Tillbaka till Aktuellt
17.2.2022

På det årliga aktualitetsevenemanget om övervakningen av arbetspensionsförsäkringen 15.2 diskuterades övervakningen av dem som anlitar faktureringsföretag, övervakningsstatistiken och den typiska övervakningskunden.

Vid övervakningen av FöPL-försäkringen år 2021 utreddes närmare ca 4 000 företagares försäkringsskyldighet och 850 nya försäkringar tecknades. Utöver FöPL-försäkringen av traditionellare företagsverksamhet övervakar PSC också FöPL-försäkringen av dem som anlitar faktureringsföretag. Enligt utgångsuppgifterna för PSC:s övervakning finns det ca 40 faktureringsföretag och 40 000 kunder hos dem.

Sammanlagt hittades ca 3 000 personer som via faktureringsföretagen fick inkomster som översteg den nedre gränsen för FöPL-försäkringsskyldigheten med saknade FöPL-försäkring.  Övervakningen är bara i startgroparna, men redan nu kan det konstateras att många av dem som anlitar faktureringsföretag saknar en företagaridentitet. Delvis därför kan FöPL-försäkringsskyldigheten komma som en överraskning för dem.

Enligt PSC:s iakttagelser finns det också stora inkomster som inte har försäkrats, coh personerna får ofta inkomster via flera faktureringsföretag. Det finns också enstaka observationer av att arbete faktureras via faktureringsföretag, fastän arbetet har utförts inom ett anställningsförhållande.

ArPL-övervakningen har övergått från massövervakning till riktad övervakning

Siffrorna om övervakning av ArPL-försäkringen har länge legat på samma nivå, men under de två senaste åren har den lönesumma som saknats i försäkringarna minskat. I fjol uppgick den lönesumma som saknades i ArPL-försäkringarna och som upptäcktes vid övervakningen till 34 miljoner euro. Innan inkomstregistret fanns grundade PSC:s övervakning sig på omfattande registerjämförelser, men nu övergår man till mer riktad övervakning. Här accentueras samarbetet med i synnerhet Enheten för utredning av grå ekonomi, och övervakningen bygger allt mera på myndighetsinformation som utredningsenheten producerar.

Den mest typiska övervakningskunden är fortfarande ett företag inom byggbranschen

Övervakningskunderna har varit häpnadsväckande lika från år till år. Den typiska kunden hos övervakningen är fortfarande ett företag inom byggbranschen i Nyland, som har varit verksamt i mer än 10 år och har skatteskulder. Det är emellertid bra att märka att det förekommer försummelser eller fel vid arbetspensionsförsäkringen inom nästan alla branscher och i olika stora företag. Den andel som försummar försäkringen är emellertid mycket liten jämfört med alla företag.

Närmare

Specialsakkunnig Anu Jarva, tfn 029 411 2699, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Foto: Antti Karkiainen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.