Tillbaka till Aktuellt
2.12.2020

Pensionsskyddscentralens (PSC) uppgifter utökas beträffande dispensärenden om tillämplig lagstiftning när det gäller situationer enligt EU-förordningen om social trygghet och överenskommelserna om social trygghet. PSC kommer i fortsättningen att utfärda beslut även i dispensärenden som gäller försäkring av utlandsarbete.

Hittills har det varit social- och hälsovårdsministeriet som har utfärdat beslut i dispensärenden. 

Syftet med ändringen är att förenhetliga förfarandet vid sökande av ändring i dispensärenden som gäller försäkring av utlandsarbete även på så sätt att ändring i beslut av PSC söks hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen.

Dispensärenden som gäller utlandsarbete i USA till PSC

Även i situationer där överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och USA tillämpas flyttas befogenheterna för avgörande om dispens från social- och hälsovårdsministeriet till PSC. I fortsättningen är det alltså PSC som handlägger dispensansökningarna också för de utsända arbetstagare som åker till USA. 

Den 1 januari träder en ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen i kraft enligt vilken det fastställs att PSC har befogenheter att utfärda A1-intyg också i situationer där arbetstagare eller företagare med stöd av EU-förordningen om social trygghet omfattas av arbetslandets (Finlands) sociala trygghet.  

Bakgrunden till lagändringen är ett beslut av administrativa kommissionen som har hand om samordningen av EU:s socialförsäkringssystem, om att A1-intyg kan beviljas på ansökan även från arbetslandet (s.k. situation enligt huvudregeln).  Ett A1-intyg kan i dessa sällsynta fall vara behövligt till exempel om en socialförsäkringsmyndighet i ett annat EU-land kräver ett intyg om att en person omfattas av den finländska lagstiftningen när hen arbetar i Finland. 

I allmänhet utfärdas A1-intyg på ansökan när en arbetstagare tillfälligt sänds till ett annat land för arbete och man vill bibehålla den sociala tryggheten i det utsändande landet.

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.