Försäkring av utländska anställda

Finländska arbetsgivare ska försäkra utländska anställda som arbetar i Finland enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) precis som sina finländska anställda Även utländska arbetsgivare är i allmänhet skyldiga att teckna en pensionsförsäkring enligt ArPL för sina anställda som arbetar i här. Undantag kan vara anställda som utländska arbetsgivare sänder ut för att arbeta i Finland.

Finsk arbetspension betalas också till utländska arbetstagare till vilket land som helst. Pensionsförsäkringsavgifterna återbetalas inte när en person flyttar bort från Finland, utan han eller hon i stället pension i sinom tid.

Anställda som blivit utsända från ett EU-land eller ett avtalsland

Anställda som blir utsända från EU- eller EES-länderna, Schweiz, USA, Indien, Israel, Chile, Kanada, Quebec, Kina eller Sydkorea till Finland kan omfattas av socialförsäkringen i utgångslandet. Då betalas försäkringsavgifter för dem endast dit. Den anställda ska ha ett intyg om att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i utgångslandet (A1-intyg inom EU-området).

Anställda som blivit utsända från ett icke-avtalsland

ArPL gäller inte anställda som en utländsk arbetsgivare sänder till Finland på ett kortvarigt uppdrag som fortgår högst två år. Villkor för det är att

  • den anställda inte omfattas av socialförsäkringen i Finland när uppdraget i Finland börjar och
  • den anställda inte omfattas av finsk lagstiftning med stöd av EU-bestämmelserna om social trygghet eller bestämmelserna i överenskommelser om social trygghet.

Anställda som blivit utsända från ett icke-avtalsland behöver inte arbetspensionsförsäkras i Finland, om deras uppdrag här fortgår högst två år.

Om ska arbeta i Finland en längre tid än två år, kan Pensionsskyddscentralen på ansökan befria den utländska arbetsgivaren från försäkringsskyldigheten enligt ArPL. Möjligheten till befrielse gäller inte sådana utsända arbetstagare, vilkas försäkring det finns bestämmelser om i EU-förordningarna om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet.

Befrielse beviljas för högst fem år, räknat från det att arbetet i Finland börjar. En förutsättning för befrielse är att arbetsgivaren har ordnat med pensionsskyddet för den anställda på något annat sätt.

Närmare information finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen (länk nedan).

Ansökan om befrielse ska göras hos Pensionsskyddscentralen på en av blanketterna nedan:

Läs mer:

På andra webbplatser: