutokset pyritään selvittämään ja selittämään. Ennustevirheisiin pyritään vaikuttamaan kehittämällä ja tarkentamalla laskentamallia.

Tammikuussa tehdyllä lyhyen aikavälin ennusteella olevaa kustannustenjaon q-kertoimien ennustetta verrataan saman vuoden kesäkuussa toteutuneisiin q-kertoimiin. Raportissa tarkastellaan q-kertoimien ja niiden laskennan lähtösuureiden ennustevirheitä.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.