Tillbaka till Aktuellt
26.4.2021

Många löntagare planerar att arbeta längre än till den lägsta åldern för ålderspension. Män och högutbildade vill gå i pension senare än andra, visar en ny undersökning av Pensionsskyddscentralen (PSC).

Den ålder då löntagare planerar att gå i pension har höjts med nästan två år på tio år.

– År 2018 planerade löntagare att gå i pension vid 64 års och 7 månaders ålder i genomsnitt. År 2008 var den planerade pensionsåldern 62 år och 8 månader i genomsnitt. Förändringen är betydande, säger nationalekonom Satu Nivalainen, som forskat i människornas planer på pensionering.

Enligt forskare talar förändringen om att tanken på längre arbetsliv i hög utsträckning har anammats av löntagarna. Den ålder då löntagare planerar att gå i pension höjs i takt med den lägsta åldern för ålderspension. Om den lägsta åldern för ålderspension höjs med t.ex. ett år, höjs också den planerade pensionsåldern i praktiken med ett år.

De nya forskningsresultaten visar också på att pensionsreformen år 2017 har varit lyckad. Målet med reformen var att senarelägga pensioneringarna och förlänga arbetslivet. Forskning visar att löntagarnas planer angående pensioneringen ger en bra prognos om framtida pensionärers beteende.

– Längre arbetsliv är ett centralt samhällspolitiskt mål i Finland. Om framtida pensionärer anpassar sitt beteende till att deras pensionsålder är högre än tidigare åldersgruppers, hålls pensionssystemets ekonomiska hållbarhet på en bättre grund. Enligt det här ser pensionsreformen ut att ha lyckats väl, bedömer Nivalainen.

Populäraste åldern för pensionering är nu 65 år

Av de löntagare som deltog i Satu Nivalainens undersökning har var tredje för avsikt att gå i pension vid 65 års ålder. Var femte tänker gå i pension tidigast vid 66.

– 65 år ser ut att vara en vattendelare. Nästan var tredje planerar att gå i pension före 64 års ålder och var femte vid fyllda 64, säger Nivalainen.

Uppgifterna i figuren Planerad pensionsålder åren 2008 och 2018, % av svararna i en Excel-tabell.

Åldersklassens egen lägsta ålder för ålderspension ser ut att kraftigt bestämma den planerade pensioneringsåldern.

– Finländarna har uppenbarligen tagit till sig tanken att pensionsåldern nu beror på åldersklassen. Varje åldersklass har en egen lägsta pensionsålder och målsatt pensionsålder.

Män, högutbildade och högre tjänstemän planerar att skjuta upp pensioneringen

Personer med högre högskoleexamen och högre tjänstemän är villigare än andra att skjuta upp pensioneringen till 66 års ålder eller mer.

Män planerare att gå i pension senare än kvinnor, typiskt först efter sin lägsta pensionsålder. De planerar också att arbeta upp till en högre ålder än vad som är vanligt, många till minst 66 år.

Sjukfrånvaro medför planer på tidig pensionering

Också sådana löntagare som upplever sin arbetsförmåga som god planerar att gå i pension senare än andra, tidigast vid fyllda 66.

Svag arbetsförmåga och lång sjukfrånvaro ökar däremot planerna att gå i pension redan före den egna lägsta pensionsåldern och före 64 års ålder. Forskaren ser många utmaningar med slutskedet av dessa löntagares yrkesliv.

– När pensionsåldern fortsättningsvis stiger, ökar ojämlikheten mellan löntagare med god arbetsförmåga och löntagare med svag arbetsförmåga. Det kan ha många konsekvenser, t.ex. för pensionernas nivå. Utifrån tidigare forskning vet man att de som har varit sjuka i verkligheten går i pension tidigare än de har planerat och de som har en god arbetsförmåga till och med senare än de har planerat, säger Satu Nivalainen.

Som material i PSC:s undersökning har använts Statistikcentralens arbetsmiljöundersökningar åren 2008 och 2018. Materialet från båda åren innehåller uppgifter om ca 1 300 personer. Vid intervjutidpunkten var personerna i åldern 50-62 år och arbetade som löntagare.

Födelseåret påverkar pensionsåldern – ta reda på din egen pensionsålder på nätet

FödelseårLägsta ålder för ålderspension
195763 år 9 mån
195864 år
195964 år 3 mån
196064 år 6 mån
196164 år 9 mån
1962–196465
1965–Kopplas till den förväntade livslängden. Åldersgränsen stiger årligen med högst två månader från och med år 2030.

Ta reda på din egen pensionsålder på www.arbetspension.fi

Publikation

Eläkeaikeiden muutos vuosina 2008-2018 ja eläkeaikeet vuonna 2018. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2021.

Foto: Otto Jahnukainen

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.