Me Eläketurvakeskuksessa teemme työtä toimivan työeläketurvan puolesta. Toimintamme organisaationa perustuu lakisääteisiin tehtäviin, mikä asettaa meille jo sellaisenaan joukon vaatimuksia vastuullisuudesta.

Työnantajana kannamme vastuuta niin henkilöstömme hyvinvoinnista kuin siitä, että työyhteisönä kuljemme Eläketurvakeskuksen strategian ja arvojen viitoittamalla tiellä.

Vastuullisuus on myös huolenpitoa meitä ympäröivästä maailmasta. Pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon.

Huomioimme Eläketurvakeskuksen vastuullisuuden periaatteissa myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Teemme työtä toimivan työeläketurvan puolesta

Toimintamme perustuu lakisääteisiin tehtäviin. Työssämme keskeistä on toimivan ja kestävän työeläketurvan varmistaminen.

Tuotamme korkeatasoista ja laajasti hyödynnettyä asiantuntijatietoa eläketurvan arvioimista ja kehittämistä varten. Tarjoamme asiantuntijatiedon eri kohderyhmille ymmärrettävästi ja saavutettavasti. Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi, lainvalmisteluun ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.​

Arvioimme työeläkejärjestelmän rahoituksen, varojen ja vastuiden kehitystä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.

Huolehdimme siitä, että toimintamme on kustannustehokasta.

Edistämme työeläkealan yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden ja prosessien tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä työeläkealan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.

Vaikutamme siihen, että työeläkealan ja viranomaisten välinen tietojenvaihto

 • tukee työeläkealan ja muiden sosiaaliturvan toimeenpanijoiden palveluiden kehittämistä ja prosessien automatisointia
 • helpottaa kansalaisten asiointia.

Meille on tärkeää, että palvelumme vastaavat asiakkaiden tarpeita. Tämän varmistamiseksi

 • mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti
 • kehitämme palveluitamme saadun palautteen perusteella.

Pidämme myös asiakkaat mukana toimintamme kehittämisessä.

Toimimme luotettavasti, avoimesti ja läpinäkyvästi

Sovellamme toiminnassamme julkisuuslakia siltä osin, kuin käytämme julkista valtaa.

Huolehdimme, että tuottamillamme verkkosivuilla julkaistaan kattavaa ja ymmärrettävää tietoa, tilastoja ja tutkimuksia. Julkaisemme myös antamamme lausunnot.

Tutkimustoiminnassamme noudatamme eettisiä ohjeita. Tilastotuotannossa olemme sitoutuneet Suomen virallisen tilaston periaatteisiin sekä vakuutusmatemaattisissa palveluissa Suomen aktuaariyhdistyksen eettisiin periaatteisiin ja aktuaaristandardeihin.

Tarjoamme kansalaisille perustietoa työeläketurvasta ja sen karttumisesta omaan elämään liittyvien valintojen ja päätösten tueksi. Muistutamme työeläkeotteesta ja sen tuntemisen tärkeydestä. Nostamme esiin myös työeläketurvan ajankohtaisia asioita ja muutoksia.

Edistämme kansalaisten ohjaamista työeläkealan palveluihin myös kansallisissa julkishallinnon kanavissa.

Johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat avoimesti nähtävillä. Kehitämme myös aktiivisesti työyhteisöviestintää, ja palkitsemme vuosittain työyhteisöviestinnässä onnistuneita asiantuntijoita.

Vastustamme korruptiota ja edistämme henkilöstömme kykyä toimia oikein eri tilanteissa. Noudatamme korruptionvastaisia toimintaohjeita kaikissa tehtävissämme.

Olemme myös mukana oikeusministeriön korruptiota vastustavassa kampanjassa. Lisää kampanjasta: Sano ei korruptiolle (Korruptiontorjunta.fi).

Huolehdimme turvallisuudesta ja hyvästä hallintotavasta

Kartoitamme huolellisesti toimintaamme uhkaavat riskit. Riskienhallinta on osa tulossuunnitteluamme sekä strategista ja operatiivista johtamistamme. Se on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa.

Tehtäviemme mahdollisimman häiriöttömän hoitamisen varmistamme mm. jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmin. Lisäksi teemme yhteistyötä mm. työeläketoimijoiden, Huoltovarmuuskeskuksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Käsittelemme tehtävissämme työeläkevakuutettujen ja eläkkeensaajien, muiden asiakkaiden ja sidosryhmien sekä henkilöstömme henkilötietoja. Olemme usean henkilörekisterin rekisterinpitäjä. Kunnioitamme toiminnassamme rekisteröityjen yksityiselämän suojaa ja muita perusoikeuksia.

Henkilötietoja käsitellessä noudatamme lakia, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilöstömme on velvollinen noudattamaan näistä annettuja periaatteita ja ohjeita kaikessa toiminnassaan. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo lakisääteinen salassapitovelvollisuus, ja he ovat lisäksi allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.

Julkaisemme vuosittain tietotilinpäätöksen.

Tavoitteenamme on turvata vastuullamme olevien palveluiden jatkuvuus ja suojata luottamuksellinen tieto kaikissa olosuhteissa.

Tietoturvapolitiikkamme ohjaa hyvän tiedonhallintavan toteutumista, kybertoimintaympäristön toiminnan turvaamista, riskien hallinnointia sekä vahinkojen ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyä.

Jokaisella ETK:laisella on tärkeä rooli tietoturvan ylläpitämisessä. Tietoturva koostuu turvallisista rutiineista ja huolellisuudesta. Varmistamme tietoturvan toimimalla ammattimaisesti ja laadukkaasti.

– Vastuullisuus on asiantuntijatyömme ydintä. Koemme tekevämme merkityksellistä työtä, sanoo johtaja Karoliina Kiuru. Kuva: Karoliina Paatos

Arvostamme henkilöstöä ja toimimme strategiassa määrittelemiemme arvojemme mukaisesti

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusta. Huolehdimme, että yhteisesti sovitut asiat toteutuvat. Henkilöstön arvostus ja ETK:n arvot eli luotettavuus, rohkeus ja kumppanuus näkyvät meidän jokaisen työssä.

Edistämme ja tuemme työntekijän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi kiinnitämme huomiota

 • ammatilliseen osaamiseen
 • työntekijän voimavaroihin ja terveyteen
 • työympäristöön
 • työyhteisön kehittämiseen, kuten ilmapiiriin ja johtamiseen.

Työhyvinvoinnin rakentaminen on koko työyhteisön asia. Henkilöstöammattilaiset, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö ja työterveyshuolto tukevat ja luovat puitteita hyvinvoinnin kehittymiselle.

Syksyllä 2022 tehdyn henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella saavutimme Innostavimmat työpaikat 2022 -tunnuksen Eezy Flown toteuttamassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa mitataan omistautuneisuutta, sitoutuneisuutta, johtamista ja organisaation suorituskykyä Eezy Flown kehittämän PeoplePower®-viitekehyksen avulla.

Vuoden 2022 henkilöstötutkimuksen mukaan tuemme työhyvinvointia erinomaisesti ja työmäärä on pääsääntöisesti sopiva.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa arvioimme yhdenvertaisen kohtelun nykytilaa sekä esitämme toimenpiteitä, joilla ylläpidetään ja kehitetään tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua. Esimerkiksi

 • Valintakriteerinä rekrytoinnissa ovat työntekijän pätevyys ja sopivuus tehtävään. Jos hakijat ovat tasavertaiset, tasa-arvosuunnitelman mukaan valitaan yksikössä vähemmistönä olevaa sukupuolta edustava hakija.
 • Palkkatasa-arvoa tutkitaan yhteistoiminnassa vuosittain.
 • Työhakemuksissa ei kysytä ikää, sukupuolta tai kansalaisuutta.

Selvitämme säännöllisesti henkilöstön näkemyksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tarkastelemme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa myös vuosittain tehtävässä henkilöstöraportissa.

Lähijohtajiemme tehtävänä on huolehtia siitä, että kukaan ei joudu eriarvoiseen asemaan kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, sukupuolisen suuntautumisen, iän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Työyhteisön ja osaamisen kehittämisen teemat asiantuntijatyön tukena

Asiantuntijuus

Huolehdimme että ETK:laisilla on riittävä osaaminen ja hyvät edellytykset asiantuntijana toimimiseen. Kasvatamme ymmärrystämme eläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien toiminnasta ja palvelujen tarpeista.

Sujuvat toimintatavat

Kehitämme edelleen osana asiantuntijatyötä digi- ja hybridityön, ketterän toiminnan sekä tiedonhallinnan, tietosuojan ja tietoturvan osaamistamme. Valmennamme tiimejä toimimaan hyvässä yhteistyössä yhteisvastuun tunnistaen ja tuemme sisäistä liikkuvuutta.

Johtaminen ja työhyvinvointi

Kehitämme valmiuksia valmentavaan johtamiseen ja suorituksen johtamiseen. Edistämme työhyvinvointia ja kannustamme henkilöstöä aktiiviseen oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon

Muutimme vuoden 2021 alussa isosta, monikerroksisesta rakennuksesta huomattavasti pienempiin toimistotiloihin. Kiinteistöllä on BREEAM-ympäristöluokitus ”Very Good”. BREEAM tukee muun muassa seuraaviin ESG-teemoihin (Environmental, Social, Governance = ympäristö, yhteiskuntavastuu, hallintotapa) liittyviä tavoitteita: hiilijalanjäljen minimointi, rakennusten terveellisyys sekä sijoituksen kestävyys.

Kalasataman Kampus on suunniteltu energiatehokkaaksi älytaloksi; kaikki jäte menee hyötykäyttöön ja jätehuollon hiilijalanjälki kompensoidaan. Toimistollamme on järjestetty monipuoliset kierrätysmahdollisuudet ja opastusta kierrätykseen. Kerroksista löytyvät omat keräyssäiliöt keräyspaperille ja tuhottaville tietoturvamateriaaleille, biojätteelle, muoville, pahville, lasille ja metallille. Kertakäyttöastioita ei käytetä keittiötiloissamme.

Tulostamista ja energian ja tarvikkeiden kulutusta pyrimme vähentämään sähköisten järjestelmien käytöllä sekä kehittämällä uusia työnteon tapoja ja digitaalisia ratkaisuja.

Henkilöstöstä koottu Tilatiimi toimii työyhteisössämme toimitilojen jatkuvan kehittämisen kumppanina.

Hankinnoissa huomioimme ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat mahdollisuuksien mukaan.

Hybridityökäytännöillä vaikutamme liikenteen vähentämiseen, ja työmatkaedulla (ePassi) tuemme julkisen liikenteen käyttöä kodin ja työpaikan välillä.

Työmatkaliikuntaa tuemme myös tarjoamalla sosiaalitilat esim. pyöräilijöiden käyttöön. Kiinteistön kellarissa sekä ulkona on paikkoja polkupyörille. Kiinteistön maksullisilla autopaikoilla on käytettävissä sähköauton latauspisteitä.

Meillä toimii henkilöstöstä koottu ympäristötiimi, jonka tavoitteena on luoda ja ylläpitää ympäristöohjelmaa, joka nojaa luotettavien ympäristöalan toimijoiden ohjeisiin ja suosituksiin.

Keskeistä toiminnassamme on kannustaa henkilöstöä huomioimaan ympäristönäkökulma ja toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla pienissä ja helposti toteutettavissa arjen valinnoissa.

Järjestämme ajoittain tapahtumia, seuraamme ympäristöasioiden kehitystä ja jaamme ympäristötietoutta ja vinkkejä mm. sähkön kulutuksen vähentämiseksi.

Eläketurvakeskuksen monitilatoimisto sijaitsee Helsingissä, Kalasataman Kampuksella. Kiinteistöllä on BREEAM-ympäristöluokitus ”Very Good”. Kuva: Vesa Laitinen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.