Den sociala tryggheten regleras genom EU-förordningar och statsfördrag

EU-förordningarna om social trygghet bildar ett system för samordning av de sociala trygghetssystemen i olika medlemsländer. En överenskommelse om social trygghet är däremot ett fördrag mellan stater.

Med överenskommelserna och EU-förordningarna eftersträvas att en person ska omfattas av lagstiftningen i endast ett land i sänder.

ulkomaantyo_internationella bestammelser_sve

Enligt överenskommelserna om social trygghet och EU-förordningen om social trygghet fastställs det

  • vilken stats lagstiftning som ska tillämpas på en person som rör sig mellan länderna och
  • vilka rättigheter till social trygghet personer har när de rör sig mellan länderna.

Målet är att

  • trygga en fortsatt social trygghet för personer som rör sig från ett land till ett annat
  • förebygga situationer där en person är dubbelt berättigad till förmåner och betalar dubbla socialförsäkringsavgifter och
  • undanröja begränsningar av rätten till social trygghet.

Nivån på den sociala tryggheten och förmånerna bestäms alltid enligt den nationella lagstiftningen i respektive land.

En central princip i överenskommelserna och EU-förordningen är att personer behandlas lika. Utgångspunkten är att medborgare i den andra avtalsslutande staten garanteras samma rättigheter och åläggs samma skyldigheter som medborgare i den egna staten.

Huvudregel om försäkringen

Huvudregeln i såväl EU-förordningen om social trygghet som i överenskommelserna om social trygghet är att den som arbetar utomlands omfattas av socialförsäkringen i det land där han eller hon arbetar. Socialförsäkringsavgifterna betalas till arbetslandet och personens rätt till socialförsäkringsförmåner (t.ex. pension) bestäms enligt lagarna i arbetslandet.

Man behöver inte meddela till Pensionsskyddscentralen om att man övergår till socialförsäkringen i arbetslandet. Däremot ska man meddela det till Folkpensionsanstalten.

Den som arbetar utomlands tillfälligt kan under vissa förutsättningar fortfarande omfattas av socialförsäkringen i Finland. Pensionsskyddscentralen kan utfärda ett intyg om att personen omfattas av socialförsäkringen i Finland medan han eller hon arbetar i ett EU-/EES- eller avtalsland eller Schweiz.

Om pensionssystemen i andra länder se: Etk.fi – Pensionssystem – Andra länder

 

 

Läs mer:

På andra webbplatser: