En del av EU-länderna har ingått ett ramavtal om distansarbete över gränserna. Avtalet träder i kraft 1.7.2023. Enligt avtalet om distansarbete kan arbetstagare som arbetar både på distans och i företagets lokaler i två EU-länder under vissa förutsättningar kan försäkras i arbetsgivarens hemland i stället för bosättningslandet.

Om en distansarbetare fysiskt utför sitt arbete i flera EU-länder, avgörs hens försäkringstillhörighet normalt enligt EU-förordningens bestämmelser om arbetstagare som arbetar i flera EU-länder. Om en arbetstagare t.ex. utför en betydande del av sitt arbete på distans i sitt bosättningsland, omfattas arbetstagaren av lagstiftningen om social trygghet i sitt bosättningsland.

Avtalet om distansarbete ger en möjlighet att göra undantag från denna regel om försäkring i arbetstagarens bosättningsland. Med stöd av avtalet om distansarbete kan arbetsgivaren och arbetstagaren ansöka om dispens för att arbetstagaren ska omfattas av lagstiftningen om social trygghet i det land där arbetsgivaren har sitt säte.

Förutsättningarna för tillämpning av avtalet om distansarbete

  • Avtalet om distansarbete tillämpas endast på arbetstagare som rör sig mellan länder som undertecknat avtalet. Listan över länder som hittills undertecknat avtalet om distansarbete hålls uppdaterad här. Det är också möjligt att ansluta sig till avtalet efter 1.7, vilket innebär att listan uppdateras. Ca 20 EU-länder har meddelat att de har för avsikt att underteckna avtalet.
  • Avtalet om distansarbete gäller endast sådana arbetstagare som befinner sig i en gränsöverskridande situation så att de distansarbetar i sitt bosättningsland med hjälp av informationsteknik och arbetar resten av tiden i arbetsgivarens hemland.
  • Arbetstagaren ska distansarbeta i sitt bosättningsland minst 25 % men mindre än 50 % av sin sammanlagda arbetstid. Resten av tiden, dvs. minst 50 % av arbetstiden, ska arbetstagaren arbeta i arbetsgivarens hemland.
  • Arbetsgivaren och arbetstagaren ska båda vilja att avtalet om distansarbete tillämpas och man gör undantag från de normala reglerna tillämplig socialförsäkringslagstiftning.

Avtalet om distansarbete gäller inte

  • företagare, stipendiater eller offentligt anställda
  • platsbundet arbete
  • arbetstagare som endast arbetar i ett land
  • arbetstagare som arbetar i fler än två länder eller har flera arbetsgivare i olika länder.

Arbetstagaren är stadigvarande bosatt i Tyskland. Arbetsgivaren är ett företag som har sitt säte i Finland. Arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat om att arbetstagaren ska arbeta minst 50 % av sin arbetstid i Finland. Resten av tiden arbetar arbetstagaren på distans i sitt bosättningsland.

Eftersom arbetstagaren utför en betydande del (mer än 25 %) av sitt arbete i sitt bosättningsland Tyskland, bör tysk lagstiftning i princip tillämpas på arbetstagaren. Eftersom både Finland och Tyskland har undertecknat avtalet om distansarbete kan arbetsgivaren emellertid ansöka om A1-intyg och dispens i Finland så att arbetstagaren socialförsäkras i Finland. Dispens förutsätter arbetstagarens samtycke.

Arbetstagaren är stadigvarande bosatt i Estland. Arbetsgivaren är ett företag som har sitt säte i Finland. Arbetstagaren distansarbetar hemifrån två dagar i veckan. Resten av tiden arbetar arbetstagaren på arbetsgivarens kontor i Finland eller hos kunder eller dotterbolag i Litauen, Nederländerna och Belgien.

Eftersom arbetstagaren utför en betydande del (mer än 25 %) av sitt arbete i sitt bosättningsland, ska bosättningslandets, dvs. Estlands, lagstiftning om social trygghet tillämpas på arbetstagaren. Trots att såväl Estland, Finland som de övriga länder där arbetstagaren arbetar är med i avtalet om distansarbete kan avtalet inte tillämpas eftersom arbetstagaren arbetar också i andra länder än sitt bosättningsland och arbetsgivarens hemland. Arbetstagaren behöver ett A1-intyg från sitt bosättningsland Estland. Den finska arbetsgivaren ska försäkra arbetstagaren enligt den estniska lagstiftningen. Avtalet om distansarbete kan inte tillämpas.

Ansökan om dispens enligt avtalet om distansarbete

På basis av avtalet om distansarbete kan man ansöka om tillämpning av lagstiftningen om social trygg-het i arbetsgivarens hemland fr.o.m. 1.7.2023. Avtalet om distansarbete kan inte tillämpas före 1.7.2023.

Dispens enligt avtalet om distansarbete ska sökas hos socialförsäkringsmyndigheterna i det land där arbetsgivaren har sitt säte. I Finland ska ansökan göras hos Pensionsskyddscentralen. Om avtalet om distansarbete kan tillämpas på arbetstagaren, beviljar Pensionsskyddscentralen ett A1-intyg som bevis på försäkringstillhörighet i Finland.

Arbetsgivaren ska lämna in ansökan via Pensionsskyddscentralens e-tjänst. Arbetsgivaren fyller i ansökan om A1-intyg och bekräftar följande i punkten för tilläggsuppgifter:

  • Arbetsgivaren och arbetstagaren vill ordna arbetstagarens sociala trygghet i Finland med stöd av avtalet om distansarbete.
  • Arbetstagaren arbetar endast på distans i sitt bosättningsland, 25–49 % av sin arbetstid, och arbetar resten av tiden i Finland, som är arbetsgivarens hemland.

Ansökan om tillämpning av avtalet om distansarbete ska göras i förväg och utgångspunkten är att A1-intyget enligt avtalet kan beviljas för tiden framåt från ansökningstidpunkten. Pensionsskyddscentralen kan bevilja A1-intyg enligt avtalet om distansarbete för högst 3 år i sänder.

Om situationen gällande arbetstagarens arbete och bosättning är oförändrad efter det att A1-intyget gått ut, kan man ansöka om ett nytt intyg. Om det sker förändringar i arbetstagarens situation medan intyget är i kraft, ska det meddelas till Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.