Tillbaka till Aktuellt
3.7.2024

Sjukpensionering mellan åldrarna 50 och 60 har minskat tydligt när utvecklingen granskas genom att följa födelseårsklasser som följer på varandra. Pensionsskyddscentralens (PSC) forskning visar att pensionering med full sjukpension har minskat redan en längre tid, men även pensionering med partiell sjukpension har minskat från och med åldersklasserna som fötts i början av 1960-talet.

Specialforskare Mikko Laaksonen från Pensionsskyddscentralen studerade förändringar i sjukpensioneringen bland 50–63-åringar efter födelseår.

Vilka nya synvinklar ger det här till forskningen om sjukpensionering?

Att pensioneras med full sjukpension har minskat hos dem som är äldre än 50 år från och med början av 2000-talet. Pensionering med partiell sjukpension däremot blev allmännare till och med år 2019, efter vilket ökningen har jämnat ut sig. 

Granskningen av förändringarna av sjukpensioneringarna efter födelseårsklass ger nya synvinklar till förståelsen av dessa förändringar. 

Åldersklasser som fötts senare kan till exempel ha bättre hälsa än de som fötts tidigare och därför gå mer sällan i sjukpension eller vid en äldre ålder än åldersklasserna födda tidigare.  

Om det här är den mekanism som inverkar på förändringarna i sjukpensioneringarna, reflekterar förändringarna som syns mellan de olika kalenderåren endast skillnaderna i sjukpensionering mellan födelseårsklasserna.

Vad kom fram när man granskade sjukpensionering efter födelseår?

Sjukpensionering bland 50–60-åringar har minskat kraftigt från och med åldersklassen som fötts år 1953. Utvecklingen för fulla sjukpensioner är likartad som för alla sjukpensioner.   

Pensionering med partiell sjukpension ökade däremot hos dem som fyllt 57 år till och med dem som fötts på 1960-talet, men har efter det börjat minska.  Hos dem över 60 år har framför allt pensionering med partiell sjukpension fortsatt öka. De yngsta åldersklasserna går det ändå inte att följa till en så hög ålder.

Vad kan man utifrån forskningen uppskatta om den framtida utvecklingen av sjukpensionering?

I de yngre åldersklasserna sker sjukpensionering i klart mindre skala än i de äldre åldersklasserna vid samma ålder. Det här gäller både fulla och partiella sjukpensioner.  

Den genomsnittliga åldern för sjukpensionering har stigit hos dem äldre än 50 år. De yngre åldersklasserna kan således i någon mån uppnå de äldre åldersklassernas sannolikhet att gå i sjukpension före 63 års ålder.  

Det ser ändå ut som om andelen som sjukpensioneras inte kommer att bli lika hög bland de yngre åldersklasserna som hos de äldre åldersklasserna.

Och vad kan man förutspå om utvecklingen av pensionering med partiell sjukpension hos dem äldre än 60 år?

Beaktansvärt är att också pensionering med partiell sjukpension har minskat hos dem yngre är 60 år. Hos dem äldre än 60 år har pensionering med partiell sjukpension fortfarande ökat.  

Till följd av 2017 års pensionsreform stiger pensionsåldern. Det här är också en faktor som påverkar förändringarna av sjukpensionering hos dem äldre än 60 år. Hos dem som är födda senare är åldersgränserna högre än hos dem som är födda tidigare.

Hur skiljer sig sjukpensioneringar inom den privata och den offentliga sektorn?

Full sjukpensionering har minskat på båda sektorerna, men på den privata sektorn är förändringarna klart större. Pensionering med partiell sjukpension är också på nedgång inom båda sektorerna, men inom den privata sektorn syns nedgången klarare hos de yngre åldersklasserna. 

Det finns klara skillnader i allmänheten av fulla sjukpensioner och partiella sjukpensioner mellan sektorerna. De kan bero på till exempel olika kriterier gällande arbetsoförmåga, skillnader i avgiftsklassmodellen, bransch- och yrkesstrukturerna samt till exempel den offentliga sektorns yrkesbaserade och personliga pensionsåldrar.  

Forskningen har publicerats i PSC:s nya analysserie:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.