Tillbaka till Aktuellt
27.3.2024

Finländarnas medelpension utvecklades positivt år 2023. Samtidigt ökade de totala pensionsutgifterna – pensioner betalades för nära 38 miljarder euro. I fjol fanns det 1,6 miljoner pensionstagare i Finland.

Finländarnas genomsnittliga månadspension var 1 977 euro år 2023, när den året innan var 1 845 euro. Medianpensionen var i fjol 1 736 euro i månaden. Uppgifterna framgår i Pensionsskyddscentralens (PSC) och Folkpensionsanstaltens (FPA) gemensamma statistik.

Trots att medelpensionen ökade fick över 60 procent av pensionstagarna en pension som var under 2 000 euro i månaden. Deras antal är nära en miljon.

– Stora pensioner är fortfarande något endast få får. Till exempel betalades en pension på över 5 000 euro till ca 2 procent av pensionstagarna i fjol. Av dem är en majoritet män, säger statistikplanerare Joonas Hautamäki.

Tabell: Fördelningen av totalpensionen för egenpensionstagare bosatta i Finland 31.12.2023 (Excel)

År 2023 var medelpensionen 2 216 euro i månaden bland män. Kvinnors pension var 1 779 euro. Pensionsskillnaden mellan könen hölls nära oförändrad jämfört med året innan. Pensionsskillnaderna, även för kvinnor och män, återspeglar tiden i arbetslivet, dess längd och lönenivå.

Största pensionerna i de nyländska kommunerna

I genomsnitt betalades de största pensionerna i likhet med åren innan i Nyland, där medelpensionen var 2 332 euro. De minsta pensionerna betalades i Södra Österbotten, där medelpensionen var 1 724 euro. På kommunnivå skiljer sig Grankulla fortfarande från de andra med en medelpension på 3 550 euro. I Esbo var medelpensionen 2 644 euro, i Helsingfors 2 450 euro. Finlands minsta medelpension fanns fortfarande i Soini kommun, 1 464 euro.

Tabell: Genomsnittlig totalpension år 2023 efter kommun (Excel)

Pensionstagarnas andel av befolkningen störst i Södra Savolax

I antalet pensionstagare i Finland skedde endast små förändringar år 2023. I landet fanns 1,6 miljoner pensionstagare. Pensionstagarnas andel av hela landets befolkning var 33 procent när man granskar dem över 16 år. 

Proportionellt flest pensionstagare bor fortfarande i Södra Savolax landskap, där pensionstagarnas andel i fjol var över 45 procent av befolkningen. Näst flest pensionstagare bor i Kajanaland, nära 44 procent av befolkningen. Tredje flest pensionstagare bor i Kymmenedalen, där de var nära 42 procent.  I Finland finns 72 kommuner där över hälften av befolkningen är pensionstagare.

De arbetsoförmögnas andel av befolkningen har minskat tydligt

I fjol fick 178 000 personer sjukpension i Finland, vilket är nästan två procent färre än året innan.  

Sjukpensionstagarnas andel av befolkningen i arbetsför ålder var störst i Kajanaland samt i Södra och Norra Savolax, ca åtta procent av 16–64-åringarna.  

– I dessa landskap har utvecklingen ändå varit positiv, så som även i andra landskap.  Ännu år 2013 var sjukpensionstagarnas andel av de i arbetsför ålder nära 11 procent i Kajanaland, säger PSC:s Joonas Hautamäki.  Sjukpensionstagarnas befolkningsandel har länge varit på nedåtgående i hela landet. År 2013 fick nära sju procent av de i arbetsför ålder i Finland sjukpension. År 2023 hade sjukpensionstagarnas andel krympt till dryga fem procent.

De totala pensionsutgifterna nära 38 miljarder

I Finland betalades pensioner och därmed jämförbara förmåner enligt preliminära uppgifter för allt som allt 37,7 miljarder euro år 2023. Den lagstadgade pensionsutgiften var 37,1 miljarder euro.  

Av de utbetalda pensionerna var 34,1 miljarder arbetspensioner. FPA betalade folkpensioner och garantipensioner för sammanlagt 2,6 miljarder euro.  Nära 90 procent av pensionerna betalades som ålderspensioner.

Vad beskriver medelpensionen?

Medelpensionen beskriver den genomsnittliga totalpensionen för personer bosatta i Finland. Totalpensionen inkluderar arbetspensionen, folkpensionen, med dessa pensioner likställda pensioner enligt tryggheten med tanke på särskilda risker och garantipensionen.

I uppgifterna ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Pensionsbeloppen som nämns i pressmeddelandet avser pension före skatt.

Uppgifterna bygger på Pensionsskyddscentralens och FPA:s gemensamma statistik.

Läs mer 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.