Tillbaka till Aktuellt
8.2.2021

Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien trädde i kraft vid årsskiftet. Det nya avtalet tillämpas på personer som ska börja arbeta i Storbritannien efter 1.1.2021. Här finns svar på frågor som de som ska fara till Storbritannien nu mest funderar på.

Utöver det nya avtalet tillämpas fortfarande också utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien och den vägen också EU-förordningarna om social trygghet. Vilketdera avtalet som tillämpas på en person beror i regel på när hen har börjat arbeta utomlands, i fjol eller i år.

Nätverket av många regler och avtal är svårt att praktiskt tillämpa på den sociala tryggheten i utlandsarbete. Med hjälp av följande frågor, som ofta ställts oss, hoppas vi att du finner svar som passar din situation, om du arbetar i Storbritannien. Du kan också alltid vända dig till Pensionsskyddscentralens kundtjänst.

Arbete i flera EU-länder och Storbritannien 

Fråga: Jag ska börja arbeta i flera EU-länder 1.1.2021. Jag bor i Finland och kommer att arbeta också i Storbritannien flera gånger per år. Kan jag får ett A1-intyg som också täcker arbetet i Storbritannien? 

Svar: Om du utför en betydande del av ditt arbete i Finland eller om du endast har en finländsk arbetsgivare, tillämpas den finska lagstiftningen om social trygghet på ditt arbete enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. Eftersom du bor i Finland, kan du ansöka om ett intyg hos Pensionsskyddscentralen. Om alla kriterier för intyget uppfylls, täcker intyget allt ditt utlandsarbete, också arbetet i Storbritannien. 

Utsändning till Storbritannien

Fråga:  Jag blir utsänd till Storbritannien i februari 2021 för att arbeta där i två år och skulle fortfarande vilja omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Hur ska jag göra? Påverkas min situation av Brexit på något sätt?

Svar: Din arbetsgivare ska ansöka om ett A1-intyg åt dig hos Pensionsskyddscentralen. Intyget visar att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du arbetar i Storbritannien. Om du i februari blir utsänd till Storbritannien för första gången och du 1.1.2021 inte befann dig i en gränsöverskridande situation mellan Storbritannien och ett annat EU-land, tillämpas handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien på ditt arbete. Enligt avtalet kan en arbetstagare fortsättningsvis vara försäkrad i det sändande landet under en tvåårig utsändning. I ditt fall är det sändande landet Finland.

Anställd hos en brittisk arbetsgivare i Storbritannien 

Fråga: Jag åker till Storbritannien för att börja arbeta hos en brittisk arbetsgivare 1.4.2021. Jag blir alltså inte utsänd från Finland, utan har en visstidsanställning på två år med ett företag i Storbritannien och kommer endast att arbeta där. Hur påverkar det min sociala trygghet? 

Svar: Du omfattas av den sociala tryggheten i det land där du arbetar, enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.  Då ska socialförsäkringsavgifterna betalas till ditt arbetsland Storbritannien och din rätt till socialförsäkringsförmåner (t.ex. pension) bestäms enligt lagarna där. Eftersom du arbetar som anställd av ett lokalt företag i Storbritannien, tillämpas alltså den brittiska lagstiftningen om social trygghet på dig.  

Utsänd offentligt anställd i Storbritannien 

Fråga: Jag är offentligt anställd och utsänd från Finland till Storbritannien. Jag börjar arbeta i Storbritannien 1.3.2021 och ska göra det i tre år. Omfattas jag fortfarande av den sociala tryggheten i Finland? Hur är det med mina familjemedlemmar? 

Svar: Enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien omfattas offentligt anställda i allmänhet av den sociala tryggheten i det land där arbetsgivaren har hemvist. I Finland betraktas en person som offentligt anställd, om hen står i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till en arbetsgivare, vars verksamhet bekostas med offentliga medel. Din arbetsgivaren ska ansöka om ett intyg om att du omfattas av den sociala tryggheten åt dig hos Pensionsskyddscentralen. I allmänhet omfattas också familjemedlemmar till offentligt anställda som arbetar utomlands av den sociala tryggheten i Finland, men saken avgörs av FPA. Det är bäst att ännu kontakta FPA i fråga om familjemedlemmarna. 

Stipendiat i Storbritannien 

Fråga: Jag har ett stipendium som beviljats i Finland och som fortgår till slutet av år 2021. Jag planerar att resa till Storbritannien för att arbeta med stöd av stipendiet. Hur påverkas min sociala trygghet av Brexit? 

Svar: För att kunna omfattas av den sociala trygghet i Finland ska du ansöka om ett intyg om det hos Pensionsskyddscentralen. Intyget visar att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan du arbetar i Storbritannien. På stipendiater tillämpas vanligtvis motsvarande bestämmelser som på företagare. Om du uppfyller kriterierna i dessa bestämmelser kan du tillfälligt arbeta i Storbritannien till slutet av år 2021 och fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Läs närmare om förutsättningarna för att betraktas som utsänd stipendiat .   

Giltighetstiden för A1-intyg som utfärdats före 1.1.2021

Fråga:  Jag kom till Storbritannien för att arbeta här sommaren 2020  och mitt A1-intyg från Finland är i kraft till slutet av juni 2021. Hur påverkas intyget av Brexit?

Svar: Ditt A1-intyg är i kraft till slutet av juni 2021. Enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU hålls utfärdade A1-intyg i kraft till det datum som de har utfärdats till, om arbetet i Storbritannien fortgår utan avbrott. Du behöver alltså inte vidta några åtgärder i fråga om ditt A1-intyg. 

Fråga:  Vår medarbetare arbetar i flera EU-länder och besöker också Storbritannien månatligen. Behöver vi tänka på några åtgärder i fråga om Brexit? Medarbetaren har fått ett A1-intyg för flera länder till utgången av år 2021.

Svar: Er medarbetares A1-intyg hålls i kraft till utgången av år 2021.  Enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU är de A1-intyg som utfärdats före övergångsperiodens slut i kraft den tid som antecknats på A1-intygen. I det här skedet behöver ni inte vidta några åtgärder i fråga om A1-intyget. För de andra ländernas del är A1-intyget i kraft till slutet av år 2021. Det påverkas inte heller av Brexit. 

Fråga:  Jag kom från Storbritannien till Finland i september 2018 och mitt A1-intyg gäller till septembe 2021. Omfattas jag fortfarande av den sociala tryggheten i Storbritannien trots Brexit? Är mitt A1-intyg i kraft?

Svar: Ditt A1-intyg hålls i kraft, eftersom A1-intygen enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU hålls i kraft till utgången av den tid för vilken de har utfärdats. Du kan emellertid be om närmare informatiom om intyget och din sociala trygghet hos den myndighet i Storbritannien som utfärdat A1-intyget.

Närmare information från PSC och FPA

Om du har fler frågor om Brexit kan du kontakta Pensionsskyddscentralen, FPA och motsvarande myndigheter i Storbritannien.

Pensionsskyddscentralens kundtjänst
FPA:s kundtjänst

Läs mer på PSC:s sidor om Brexit och webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen (Telp.fi).

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.