Tillbaka till Aktuellt
30.6.2023
Kuva EU:n lipusta

En del av EU-länderna har ingått ett avtal om distansarbete över gränserna. Avtalet träder i kraft 1.7.2023. Finland har också undertecknat avtalet. Enligt avtalet om distansarbete kan arbetstagare som arbetar både på distans och i företagets lokaler i två EU-länder under vissa förutsättningar försäkras i arbetsgivarens hemland i stället för sitt eget bosättningsland

Enligt avtalet om distansarbete kan arbetstagaren distansarbeta i sitt hemland nästan hälften av sin arbetstid och arbeta hälften av arbetstiden i arbetsgivarens hemland så att arbetstagaren ändå socialförsäkras i arbetsgivarens hemland. Enligt normala EU-regler ska en arbetstagare försäkras i sitt bosättningsland om hen arbetar mer än 25 % av sin arbetstid där.

Det nya avtalet om distansarbete medger undantag från den normala EU-bestämmelsen om försäkring av arbete som sker i flera EU-länder. Avtalet om distansarbete gör det möjligt för arbetstagaren att distansarbeta mera i sitt bosättningsland utan att distansarbetet medför en ändring av i vilket land arbetsgivaren ska betala socialförsäkringsavgifterna.

EU-ländernas avtal om distansarbete kan tillämpas under vissa förutsättningar:

  • Avtalet om distansarbete tillämpas endast på arbetstagare som rör sig mellan länder som undertecknat avtalet. Finland har undertecknat avtalet och ca 20 EU-länder har meddelat att de har för avsikt att göra detsamma. Det är också möjligt att ansluta sig till avtalet efter 1.7, vilket innebär att listan över länder som är med uppdateras.
  • Avtalet om distansarbete gäller endast sådana arbetstagare som distansarbetar i sitt bosättningsland med hjälp av informationsteknik och arbetar resten av tiden i arbetsgivarens hemland.
  • Arbetstagaren ska distansarbeta i sitt bosättningsland minst 25 % men mindre än 50 % av sin sammanlagda arbetstid. Resten av tiden, dvs. minst 50 % av arbetstiden, ska arbetstagaren arbeta i arbetsgivarens hemland.
  • Arbetsgivaren och arbetstagaren ska båda vilja att avtalet om distansarbete tillämpas och man gör undantag från de normala reglerna tillämplig socialförsäkringslagstiftning.

Avtalet om distansarbete påverkar inte försäkringen av arbetstagare som arbetar t.ex. på byggen eller hos kunder utomlands. Avtalet påverkar inte heller situationer där arbetstagaren endast arbetar i ett land. Det gäller inte heller offentligt anställda, företagare eller stipendiater.

Exempel

Arbetstagaren är stadigvarande bosatt i Tyskland. Arbetsgivaren är ett företag som har sitt säte i Finland. Arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat om att arbetstagaren ska arbeta minst 50 % av sin arbetstid i Finland. Resten av tiden arbetar arbetstagaren på distans hemifrån, i Tyskland.

Eftersom arbetstagaren utför mer än 25 % av sitt arbete i sitt bosättningsland Tyskland, bör tysk lagstiftning i princip tillämpas på arbetstagaren. Eftersom både Finland och Tyskland har undertecknat avtalet om distansarbete kan arbetsgivaren emellertid ansöka om A1-intyg i Finland om att arbetstagaren socialförsäkras i Finland. Det förutsätter arbetstagarens samtycke.

Pensionsskyddscentralen avgör arbetstagarens försäkringstillhörighet

Arbetsgivaren ska ansöka om tillämpning av avtalet om distansarbete hos socialförsäkringsmyndigheterna i sitt hemland. I Finland ska ansökan göras hos Pensionsskyddscentralen genom Pensionsskyddscentralens e-tjänst. Om avtalet om distansarbete kan tillämpas på arbetstagaren, beviljar Pensionsskyddscentralen ett A1-intyg som bevis på försäkringstillhörighet i Finland.

Målet med avtalet är flexiblare distansarbete i Europa

Avtalet medger en välkommen flexibilitet i distansarbete över gränserna i Europa. Det kom till på initiativ av den administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare, som verkar vid Europeiska kommissionen. I arbetsgruppen representerades Finland av Pensionsskyddscentralen och social- och hälsovårdsministeriet.

Avtalet om distansarbete är temporärt. Det är meningen att det ska införas en bestående bestämmelse om distansarbete i EU-förordningen om social trygghet.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.