Eläkkeensaajien toimeentuloa vertaillaan kansainvälisesti monella eri tavalla. Yksi yleinen tapa vertailla eläkkeensaajien toimeentuloa on tarkastella eläkkeiden riittävyyttä teoreettisten korvausasteiden avulla (Theoretical replacement rates, TRR).

Näissä laskelmissa oletetaan tietynlainen yhtämittainen työura kaikkien maiden kesken. Perustapauksen lisäksi laskelmissa vertaillaan useita erilaisia skenaarioita, esimerkiksi lapsen saannista aiheutuvan työstä poissaolon merkitystä eläkekarttumaan eri maissa.

Tällaisten laskelmien avulla voidaan vertailla eläkejärjestelmän anteliaisuutta sekä brutto että nettotasolla. Tulevaisuuden osalta oletetaan eläkejärjestelmän sääntöjen pysyvän muuttumattomina.

Korvausasteista tietoa tuottavat sekä Euroopan komissio että OECD.

Toinen yleinen tapa on tarkastella pienituloisuusastetta, joka taas kertoo eläkkeensaajien tosiasiallisesta toimeentulosta tiettynä ajankohtana. Tällöin eri maista pyritään keräämään mahdollisimman kattavat ja vertailukelpoiset tiedot tuloista sekä kotitalouden rakenteesta, jotta eri maiden eläkkeensaajia tai yli 65-vuotiaita voidaan vertailla keskenään.

Täysin vertailukelpoisten tietojen tuottaminen on hankalaa, koska maiden eläkejärjestelmien ja kotitalouksien rakenteet eroavat toisistaan. Tärkeään rooliin nousee myös käytetty pienituloisuusraja. EU:ssa yleisimmin käytetty pienituloisuusraja on 60 % koko väestön mediaanitulosta.

Kansainvälistä vertailutietoa pienituloisuusasteesta tuottaa etenkin EU:n tilastoviranomainen Eurostat.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.