Suomalaisen eläketurvan sisältöä ja eläkejärjestelmän toimintaa kehittävät useat pysyvät työryhmät, joissa Eläketurvakeskuksen asiantuntijat ovat mukana. Alla esitellään joidenkin tärkeimpien työryhmien kokoonpanot ja tehtävät. Työryhmien jäsenistä ilmoitetaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä työeläkejärjestelmän edustajia, joista mainitaan ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen edustaja(t).

Käytetyt lyhenteet:

ETK – Eläketurvakeskus
KELA – Kansaneläkelaitos
TELA – Työeläkevakuuttajat TELA
STM – Sosiaali- ja terveysministeriö

Laajapohjaiset työryhmät

Eläkeneuvotteluryhmä tekee esityksiä työeläkejärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmä voi tarvittaessa täyttää esimerkiksi ministeriöiden pyyntöjä ja asettaa mm. näitä tarpeita varten alatyöryhmiä ulkopuolisine asiantuntijoineen.

Työmarkkinajärjestöjen nimeämät jäsenet: Ilkka Kaukoranta (SAK), Juha Knuuti (KT), Samppa Koskela (STTK), Sinikka Näätsaari (SAK), Katri Ojala (Akava), Vesa Rantahalvari (EK) ja Antti Tanskanen (EK). Ryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.

Ryhmään kutsutut asiantuntijat: ylimatemaatikko Minna Lehmuskero  sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston eläke- ja yksityisvakuutusyksiköstä, finanssineuvos Ulla Hämäläinen valtiovarainministeriön budjettiosastolta, laskuperustejaoksen puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Mikko Karpoja (Elo), tulkintaryhmän puheenjohtaja Karoliina Kiuru (ETK) ja eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmän puheenjohtaja (kiertävä puheenjohtajuus) Tuula Kallio (Varma).

Jaosto on pysyvä ja se osallistuu Euroopan unionin toimielimissä käsiteltävien sosiaalipoliittisten asioiden kansalliseen valmisteluun.

Puheenjohtaja Merja Mustonen (STM), sihteeri Tuomas Leppo (STM), jäsenet ministeriöistä, sosiaaliturvalaitoksista, työmarkkinajärjestöistä ja sosiaalialan intressiorganisaatioista. Työeläkejärjestelmän edustajat Niko Väänänen (ETK) ja Janne Pelkonen (TELA).

Jaosto on pysyvä ja siellä käsitellään henkilöiden liikkuvuuteen liittyviä sosiaaliturvakysymyksiä.

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteeri STM:stä, jäsenet ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä ja Kelasta. ETK:n edustaja on Minna Levander.

Työryhmä valmistelee eläkekassojen ja -säätiöiden laskuperusteita.

Puheenjohtaja Pirjo Moilanen (STM), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet Fivasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Kansainvälisen sähköisen tiedonvaihdon kehittämistä, hallinnointia ja kustannusten jakoa varten STM:n asettama yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina yhteyspisteen tietojärjestelmäpalvelua käyttävät toimijat.

Puheenjohtaja Essi Rentola (STM), sihteerinä Sanna Kuorikoski (STM), jäsenet Kela, ETK (Sari Alanko), työttömyyskassojen yhteisjärjestö (TYJ), tapaturmavakuutuskeskus (TVK), Työllisyysrahasto sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinokeskusten kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA).

Työeläkejärjestelmän sisäiset työryhmät

Tämän yhteistyöryhmän tarkoitus on sopia pelisäännöistä ja menettelyistä eläkehakemusten käsittelyssä.

Yhteistyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Ryhmässä edustettuina ovat yksityiset eläkelaitokset, julkiset eläkelaitokset, Kela sekä ETK. Yhteistyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat ETK:n valvontaosastolta.

Ryhmässä valmistellaan ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät eläkkeiden kustannusten jakoon. Puheenjohtaja Jaakko Aho (ETK), sihteeri Anne Laitinen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja STM:stä.

Kustannustenjakoryhmän alaryhmänä toimii eläkemenoryhmä, jonka puheenjohtaja on Anne Laitinen (ETK) ja sihteeri Henna Iire (ETK).

Ryhmä käsittelee eläke- ja sosiaalipoliittisia kysymyksiä tarkoituksenaan tuoda Telan jäsenyhteisöissä oleva käytännön kokemus, näkemys ja mahdolliset aloitteet työeläkejärjestelmän kehittämiseen. Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa eläketurvan sisältö, rahastointiperiaatteet sekä eläkemeno- ja vakuutusmaksutasokehitys.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Suvi-Anne Siimes ja sihteerinä Jari Sokka. ETK:sta asiantuntijajäseninä ovat mukana Mikko Kautto, Allan Paldanius ja Karoliina Kiuru.

Laskuperustejaos valmistelee laissa määritellyssä yhteistyössä työeläkeyhtiöiden yhteisen laskuperustehakemuksen.

Laskuperustejaos koostuu työeläkeyhtiöiden aktuaareista ja puheenjohtajuus on kiertävä. Jaoksessa on asiantuntijat Telasta, STM:stä ja ETK:sta Jaakko Aho.

Neuvottelukunta osallistuu aktuaarisia asioita koskevaan työeläkelaitosten kannanmuodostukseen.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat eri työeläkelaitosten aktuaareja. Neuvottelukunnassa on asiantuntijat Telasta, STM:stä ja ETK:sta Jaakko Aho.

Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa työeläkelainsäädännön tulkintaongelmiin. Työryhmässä myös keskustellaan työeläkelainsäädännön kehittämisestä ja muista työeläkelainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä yhteisistä asioista.

Puheenjohtaja Karoliina Kiuru (ETK), sihteeri Ulla Suotunen (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, ETK:sta, Eläkesäätiöyhdistyksestä, Porastosta ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy:stä.

Työryhmä on ETK:n ja työeläkelaitosten pysyvä yhteistyöryhmä. Sen tehtävänä on koordinoida TyEL-valvonnan käytännön toimeenpanoa. Puheenjohtaja Matti Ruotanen (ETK), sihteeri Anu Jarva (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta.

Eläkevakuutuksen yhteisten palveluiden ohjausryhmä on Telan hallituksen asettama ryhmä. Se käsittelee työeläkealan yhteisiä it-hankkeita liiketoiminnallisista lähtökohdista ja muita eläkevakuuttamiseen toimeenpanoon liittyviä asioita, jotka alan sosiaalivakuutusluonne huomioiden ovat yhteisiä.

Puheenjohtaja Pertti Männistö (Keva), sihteeristö Mikael Kulikoff (Tela) ja Sari Alanko (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista ja ETK:sta.

Työeläkealan yhteisten asiakasyhteistyöryhmien tehtävänä on työeläkealan yhteisten järjestelmien kehittäminen, suunnittelu ja seuranta.  Arekin asiakasyhteistyöryhmiä ovat ratkaisupalvelut-, vakuutuspalvelut- ja OmaOte -asiakasryhmät.

Puheenjohtaja Sari Alanko (ETK), sihteeri Arekista, jäsenet työeläkelaitoksista, työeläkealan palveluyhtiöistä, ETK:sta ja Arek:sta.

Työryhmän tehtävänä on mahdollistaa hajautetun työeläkejärjestelmän toimeenpanon vaatima teknologiayhteistyö ja tukea tässä tarvittavien yhteisten teknologiaratkaisujen kehittämistä.

Puheenjohtaja Kati Saarni (Elo), sihteeri Tarja Keveri (ETK), jäsenet työeläkelaitoksista, työeläkealan palveluyhtiöistä, ETK:sta, TELAsta ja Arekista.

Teknologiaryhmän alaryhminä toimivat Työeläkejärjestelmän arkkitehtuuriryhmä ja Työeläkealan tietoturvaryhmä, joiden puheenjohtaja on Tarja Keveri (ETK). Jäsenet alaryhmissä ovat työeläkelaitoksista ja työeläkealan palveluyhtiöistä ja Arekista.

Työeläkejärjestelmän ja Kelan yhteistyöryhmät

Tehtävänä on koordinoida, johtaa ja valvoa työeläkejärjestelmän ja Kelan keskinäistä yhteistyötä. Yhteistyön johtoryhmä hyväksyy yhteistyön vuosisuunnitelman vähintään vuosittain koolle kutsutun liiketoimintajohdon seminaarin tulosten perusteella. Lisäksi yhteistyön johtoryhmä vastaa yhteistyöseminaarien linjausten toimeenpanosta, seuraa keskinäiseen tietojen vaihtoon tulevia muutoksia, seuraa hankkeita ja valmistelussa olevia säädösmuutoksia ja näiden vaikutuksia Kelaan ja työeläkealaan, tekee esityksen eläkepalvelusopimukseen liittyvistä palkkioista ja seuraa palkkioiden kehitystä, hyväksyy asiakaspalvelussa käytettävät ohjeet, asettaa työeläkealan ja Kelan yhteistyön toimeenpanossa tarvittavat työryhmät, määrittelee niiden tehtävät ja ohjaa ryhmien työtä.

Puheenjohtajana toimii vuorovuosin ETK (pj Sari Alanko) ja Kela, sihteerit Camilla Juntunen (ETK) ja Katri Sillanpää (Kela), jäsenet ETK, Kela ja työeläkelaitokset.

Yhteistyön johtoryhmän vuosittain tai tarvittaessa useammin koolle kutsuman liiketoimintajohdon seminaarin tehtävänä on kartoittaa Kelan ja työeläkealan yhteisiä liiketoiminnan kehittämistarpeita ja linjata ylätason tavoitteita ja niiden prioriteettijärjestystä. Tarvittaessa voidaan järjestää myös tietotekniikkaa käsittelevä seminaari työeläkealan Tietohallintoryhmän ja Kelan tietohallinnon kesken. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja eläkelaitoksista.

Työkykyryhmä tunnistaa ja seuraa työkykyasioihin, ratkaisutoimintaan ja päätöksentekoprosessiin liittyviä kehitystarpeita sekä kehittää Kelan ja työeläkealan yhteistä työkykyprosessia asiakaslähtöisesti. Lisäksi se käsittelee muita Kelan ja työeläkealan yhteisiä työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyviä asioita. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja eläkelaitoksista.

Kelan ja työeläkejärjestelmän kuntoutusryhmä yhteensovittaa työeläkejärjestelmän ja Kelan kuntoutustoimenpiteitä, ylläpitää kuntoutuksen yhteistyömenettelyyn liittyvää ohjeistusta, seuraa yhteistyön toimivuutta sekä kuntoutuslainsäädännön muutosten valmistelua. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja eläkelaitoksista.

Hakemusryhmän tehtävänä on ylläpitää Kelan ja työeläkejärjestelmän yhteisten eläkehakemusten tietosisältöä sekä sopia hakemusten sanomaliikenteessä välitettävistä hakemustiedoista. Lisäksi hakemusryhmä ylläpitää pdf-muodossa julkaistavat hakemuslomakkeet, seuraa etuuksien hakemiseen liittyvää kehitystä ja kehittää eläkkeen hakemiseen liittyviä menettelyjä. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja eläkelaitoksista.

ETK-Kela -tietoliikenteen ylläpitoryhmä (EKYL-ryhmä) hoitaa työeläkealan ja Kelan keskinäiseen tietoliikenteeseen kuuluvien kansallisten asioiden ylläpitoa lähinnä toimeenpanon kannalta. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja Arekista.

Keulat-ryhmän tehtävänä on hoitaa Kelan ja ETK:n yhteistä kansainväliseen tietoliikenteeseen kuuluvaa vakuutusnumero- ja olosuhdemuutoshenkilötietoliikenteen tuotanto- ja ylläpitoasioita. Jäsenet Kelasta ja ETK:sta.

Ketku-ryhmän tehtävänä on käsitellä ad hoc esiin tulevia ulkomaantyön vakuuttamiseen liittyviä kysymyksiä Kelan ja ETK:n välillä.

Kekäle-ryhmän tehtävänä on käsitellä ad hoc esiin tulevia ulkomaan eläkkeen hakemiseen liittyviä kysymyksiä Kelan ja ETK:n välillä.

Kaiho-ryhmän  tehtävänä on käsitellä ad hoc esiin tulevia EU-eläkkeen määräytymiseen liittyviä tulkintakysymyksiä sekä EU-eläkehakemusasioita. Jäsenet Kelasta, ETK:sta ja työeläkelaitoksista.

Eläkefoorumi toimii Kelan sidosryhmä- ja asiantuntijaelimenä eläkeasioiden sisällöllisessä ja strategisessa kehittämistyössä. Foorumin tehtävänä on tukea Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön ja palvelujen kehittämistä, edistää Kelan eläke-etuuksia koskevan lainsäädännön kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa, tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä sekä seurata eläkevakuutuksen kehittymistä ja eläkevakuutusta koskevaa tutkimusta. Toimikausi 1.1.2022 – 31.12.2023.

Puheenjohtaja Heli Hänninen (Kela), sihteeri Raija-Liisa Foudila (Kela), jäsenet Kelasta, ministeriöistä, työmarkkina-, yrittäjä- sekä eläkeläisjärjestöistä. ETK:n edustaja on Allan Paldanius.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.