Tillbaka till Aktuellt
7.4.2021

Coronaåret orsakade inte betydande skador på arbetspensionssystemet. Arbetspensionsanstalternas placeringsavkastning för hela året blev god till slut, berättar verkställande direktör Mikko Kautto i Pensionsskyddscentralens årsberättelse för 2020.

Under året gick drygt två tusen personer mindre i ålderspension i Finland än året innan.  Den förväntade pensioneringsåldern, som är ett centralt pensionspolitiskt mål, steg till 61,9 år. Det var en exceptionellt stor höjning.

Pensionsskyddscentralen gjorde många olika utredningar för samhällsaktörernas behov. De gällde bland annat en sammanslagning av den privata sektorns pensionssystem och det kommunala pensionssystemet, en familjepensionsreform, beredning av lagstiftning om en lineär modell för delinvalidpensionen och den nya FöPL-arbetsgruppens arbete.

Kommunikationen om forsknings- och sakkunniginformation fortsatte i många kanaler. För allmänheten producerades en kampanj om grunderna för pensionsskyddet. Man tog också fram nya räknare som människor kan använda på webbsidorna.

Socialförsäkringsuppgifter inom EU förmedlas i elektronisk form

EESSI, det elektroniska systemet för utbyte av socialförsäkringsuppgifter inom EU, togs i bruk på hösten efter flera års beredning. Pensionsskyddscentralen fortsatte också utvecklingen av övervakning som grundar sig på det nya inkomstregistret.

Planeringen av det nya kontoret i Fiskehamnens Campus framskred enligt tidsplanen och flytten till det nya aktivitetsbaserade kontoret kunde genomföras i slutet av året. Distansarbetet fortgick ändå på grund av coronaläget.

Vid slutet av år 2020 var antalet anställda på Pensionsskyddscentralen 313 personer. Personantalet minskade litet. Pensionsskyddscentralens kostnader var 41 miljoner euro.

Läs mer om Pensionsskyddscentralens verksamhet år 2020 och bekanta dig med årsberättelsen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.