Tillbaka till Aktuellt
9.5.2019

I fjol fanns det 207 000 FöPL-försäkrade företagare. Var fjärde av dem lät fastställa sin FöPL-arbetsinkomst på eller nära miniminivån. FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för pensionen. Bland nya företagare försäkrade sig två av fem nära miniminivån, visar Pensionsskyddscentralens statistik.  

År 2018 var den genomsnittliga FöPL-arbetsinkomsten bland samtliga företagare 22 000 euro per år. Den genomsnittliga arbetsinkomsten minskade med två procent från år 2017.

FöPL-arbetsinkomsten är grunden för företagarens arbetspensionsförsäkring och sociala trygghet. En företagare ska låta fastställa sin arbetsinkomst så att dess belopp motsvarar värdet av företagarens arbetsinkomst. FöPL-arbetsinkomsten är ofta mindre än den beskattningsbara förvärvsinkomsten, ca 70 procent av den.

Mer än hälften av de gällande FöPL-arbetsinkomsterna är mindre än 16 000 euro. 

– Det genomsnittliga beloppet av gällande arbetsinkomster minskade i fjol i alla åldersgrupper bland de FöPL-försäkrade. I de yngre åldersgrupperna minskade arbetsinkomsterna i genomsnitt mer än i de äldre, säger utvecklingschef Eeva Poutiainen på Pensionsskyddscentralen. 

Allt fler nya företagare försäkrar sig på miniminivå

I fjol fanns det 207 000 FöPL-försäkrade företagare. Nästan var fjärde av dem (24 %) lät fastställa sin arbetsinkomst vid eller nära den nedre gränsen enligt FöPL (7 656 €).

Bland nya företagare var denna andel ännu större: två av fem (42 %) tecknade en försäkring med minimibeloppet eller nära det.  I medeltal var arbetsinkomsten för nya företagare ca 16 000 euro år 2018.  

– Genomsnittsbeloppet av nya företagares arbetsinkomster är reellt ungefär på samma nivå som i början av 2000-talet, säger utvecklingschef Eeva Poutiainen på Pensionsskyddscentralen. 

FöPL är grunden för företagares sociala trygghet

Pensionsförsäkringen tryggar företagarens utkomst när han eller hon upphör med företagarverksamheten på grund av arbetsoförmåga eller ålder. Familjepension som betalas till änkan eller änklingen och barnen ger ekonomisk trygghet när en familjeförsörjare har dött.

Enligt FöPL-arbetsinkomsten bestäms pensionen och dessutom många socialförsäkringsförmåner, såsom sjukdagpenning, arbetslöshetsförmåner och föräldradagpenning. 

 

Statistiksidan FöPL-försäkrade och -arbetsinkomster 

Företagarens försäkring grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten

Om arbetsinkomsterna i gällande och nya FöPL-försäkringar  (SlideShare)

Närmare: 
Utvecklingschef Eeva Poutiainen, tfn 029 411 2219, eeva.poutiainen(at)etk.fi
Matematiker Ari Kaartinen, tfn  029 411 2638, ari.kaartinen(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.