Storbritanniens utträde ur EU inverkar på försäkring av utlandsarbete, bl.a. A1-intygens giltighet.

Storbritanniens utträde skedde 1.2.2020. Enligt avtalet om utträde började då en övergångsperiod som pågår till utgången av år 2020. Under den gäller EU-reglerna fortsättningsvis och förhandlingar förs om den framtida relationen.

I och med att de nuvarande reglerna tillämpas hela år 2020 kan t.ex. A1-intyg fortfarande utfärdas till arbetstagare som blir utsända till Storbritannien. Intyget utfärdas på ansökan. Arbetspensionerna betalas också normalt till pensionstagare i Storbritannien, liksom pension som personer bosatta i Finland har tjänat in i Storbritannien fortfarande betalas till Finland enligt EU-reglerna.

A1-intyg efter 1.1.2021

Efter 1.1.2021, när övergångsperioden gått ut, tillämpas utträdesavtalet på personer som rör sig mellan EU och Storbritannien. Utträdesavtalet kan efter 1.1.2021 tillämpas på personer som fortfarande befinner sig i en gränsöverskridande situation mellan EU och Storbritannien, till exempel som utsända arbetstagare.

A1-intyg som beviljats före 31.12.2020 är i kraft på normalt sätt under övergångsperioden. Om intyget har ansökts om och beviljats för en period som fortsätter efter 1.1.2021, är det i kraft den tid som antecknats på intyget. Intyg kan också ansökas om retroaktivt.

För att A1-intyget ska kunna vara i kraft efter 1.1.2021 ska utträdesavtalet kunna gå att tillämpas på personens situation och hen fortfarande befinna sig i en gränsöverskridande situation.

Om personen inte uppfyller villkoren för utträdesavtalet, är utgångspunkten att hen inte längre efter 1.1.2021 kan beviljas ett A1-intyg till Storbritannien. Då tillämpas Finlands och Storbritanniens nationella lagstiftningar på arbetet.

Under år 2020 har EU och Storbritannien förhandlat om sin framtida relation, bl.a. den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan länderna.

Den nya relationen mellan EU och Storbritannien

Europeiska kommissionen och Storbritannien slutförde 24.12.2020 förhandlingarna om sin framtida relation. Processen för att godkänna avtalet inleddes omedelbart i Finland och de övriga EU-länderna. EU och Storbritannien har som mål att avtalet ska kunna tillämpas fr.o.m. 1.1.2021.

Kommissionen har publicerat ett utkast till avtalet på sin webbplats. Avtalet innehåller omfattande bestämmelser om hur den sociala tryggheten ska samordnas mellan EU-länderna och Storbritannien.

På andra webbplatser:

Utkast till avtalet på kommissionens webbplats

Aktuell information om ärendet på kommissionens webbplats

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft 1.2.2020. Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Avtalet innehåller inga bestämmelser om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Genom utträdesavtalet bestäms om en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av år 2020. Under den fortsätter relationen mellan EU och Storbritannien enligt EU:s nuvarande regler, som om Storbritannien fortfarande var EU-medlem. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien inte längre deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet.

Genom utträdesavtalet säkerställs bl.a. att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet om de befinner sig i en gränsöverskridande situation 31.12.2020 dvs. i en situation som inkluderar både ett EU-land och Storbritannien.

Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är när övergångsperioden går ut 31.12.2020 enligt central EU-lagstiftning. På den sociala tryggheten för de personer som omfattas av utträdesavtalet tillämpas  fortfarande bestämmelserna i EU-förordningarna om social trygghet, om personerna befinner sig i en gränsöverskridande situation när övergångsperioden går ut, och de har omfattats av EU-förordningarna om social trygghet och deras situation förblir som sådan utan avbrott.

Vanliga frågor om Brexit

Fråga: Jag är i Storbritannien för tillfället och mitt A1-intyg från Finland är i kraft till slutet av juni 2020. Vad händer med mitt intyg?

Svar: Ditt A1-intyg hålls i kraft. Enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU hålls de A1-intyg som beviljats före övergångsperioden i kraft till och med det datumet som de beviljats om arbetet fortsätter utan avbrott. Du behöver alltså inte vidta några åtgärder i fråga om ditt A1-intyg.

Fråga: Vår medarbetare arbetar i flera EU-länder och besöker också Storbritannien månatligen. Behöver vi tänka på några åtgärder i fråga om Brexit? Medarbetaren har fått ett A1-intyg för flera länder till utgången av år 2021.

Svar:  Ett redan beviljat A1-intyg hålls i kraft åtminstone till och med slutet av år 2021. Enligt Storbritanniens och EU:s utträdesavtal är de A1-intyg som beviljats före övergångsperioden gått ut i kraft den tid som antecknats på A1-intyget. I det här skedet behöver ni inte vidta några åtgärder i fråga om A1-intyget. Även för de andra ländernas del är A1-intyget i kraft till slutet av år 2021.

Fråga: Jag ska bli utsänd till Storbritannien för att arbeta där från februari 2021. Hur ska jag gå till väga?

Svar: Om det inte uppstår ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien är Storbritannien ett icke-avtalsland när socialförsäkringsbestämmelserna tillämpas efter 1.1.2021. Om du inte befunnit dig i en gränsöverskridande situation 31.12.2020 tillämpas inte EU-förordningarna om social trygghet på dig och ett A1-intyg kan inte beviljas dig för utsändningen till Storbritannien. Om du är utsänd av en finländsk arbetsgivare till Storbritannien ska din arbetsgivare fortfarande arbetspensionsförsäkra ditt arbete i Finland. Din arbetsgivare ska ta reda på om lagstadgade försäkringsavgifter också ska betalas till Storbritannien. Frågor om den bosättningsbaserade sociala tryggheten besvaras av FPA.

Fråga: Jag har kommit från Storbritannien till Finland i september 2018 och mitt A1-intyg är i kraft till september 2021. Kommer jag att fortsätta omfattas av den brittiska socialförsäkringen och kommer A1-intyget fortsätta vara i kraft?

Svar: Ditt A1-intyg hålls i kraft, eftersom A1-intyg som beviljats före övergångsperioden gått ut hålls i kraft till och med det datum de beviljats. Du får mera information av den myndighet som har utfärdat det brittiska A1-intyget.

Fråga: Jag arbetar som bäst i Storbritannien med ett stipendium, som har beviljats mig från Finland till slutet av år 2020. Jag har också ett A1-intyg från Finland som är i kraft till slutet av år 2020. Vad innebär Brexit för min sociala trygghet?

Svar: Ditt A1-intyg hålls normalt i kraft till slutet av år 2020, eftersom EU-reglerna gäller under övergångsperioden enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Under den tiden bestäms din sociala trygghet på samma sätt som hittills. Du kan be FPA om mera information om vad den sociala tryggheten innebär.

Fråga: Jag bor i Storbritannien och får arbetspension från Finland. Kommer brexit att påverka utbetalningen av min pension?

Svar: Brexit påverkar inte utbetalningen av din arbetspension. Finsk arbetspension betalas till alla länder i världen, alltså också till Storbritannien oberoende av brexit.

Fråga: Vad ska jag göra om jag har flera frågor om brexit och den sociala tryggheten?

Svar: Du kan ta kontakt med de ansvariga myndigheterna, Pensionsskyddscentralen och FPA i Finland och motsvarande myndigheter i Storbritannien, om det behövs. Kontaktuppgifter till Pensionsskyddscentralens kundtjänst: Kundtjänst – Pensionsskyddscentralen (etk.fi)

Läs mer:

På andra webbplatser: