Storbritanniens utträde ur EU inverkar på försäkring av utlandsarbete, bl.a. på A1-intygens giltighet.

Storbritanniens utträde skedde 1.2.2020. Enligt avtalet om utträde började då en övergångsperiod till och med utgången av år 2020 under vilken EU-reglerna fortsättningsvis gällde. Under övergångsperioden kunde A1-intyg fortfarande utfärdas till arbetstagare som blev utsända till Storbritannien.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien i kraft 1.1.2021

EU och Storbritannien har ingått ett handels- och samarbetsavtal som tillämpas från och med 1.1.2021. Avtalet innehåller omfattande bestämmelser om hur den sociala tryggheten ska tillämpas på personer som rör sig mellan olika länder, bland annat utsända arbetstagare.

På nya utsändningar som inleds 1.1.2021 tillämpas handels- och samarbetsavtalet. Enligt avtalet kan en utsänd arbetstagare till Storbritannien under vissa förutsättningar fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i utreselandet i 24 månader (förutsätter ansökan om intyg för utsänd arbetstagare).

Kommissionen har publicerat ett utkast till handels- och samarbetsavtalet på sin webbplats. Även på Pensionsskyddscentralens webbplats Arbetspensionslagstiftningen finns närmare anvisningar om avtalens innehåll och tillämpning.

A1-intyg till Storbritannien

Efter 1.1.2021 tillämpas på de personer som rör sig mellan EU och Storbritannien antingen handels- och samarbetsavtalet eller utträdesavtalet, beroende på när personens arbete i Storbritannien börjat.

På nya utsändningar till i Storbritannien efter 1.1.2021 tillämpas handels- och samarbetsavtalet och dess lagvalsbestämmelser.

Utträdesavtalet och via det lagvalsbestämmelserna i EU-förordningen om social trygghet kan tillämpas på personer som före 1.1.2021 befunnit sig i en gränsöverskridande situation mellan EU och Storbritannien, till exempel som utsända arbetstagare.

A1-intyg som beviljats före 1.1.2021 är i kraft på normalt sätt till och med det datum som anges som sista giltighetsdatum på intyget. Om intyget är ansökt och beviljat för en tid som fortsätter efter 1.1.2021, är det i kraft den tid som antecknats på A1-intyget. Intyget kan också ansökas om retroaktivt.

För att A1-intyget ska kunna vara i kraft efter 1.1.2021 ska utträdesavtalet kunna gå att tillämpas på personens situation och hen fortfarande befinna sig i en gränsöverskridande situation.

Närmare information om villkoren och tillämpningen av avtalen finns i delen om utträdesavtalet och övergångsperioden.

Även i de vanliga frågorna finns information om avtalens inverkan i praktiken på olika arbetssituationer i Storbritannien.

På andra webbplatser:

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft 1.2.2020. Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt.

Genom utträdesavtalet bestämdes om en övergångsperiod som sträckte sig till utgången av år 2020. Under den fortsatte relationen mellan EU och Storbritannien enligt EU:s nuvarande regler, som om Storbritannien fortfarande var EU-medlem. Det enda betydande undantaget var att Storbritannien inte längre deltog i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet.

Genom utträdesavtalet säkerställs bl.a. att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet om de befinner sig i en gränsöverskridande situation 31.12.2020 dvs. i en situation som inkluderar både ett EU-land och Storbritannien.

Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är när övergångsperioden går ut 31.12.2020 enligt central EU-lagstiftning. På den sociala tryggheten för de personer som omfattas av utträdesavtalet tillämpas  fortfarande bestämmelserna i EU-förordningarna om social trygghet, om personerna befinner sig i en gränsöverskridande situation när övergångsperioden går ut, och de har omfattats av EU-förordningarna om social trygghet och deras situation förblir som sådan utan avbrott.

Vanliga frågor om Brexit

Fråga: Jag är i Storbritannien för tillfället och mitt A1-intyg från Finland är i kraft till slutet av juni 2021. Vad händer med mitt intyg?

Svar: Ditt A1-intyg hålls i kraft. Enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU hålls de A1-intyg som beviljats före övergångsperiodens slut i kraft till och med det datumet som de beviljats om arbetet fortsätter utan avbrott. Du behöver alltså inte vidta några åtgärder i fråga om ditt A1-intyg.

Fråga: Vår medarbetare arbetar i flera EU-länder och besöker också Storbritannien månatligen. Behöver vi tänka på några åtgärder i fråga om Brexit? Medarbetaren har fått ett A1-intyg för flera länder för åren 2020-2021.

Svar:  Det redan beviljade A1-intyget hålls i kraft till och med slutet av år 2021. Enligt Storbritanniens och EU:s utträdesavtal är de A1-intyg som beviljats före övergångsperioden gått ut i kraft den tid som antecknats på A1-intyget. I det här skedet behöver ni inte vidta några åtgärder i fråga om A1-intyget. Även för de andra ländernas del har brexit ingen inverkan och A1-intyget är för de länderna också i kraft till slutet av år 2021.

Fråga: Jag ska bli utsänd till Storbritannien för att arbeta där från februari 2021 och vill fortsätta omfattas av den finländska sociala tryggheten. Hur ska jag gå till väga? Inverkar brexit på situationen på något sätt?

Svar: Din arbetsgivare ska ansöka om ett A1-intyg för dig från Pensionsskyddscentralen. Intyget visar att du omfattas av den finländska sociala tryggheten under den tid arbetet i Storbritannien pågår.

Om din utsändning till Storbritannien som börjar i februari är den första och du inte 1.1.2021 befunnit dig i en gränsöverskridande situation mellan Storbritannien och ett EU-land, tillämpas handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien på ditt arbete. Enligt avtalet kan en utsändning på två år fortfarande försäkras i utreselandet, i ditt fall i Finland.

Fråga: Jag har kommit från Storbritannien till Finland i september 2018 och mitt A1-intyg är i kraft till september 2021. Kommer jag att fortsätta omfattas av den brittiska socialförsäkringen och kommer A1-intyget fortsätta vara i kraft?

Svar: Ditt A1-intyg hålls i kraft, eftersom A1-intyg som beviljats före övergångsperioden gått ut hålls i kraft till och med det datum de beviljats. Du får mera information av den myndighet som har utfärdat det brittiska A1-intyget.

Fråga: Jag ska börja arbeta i flera EU-länder 1.1.2021. Jag bor i Finland och kommer att arbeta också i Storbritannien flera gånger per år. Kan jag får ett A1-intyg som också täcker arbetet i Storbritannien?

Svar: Om du utför en betydande del av ditt arbete i Finland eller om du endast har en finländsk arbetsgivare, tillämpas den finska lagstiftningen om social trygghet på ditt arbete enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. Eftersom du bor i Finland, kan du ansöka om ett intyg hos Pensionsskyddscentralen. Om alla kriterier för intyget uppfylls, täcker intyget allt ditt utlandsarbete, också arbetet i Storbritannien.

Fråga: Jag åker till Storbritannien för att börja arbeta hos en brittisk arbetsgivare 1.4.2021. Jag blir alltså inte utsänd från Finland, utan har en visstidsanställning på två år med ett företag i Storbritannien och kommer endast att arbeta där. Hur påverkar det min sociala trygghet?

Svar: Du omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar, enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.  Då ska socialförsäkringsavgifterna betalas till ditt arbetsland Storbritannien och din rätt till socialförsäkringsförmåner (t.ex. pension) bestäms enligt lagarna där. Eftersom du arbetar som anställd av ett lokalt företag i Storbritannien, tillämpas alltså den brittiska lagstiftningen om social trygghet på dig.

Fråga: Jag är offentligt anställd och utsänd från Finland till Storbritannien. Jag börjar arbeta i Storbritannien 1.3.2021 och ska göra det i tre år. Omfattas jag fortfarande av den sociala tryggheten i Finland? Hur är det med mina familjemedlemmar?

Svar: Enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien omfattas offentligt anställda i allmänhet av den sociala tryggheten i det land där arbetsgivaren har hemvist. I Finland betraktas en person som offentligt anställd, om hen står i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till en arbetsgivare, vars verksamhet bekostas med offentliga medel. Din arbetsgivaren ska ansöka om ett intyg om att du omfattas av den sociala tryggheten åt dig hos Pensionsskyddscentralen. I allmänhet omfattas också familjemedlemmar till offentligt anställda som arbetar utomlands av den sociala tryggheten i Finland, men saken avgörs av FPA. Det är bäst att ännu kontakta FPA i fråga om familjemedlemmarna.

Fråga: Jag har ett stipendium beviljat från Finland till slutet av år 2021. Jag kommer att åka till Storbritannien för att arbeta på det här stipendiet. Vad händer med min sociala trygghet med tanke på brexit?

Svar: För att du ska kunna omfattas av den finländska sociala tryggheten ska du ansöka om ett intyg från Pensionsskyddscentralen. Intyget visar att du omfattas av den finländska sociala tryggheten den tid du arbetar i Storbritannien. På stipendietagare tillämpas vanligtvis motsvarande bestämmelser som på företagare. Om du uppfyller villkoren i dessa bestämmelser kan du arbeta tillfälligt i Storbritannien till slutet av år 2021 och fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten. Läs mer om villkoren för utsändning av stipendietagare.

Fråga: Jag bor i Storbritannien och får arbetspension från Finland. Kommer brexit att påverka utbetalningen av min pension?

Svar: Brexit påverkar inte utbetalningen av din arbetspension. Finsk arbetspension betalas till alla länder i världen, alltså också till Storbritannien oberoende av brexit.

Fråga: Vad ska jag göra om jag har flera frågor om brexit och den sociala tryggheten?

Svar: Du kan ta kontakt med de ansvariga myndigheterna, Pensionsskyddscentralen och FPA i Finland och motsvarande myndigheter i Storbritannien, om det behövs. Kontaktuppgifter till Pensionsskyddscentralens kundtjänst: Kundtjänst – Pensionsskyddscentralen (etk.fi)

Läs mer:

På andra webbplatser: