EU-förordningen om social trygghet

EU-förordningen om social trygghet 883/2004, som reglerar den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan medlemsstaterna inom Europeiska unionen, trädde i kraft 1.5.2010. Före det gällde förordning 1408/71. Enligt EU-förordningen om social trygghet avgörs vilket lands sociala trygghetssystem en person som rör sig inom EU-området omfattas av. EU-bestämmelserna åsidosätter nationella lagar som står i strid med dem.

Förordning 883/2004 gäller EU-länderna, EES-länderna (fr.o.m. 1.6.2012 ) och Schweiz (fr.o.m. 1.4.2012).

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,  Kroatien,  Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal,  Rumänien, Slovakien, Slovenien,  Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike .

EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge.

EU-förordningen 883/2004 om social trygghet tillämpas på följande områden inom den sociala tryggheten:

 • förmåner vid sjukdom
 • förmåner vid moderskap och  likvärdiga förmåner vid faderskap
 • förmåner vid invaliditet, inklusive dem som syftar till att bevara eller förbättra förvärvsförmågan
 • förmåner vid ålderdom
 • förmåner till efterlevande
 • förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdom
 • dödsfallsersättningar (begravningsbidrag)
 • förmåner vid arbetslöshet
 • förmåner vid förtida pensionering (deltidspension)
 • familjeförmåner (barnbidrag).

Förordningen gäller endast den lagstadgade sociala tryggheten. Det betyder att t.ex. pensionssystem som grundar sig på kollektivavtal inte omfattas av förordningen. Sådana system är vanliga i Europa.

Förordningen tillämpas på

 • EU-ländernas medborgare som är bosatta i något EU-land
 • flyktingar och personer utan medborgarskap som bor i EU-länderna och har omfattats av lagstiftningen i en eller flera medlemsstater, samt deras familjemedlemmar och förmånstagare
 • medborgare i tredje land (bortsett från Danmark, Storbritannien, EES-länderna och Schweiz).

På andra webbplatser: