Ajankohtaislistaus
2.12.2020

Eläketurvakeskuksen (ETK) tehtäviä laajennetaan sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien poikkeuslupa-asioiden osalta EU:n sosiaaliturva-asetuksen ja sosiaaliturvasopimusten mukaisissa tilanteissa. ETK antaa jatkossa päätöksen myös ulkomaantyön vakuuttamisen poikkeuslupa-asioissa.

Tähän saakka päätöksen poikkeuslupa-asioissa on antanut sosiaali- ja terveysministeriö.

Muutoksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa muutoksenhakumenettely ulkomaantyön vakuuttamisen poikkeuslupa-asioissa myös siten, että ETK:n antamaan päätökseen haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhalulautakunnalta ja vakuutusoikeudelta.

Myös USA:han lähtevän poikkeuslupa-asiat ETK:n käsiteltäväksi

Myös Suomen ja Yhdysvaltojen välisen sosiaaliturvasopimuksen mukaisissa tilanteissa toimivalta poikkeusluvasta sopimiseksi siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöltä ETK:lle. Jatkossa ETK siis käsittelee myös poikkeuslupahakemuksen USA:han lähtevien lähetettyjen työntekijöiden osalta.

1.1.2021 voimaan tulevan Eläketurvakeskuksesta annetun lain muutoksella vahvistettiin ETK:n toimivalta antaa myös A1-todistus tilanteissa, joissa työntekijä tai yrittäjä kuuluu EU:n sosiaaliturva-asetuksen perusteella työskentelymaansa (Suomen) sosiaaliturvaan.

Lakimuutoksen taustalla on EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätös siitä, että A1-todistus voidaan antaa hakemuksesta myös työskentelymaasta (ns. pääsääntötilanteissa). A1-todistus voi näissä harvinaisissa tilanteissa olla tarpeen esimerkiksi, jos toisen EU-maan sosiaaliturvaviranomainen vaatii todistuksen siitä, että henkilöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, henkilön työskennellessä Suomessa.

Yleisimmin A1-todistus annetaan hakemuksesta silloin, kun työntekijä lähetetään tilapäisesti toiseen maahan työskentelemään ja sosiaaliturva halutaan säilyttää lähtömaassa.

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.