Ansökan om intyg

Den som tillfälligt arbetar i andra EU/EES-länder eller Schweiz (nedan EU-länderna) eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet (nedan avtalsländer) kan vara socialförsäkrad i Finland, om han eller hon

 • omfattas av den sociala tryggheten i Finland vid utresan och
 • arbetar utomlands som utsänd av en finländsk arbetsgivare eller för sitt eget företag som har verksamhet i Finland.

Då ska den som arbetar utomlands ha ett intyg som visar att han eller hon omfattas av socialförsäkringen i Finland (i EU-länderna ett A1-intyg).

Pensionsskyddscentralen utfärdar ett A1-intyg på ansökan, om de ovan beskrivna kriterierna uppfylls.

Ansök om A1-intyget i tid. För att få intyget snabbare kan du ansöka om det elektroniskt.

Arbetsgivare kan ansöka om intyg för sina anställda via den elektroniska ansökningstjänsten. De loggar in genom att använda Katso PWD-autentiseringen (i nedre kanten av sidan).

Arbetstagare kan ansöka om intyg via den elektroniska tjänsten genom att logga in med sina webbankkoder.

I första hand är det arbetsgivaren som ska ansöka om intyg för sina anställda. Arbetstagare kan själva ansöka om intyg, om de har flera arbetsgivare medan de arbetar utomlands.

Företagare kan inte ansöka om intyg via den elektroniska tjänsten. De kan göra det genom att fylla i en webblankett. Ansökan kan bifogas till ett Suomi.fi-meddelande eller skrivas ut och sändas per post.

Den elektroniska ansökningstjänsten finns  för tillfället endast på finska. Det går också att ansöka om intyg genom att skriva ut en blankett. Blanketten finns på finska, svenska och engelska.  Länkar till blanketterna finns under följande rubriker.

Utsänd arbetstagare och tjänsteman

Om du blir utsänd för att arbeta i ett annat EU-land, behvöer du ett A1-intyg som visar att du är omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Om du bli utsänd för att arbeta i ett avtalsland, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Ansökan om intyg ska i första hand göras av arbetsgivaren i Pensionsskyddscentralens e-tjänst för ansökan om intyg. E-tjänsten fungerar på finska.

Läs mer:

Ansökan om intyg kan också göras på ett webbformulär som ska fyllas i och skrivas ut.

Läs mer:

Utsänd företagare

Om du är företagare och reser till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett A1-intyg som visar att du är socialförsäkrad i Finland.

Om du som företagare reser till ett avtalsland för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Intyget söks från Pensionsskyddscentralen på ett webbformulär som ska fyllas i, skrivas ut och skickas per post. Intyget kan också bifogas till ett Suomi.fi-meddelande.

Läs mer:

Utsänd stipendietagare

Om du har ett stipendium och reser till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett A1-intyg om att du är socialförsäkrad i Finland.

Om du har ett stipendium och reser till ett avtalsland för att tillfälligt arbeta där, behöver du ett intyg om tillämplig lagstiftning.

Ansök om A1-intyget från Pensionsskyddscentralen på ett webbformulär som ska fyllas i, skrivas ut och skickas per post. Ansökan kan också bifogas till ett Suomi.fi-meddelande.

Ta också kontakt med Lantbrukarföretagarnas pensionsanstalt (LPA) för att ansöka om en LFöPL-försäkring för utlandsarbetets tid.

Läs mer:

Arbete i flera EU-länder

Om du arbetar i två eller flera EU-länder, ska du alltid meddela det till socialförsäkringsmyndigheterna i det land där du bor. Det innebär att du ansöker om ett A1-intyg där det fastställs i vilket land du ska vara socialförsäkrad.

Om du har bara en arbetsgivare, kan arbetsgivaren ansöka om intyget. Om du har flera arbetsgivare, ska du själv ansöka om det.

Du ansöker om intyget i Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. E-tjänsten fungerar på finska.

Läs mer:

Intyget kan också ansöks på ett webbformulär som ska fyllas i och skrivas ut.

Läs mer:

Frilans

En frilans kan utföra arbete som anställd eller som företagare. I vanliga fall arbetar en frilans för flera uppdragsgivare. Om den finländska sociala tryggheten ska tillämpas under utlandsarbetet och om ansökan av ett A1-intyg ska göras beror på om arbetet som frilans utförs i egenskap av arbetstagare eller företagare.


Ansök om ett A1-intyg i egenskap av företagare om

 • du åker för att tillfälligt arbeta i ett annat EU-land och
 • du har en FöPL-försäkring.

Uppge på ansökan om du under de 12 kommande månaderna kommer att ha även andra arbetsperioder utomlands.


Ansök om ett A1-intyg i egenskap av arbetstagare om

 • du upprepade gånger arbetar i flera EU-länder och
 • du arbetar i ett anställningsförhållande.

Om du inte har en FöPL-försäkring och inte utför arbete utomlands i ett anställningsförhållande, kontakta en pensionsanstalt för att ta reda på om du är FöPL-försäkringsskyldig. Om du tecknar en FöPL-försäkring, ansök om ett A1-intyg i egenskap av en företagare.


Ansök inte om ett A1-intyg om

 • du arbetar utomlands för en utländsk arbetsgivare i ett anställningsförhållande endast en arbetsperiod, eller
 • du inte tecknar eller inte kan teckna en FöPL-försäkring.

I dessa fall kan Pensionsskyddscentralen inte bevilja ett A1-intyg, du ska i stället meddela FPA om att du åker utomlands.

Läs mer:

Flygpersonal

Flygpersonal som har stationeringsort i ett annat land än bosättningslandet eller utöver flygarbetet utför annat arbete, ska ansöka om ett A1-intyg för att få ett avgörande om tillämplig lagstiftning.

Det är i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. Vid behov kan arbetstagaren själv ansöka om intyget elektroniskt. E-tjänsten fungerar på finska.

 

Läs mer:

Sjömän

Om en sjöman arbetar ombord på ett fartyg som seglar under en annan flagg än bosättningslandets eller utöver arbetet till sjöss utför annat arbete, ska ett A1-intyg ansökas om för fastställandet av lagstiftning.

Det är i första hand arbetsgivaren som ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens elektroniska ansökningstjänst. Vid behov kan arbetstagaren själv ansöka om intyget elektroniskt. E-tjänsten fungerar på finska.

 

Läs mer:

Genom A1-intyget fastställs att socialförsäkringsavgifterna för personen betalas till Finland, vilket innebär att personen

 • tjänar in pension i Finland
 • får t.ex. eventuell sjukdagpenning från Finland.

Om ingen ansöker om ett intyg, tillämpas huvudregeln för försäkring, dvs. personen omfattas av socialförsäkringen i det land där han eller hon arbetar.

Obs! Vi kan påskynda ansökningar endast om det finns vägande skäl. Som motivering ska arbetsgivaren skicka Pensionsskyddscentralen en utredning från utsändningslandet om att arbetet eller löneutbetalningen inte går att utföra utan intyg.

Meddela om förändringar i utlandsarbete till Pensionsskyddscentralen

Intygen om finländsk social trygghet beviljas av Pensionsskyddscentralen alltid på viss tid.

Om omständigheterna kring utlandsarbetet ändras under intygets giltighetstid, ska exempelvis följande ändringar meddelas till Pensionsskyddscentralen:

 • återvändo till Finland eller avbrytande av utsändningen över 30 dagar innan intygets giltighetstid upphör
 • anställningen upphör
 • byte av arbetsgivare eller inledande av ny parallell anställning eller företagarverksamhet
 • stadigvarande flytt utomlands
 • arbetet utomlands avbryts till följd av permittering, sjukledighet, ledighet utan lön, familjeledighet, alterneringsledighet eller annan motsvarande ledighet
 • byte av stationeringsort för en person som hör till flygpersonalen.

Om utstationeringen fortsätter i över 30 dagar efter det att intyget löpt ut, ska för personen ansökas om ett nytt intyg hos Pensionsskyddscentralen.

Läs mer:

FPA får besked om utfärdade intyg

Pensionsskyddscentralen informerar FPA om utfärdade intyg. FPA skickar utan särskild ansökan ett europeiskt sjukvårdskort till personer som arbetar i ett annat EU-land, men fortfarande är sjukförsäkrade i Finland. Kortet berättigar innehavaren till vård och ersättning för vård enligt det lagstadgade sjukvårdssystemet i vistelselandet.

Ta kontakt med FPA i följande situationer:

 • Du åker för att arbeta i Indien, Kina eller Sydkorea
 • Familjemedlemmar följer med. Medföljande familjemedlemmar ska separat ansöka hos FPA om att omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Länk: