Tillbaka till Aktuellt
31.5.2021

Pensionsskyddscentralen belönar årligen en pro gradu-avhandling. I år går priset till en avhandling som studerar arbetspensionssystemets ekonomiska hållbarhet. Avhandlingen har lagts fram vid Uleåborgs universitet. Pristagaren är Jonathan Strömberg, som i sin avhandling jämför Finlands, Nederländernas och Danmarks pensionssystem.

En diskussion med vänner om huruvida Finlands pensionssystem är bra eller dåligt blev starten för en granskning av ämnet. 

— Det var värt att studera närmare och det resulterade sig sen i en avhandling vid Uleåborgs universitet, berättar Jonathan Strömberg.

Strömberg jämförde Finland med toppländerna för pensionsskydd, Danmark och Nederländerna. Samtidigt sökte han svar på de frågor om ekonomisk hållbarhet som pensionsbranschen enligt tradition studerar och gör beräkningar om.  

I skrivarbetet funderade Strömberg också på frågan om vad det skulle innebära om var och en själv sparade till sin egen pension. Skulle ett avgiftsbestämt system vara bättre än det nuvarande förmånsbestämda systemet?  

— Jag tror det är viktigt att vi tar hand om varandra. Ett samhälle där endast de klarar sig som har råd att betala känns främmande. Men vi har också saker att korrigera.

Höjningen av pensionsavgiften oundviklig

Jonathan Strömberg bedömer att även om Finlands pensionssystem är rätt så bra kommer förändringar i systemet snart att behöva göras. Det finns att lappa och laga.  

— Sysselsättningsgraden måste utan vidare bli bättre, speciellt hos de äldre arbetstagarna. Men även om sysselsättningen blir bättre, måste pensionsavgiften också antagligen höjas. En höjning av avgiften torde vara oundviklig redan med tanke på befolkningsutvecklingen.

Strömberg, som tidigare arbetat på Ilmarinen, anser också att det är viktigt att förnya solvensbestämmelserna. Han uppskattar att den nuvarande regleringen leder till svåra investeringsbeslut.   

— När problem uppstår på finansmarknaden borde en pensionsförsäkrare inom privata sektorn inte automatiskt bli tvungen att sälja innehav.  

Som exempel tar Strömberg Nederländerna, där pensionsplacerarna har större frihet att ta placeringsrisker. Kostnadsstrukturerna är också lägre i Nederländerna. Med lägre kostnader kan man i en viss mån stävja trycket att höja pensionsavgiften.

Jukka Rantala bedömde avhandlingarna

I år bedömdes avhandlingarna av FD Jukka Rantala, som år 2019 pensionerades som verkställande direktör vid Pensionsskyddscentralen. 

Enligt Rantala behandlar Strömbergs pro gradu-avhandling en ärendehelhet som är väsentlig ur pensionssystemets perspektiv, och i avhandlingen presenteras de faktorer som är de viktigaste för pensionssystemets ekonomiska hållbarhet. Det är även ett lyckat val att Nederländerna och Danmark, vars pensionssystem i de flesta internationella jämförelser placerar sig i toppen, valts som jämförelseländer till Finland. Rantala konstaterar att Strömberg satt sig in i ämnet på ett ansenligt sätt. 

PSC:s pro gradu-pris kan tilldelas ett lärdomsprov som godkänts vid ett finländskt universitet under det föregående kalenderåret. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande. Läroämnet eller vetenskapsgrenen har inte avgränsats. Priset är värt 2000 euro.

Jonathan Strömbergs pro gradu-avhandling Discussion on improvements to the financial sustainability of the Finnish earnings-related pension system i Uleåborgs universitets öppna publikationsarkiv Jultika

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.