Ansökan om intyg

Den som tillfälligt arbetar i andra EU/EES-länder eller Schweiz (nedan EU-länderna) eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet (nedan avtalsländer) kan vara socialförsäkrad i Finland, om han eller hon

  • omfattas av den sociala tryggheten i Finland vid utresan och
  • arbetar utomlands som utsänd av en finländsk arbetsgivare eller för sitt eget företag som har verksamhet i Finland.

Då ska den som arbetar utomlands ha ett intyg som visar att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland (i EU-länderna ett A1-intyg).

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett A1-intyg på ansökan, om de ovan beskrivna kriterierna uppfylls.

Arbetsgivare kan ansöka om intyg för sina anställda via den elektroniska ansökningstjänsten. De loggar in genom att använda Katso PWD-autentiseringen (i nedre kanten av sidan).

Arbetstagare kan ansöka om intyg via den elektroniska tjänsten genom att logga in med sina webbankkoder.

I första hand är det arbetsgivaren som ska ansöka om intyg för sina anställda. Arbetstagare kan själva ansöka om intyg, om de har flera arbetsgivare medan de arbetar utomlands.

Företagare kan inte ansöka om intyg via den elektroniska tjänsten. De kan göra det genom att fylla i och skriva ut en webblankett.

Den elektroniska ansökningstjänsten finns  för tillfället endast på finska. Det går också att ansöka om intyg genom att skriva ut en blankett. Blanketten finns på finska, svenska och engelska.

Utsänd arbetstagare och tjänsteman

Om du blir utsänd för att arbeta i ett annat EU-land, behvöer du ett A1-intyg som visar att du är omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Om du bli utsänd för att arbeta i ett avtalsland, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Ansökan om intyg ska i första hand göras av arbetsgivaren i Pensionsskyddscentralens e-tjänst för ansökan om intyg. E-tjänsten fungerar på finska.

Läs mer:

Ansökan om intyg kan också göras på ett webbformulär som ska fyllas i och skrivas ut.

Läs mer:

Utsänd företagare

Om du är företagare och reser till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett A1-intyg som visar att du är socialförsäkrad i Finland.

Om du som företagare reser till ett avtalsland för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Intyget söks från Pensionsskyddscentralen på ett webbformulär som ska fyllas i och skrivas ut.

Läs mer:

Utsänd stipendietagare

Om du har ett stipendium och reser till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett A1-intyg om att du är socialförsäkrad i Finland.

Om du har ett stipendium och reser till ett avtalsland för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Intyget ansöks från Pensionsskyddscentralen på ett webbformulär som ska fyllas i och skrivas ut.

Läs mer:

Arbete i flera EU-länder

Om du arbetar i två eller flera EU-länder, ska du alltid meddela det till socialförsäkringsmyndigheterna i det land där du bor. Det innebär att du ansöker om ett A1-intyg där det fastställs i vilket land du ska vara socialförsäkrad.

Om du har bara en arbetsgivare, kan arbetsgivaren ansöka om intyget. Om du har flera arbetsgivare, ska du själv ansöka om det.

Du ansöker om intyget i Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. E-tjänsten fungerar på finska.

Läs mer:

Intyget kan också ansöks på ett webbformulär som ska fyllas i och skrivas ut.

Läs mer:

Flygpersonal

Flygpersonal som har stationeringsort i ett annat land än bosättningslandet eller utöver flygarbetet utför annat arbete, ska ansöka om ett A1-intyg för att få ett avgörande om tillämplig lagstiftning.

Det är i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. Vid behov kan arbetstagaren själv ansöka om intyget elektroniskt. E-tjänsten fungerar på finska.

 

Läs mer:

Sjömän

Om en sjöman arbetar ombord på ett fartyg som seglar under en annan flagg än bosättningslandets eller utöver arbetet till sjöss utför annat arbete, ska ett A1-intyg ansökas om för fastställandet av lagstiftning.

Det är i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. Vid behov kan arbetstagaren själv ansöka om intyget elektroniskt. E-tjänsten fungerar på finska.

 

Läs mer:

Genom A1-intyget fastställs att socialförsäkringsavgifterna för personen betalas till Finland, vilket innebär att personen

  • tjänar in pension i Finland
  • får t.ex. eventuell sjukdagpenning från Finland.

Om ingen ansöker om ett intyg, tillämpas huvudregeln för försäkring, dvs. personen omfattas av socialförsäkringen i det land där han eller hon arbetar.

Läs mer:

FPA får besked om utfärdade intyg

Pensionsskyddscentralen informerar FPA om utfärdade intyg. FPA skickar utan särskild ansökan ett europeiskt sjukvårdskort till personer som arbetar i ett annat EU-land, men fortfarande är sjukförsäkrade i Finland. Kortet berättigar innehavaren till vård och ersättning för vård enligt det lagstadgade sjukvårdssystemet i vistelselandet.

Medföljande familjemedlemmar ska emellertid separat ansöka hos FPA om att omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Länk: