Övervakningen av arbetspensionsförsäkringen

Pensionsskyddscentralen övervakar arbetspensionsförsäkringen enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL 395/2006) och lagen om pension för företagare (FöPL 1272/2006). Pensionsskyddscentralens övervakningsavdelning har ansvaret för att övervakningen genomförs.

Avsikten med övervakningen är att trygga både arbetstagare och företagare deras lagstadgade pensionsskydd.

När arbetsgivare och företagare försätts i en jämbördig position i fråga om försäkringsskyldigheten främjar det lika konkurrens mellan företag och motverkar den grå ekonomin. Försäkringsövervakningen tryggar i och för sig också finansieringen av arbetspensionssystemet.

Övervakningen omfattar övervakning i förebyggande syfte, massövervakning som bygger på jämförelse av stora mängder skatte- och försäkringsinformation samt övervakning som baserar sig på försäkringsimpulser som kommer från olika håll utifrån.

Förutom övervakningstjänster producerar övervakningsavdelningen också andra stödtjänster för försäkringsövervakningen, bl.a. informationstjänster i form av utredningar och utlåtanden som olika intressegrupper begärt samt svar på myndigheters förfrågningar. Det finns också förmedlingstjänster som innebär förmedling av lönegarantibeslut till pensionsbolagen.

Inom ramen för samarbetet med myndigheterna producerar avdelningen information och anvisningar för olika myndigheter och ordnar dessutom utbildning för dem. Pensionsskyddscentralen övervakar pensionsförsäkringen i samarbete med pensionsanstalterna och olika myndigheter.