Tillbaka till Aktuellt
6.6.2024

Det finns stora regionala variationer i hur populär den partiella ålderspensionen är och dess belopp. Mest sannolikt tar de som bor i Norra Finland ut partiell pension. Ofta tas pensionen ut till hälften och i genomsnitt var den 853 euro i månaden i fjol i Finland.

Hur populär den partiella förtida ålderspensionen är varierar betydligt på olika håll i Finland, framgår det av Pensionsskyddscentralens (PSC) nya statistik. När i genomsnitt var fjärde i åldern 61–68 år som har rätt till pensionen lyfter partiell ålderspension, lyfter var tredje i Lappland pensionen. På motsvarande sätt har nära en femtedel av ålänningarna valt den partiella ålderspensionen. 

– Grovt taget kan man säga att ju längre norr man bor, desto lättare väljer man partiell ålderspension. Eftersom de regionala skillnaderna är betydande togs de nu med i statistiken för första gången, berättar PSC:s utvecklingschef Jari Kannisto.

Kartans data som en Excel-tabell.

Kannisto karaktäriserar den partiella ålderspensionen som en pension som tas ut av vanliga finländare. 

– En majoritet av dem arbetar, och de flesta har en arbetshistoria på den privata sektorn. Männen ansöker om pensionen lite oftare än kvinnor.

De största partiella pensionerna i Nyland, de minsta i Kajanaland

Förmånstagaren av partiell ålderspension kan välja en fjärdedel eller hälften av sin intjänade arbetspension. 

I slutet av år 2023 betalades fyra av fem partiella ålderspensioner enligt 50 procents nivå, i genomsnitt 853 euro i månaden. Medianpensionen var 763 euro i månaden.  

– Vid årsskiftet höjdes pensionerna 5,7 procent med pensionsindex. Efter det har en genomsnittlig partiell ålderspension på 50 procent ökat till runt 900 euro. 

I genomsnitt betalas de största partiella ålderspensionerna i Nyland, där en medelpension enligt 50 procent i fjol var 1 000 euro i månaden.  På motsvarande sätt betalas de minsta genomsnittliga partiella pensionerna i Kajanaland, lite över 700 euro i månaden.

Fortfarande starkt populär

Enligt PSC:s statistik började nära 21 000 nya partiella ålderspensioner år 2023. Antalet är 1,5-faldigt jämfört med den tidigare stabiliserade nivån, men 14 000 stycken färre än året innan. År 2022 lockade den exceptionella indexutvecklingen en tidigareläggning av pensionen till före årsskiftet.  

– Fenomenet upprepades också i fjol, men klart svagare än året innan. Nyttan med att tidigarelägga pensionen med anledning av ett förmånligt pensionsindex var liten. Sannolikt är finländare nu intresserade av den här pensionen också av andra anledningar, möjligtvis på grund av den försvagade ekonomiska situationen, säger Jari Kannisto.

Årligen tar fler än var tionde 61-åring som har rätt till den partiella ålderspensionen ut pensionen. Av dem födda år 1962 använde sig 15 procent av den här möjligheten i fjol.  

Den partiella ålderspensionen har fortsatt vara starkt populär även på det här årets sida.   – Ansökningar har strömmat till pensionsanstalterna i nästan rekordantal och det totala antalet partiella ålderspensionstagare steg i april redan över 60 000.

En dryg tredjedel minskar på arbete

Den partiella ålderspensionen är en flexibel pensionsförmån som inte sätter några begränsningar på arbetet. År 2023 var över 80 procent av dem som tagit ut partiell ålderspension i arbete före pensionsuttaget. Av dessa som arbetade var 90 procent i arbete också i slutet av år 2023, dvs. de fortsatte arbeta. 

Dock sjönk medelinkomsten en aning bland dem som valt pensionen jämfört med medelinkomsten bland dem i samma ålder som fortsatt arbeta.  

– Löneuppgifterna tyder på att en dryg tredjedel av dem som väljer den partiella ålderspensionen minskar på arbete. Pensionen är ett sätt att minska på påfrestningarna de sista arbetsåren. På samma gång underlättar den anpassningen till den egentliga pensionstiden.

Partiell ålderspension

  • infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017
  • ger dem som fyllt 61 år en möjlighet att börja ta ut en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension
  • minskar pensionen permanent med en förtidsminskning på 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tas ut före den lägsta pensionsåldern.
  • kan också tas ut efter den lägsta pensionsåldern. Då räknas en uppskovsförhöjning på 0,4 procent på den för varje månad som pensionen skjuts upp.
  • är inte bunden till kontroll av arbetstid eller lön Du kan arbeta eller vara arbetslös och ta ut pensionen.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.