Tillbaka till Aktuellt
9.2.2021

En majoritet av de unga i åldersgruppen 18–22 år arbetar. Samtidigt tjänar de in början till sin pension. Var tionde i åldern 18–22 har tjänat in nära 120 euro i pension för förvärvsinkomster. Uppgifterna framgår av en ny undersökning som Pensionsskyddscentralen (PSC) gjort.

Enligt undersökningen har finländarna födda år 1996 vid 18–22 års ålder tjänat in en månadspension på i genomsnitt 52 euro för sina förvärvsinkomster.   

Med finns också större pensioner. Var tionde född år 1996 har som 18–22-åring tjänat in en månadspension på nästan 120 euro för sina inkomster.  

Forskaren anser att de ungas pensionspott ser bättre ut än förväntat, i synnerhet med tanke på att de unga befinner sig i början av sitt arbetsliv. En majoritet av de unga kommer att tjäna in pension även för en examen och för vård av barn. 

–  En lovande start. Speciellt att det finns 18–22-åringar som tjänat in en pension som överstiger medianpensionen kan anses betydande. Siffrorna kan jämföras med till exempel det att år 2019 var medianlönen för samtliga heltidsarbetande löntagare 3 140 euro i månaden. Det här skulle innebära en årsinkomst på 37 680 euro, av vilken den intjänade pensionen är 47,1 euro, säger specialsakkunnig Ilari Ilmakunnas.

Den intjänade pensionen för födelsekohorten 1996 för arbetsinkomsterna i åldern 18–22 år efter percentil samt medeltalet, €/mån, grafens uppgifter i en Excel-tabell

Pensionsreformen ökade på de ungas pensionspott 

De pensionssummor som de unga tjänat in förklaras i huvudsak av 2005 års pensionsreform, som sänkte den nedre gränsen för intjäning av arbetspension från 23 år till 18 år. I 2017 års reform sänktes den nedre gränsen ytterligare från 18 år till 17 år. Beaktandet av de tidiga arbetsåren i pensionstillväxten syns nu i de ungars pensionsuppgifter. Ilari Ilmakunnas ser att ändringen skett i rätt riktning. 

–  De ungas tidiga år i arbetslivet blir nu beaktade i deras arbetspensioner. Samtidigt får de unga också skydd inför framtida avbrott i arbetslivet. 

Unga kvinnor arbetar mer än män

PSC:s undersökning visar att en majoritet av de unga i något skede arbetar i åldern 18–22 år. Cirka 80 procent av 22-åringarna arbetade år 2019, och av 19-åringarna cirka 76 procent.  

Även om de ungas anställningar ofta är korta och säsongsbetonade, ökar arbetet snabbt med åldern och arbetserfarenheten.  

–  De 18-åringar som hade ett anställningsförhållande år 2019, arbetade i genomsnitt i 3,2 månader. 20-åringarna arbetade samma år i genomsnitt 5,3 månader och 22-åringarna i 6,9 månader, åskådliggör Ilmakunnas.

Även de ungas årsinkomster ökar snabbt med åldern. År 2019 var genomsnittet för årsinkomsterna hos 18-åringarna 3 900 euro. Hos 20-åringarna var genomsnittet 10 700 euro, och hos 22-åringarna 15 800 euro.  

Unga kvinnor arbetar mer än män. Skillnaden mellan könen var som störst när de unga var 20 år. 

–  Här torde orsaken vara att militär- och civiltjänstgöringen fullgörs, vilket i regel gäller män. Unga kvinnors större deltagande i arbetslivet kan bero på att kvinnor flyttar från sina föräldrar vid en yngre ålder än män, uppskattar Ilmakunnas. 

Corona knäcker de ungas sysselsättning 

Ilari Ilmakunnas betonar att ungas sysselsättning varierar betydligt enligt det allmänna läget för sysselsättningen och ekonomin. Coronakrisen som nu redan pågått i ett år kommer sannolikt att knäcka den positiva sysselsättningsutvecklingen för unga som rådde före pandemin. Samtidigt kan krisen försvaga de ungas möjligheter att tjäna in pension.  

–   Enligt uppgifter från Helsinki GSE:s lägesrum sjönk lönesumman mellan oktober 2019 och 2020 speciellt bland dem under 30 års ålder. Dessutom är de branscher som de unga arbetar inom ofta konjunkturkänsliga. Tidigare undersökningar tyder på att ungas arbetslöshet kan få även mycket långvariga konsekvenser.

Publikationen:

Nuorten työskentely ja eläkkeen karttuminen vuosien 2005 ja 2017 eläkeuudistusten näkökulmasta. (Ungas arbete och pensionstillväxt granskat utgående från 2005 och 2017 års pensionsreformer.)  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2021.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.