Övervakning av arbetsgivare

Pensionsskyddscentralen övervakar på basis av information som anlänt från bl.a. myndigheterna att arbetsgivarna uppfyller sin försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Pensionsskyddscentralens övervakningsavdelning ansvarar för övervakningen av ArPL-försäkringen.

Om arbetsgivaren inte på eget initiativ har ordnat pensionsskydd för sina anställda i en pensionsanstalt, uppmanar Pensionsskyddscentralen arbetsgivaren att rätta till försummelsen. Om arbetsgivaren inte följer uppmaningen, vidtar Pensionsskyddscentralen nödvändiga åtgärder.

Pensionsskyddscentralen tar på arbetsgivarens bekostnad en pensionsförsäkring i en pensionsanstalt som Pensionsskyddscentralen väljer (ArPL 186 §).

En avtalsarbetsgivares försummelse

En arbetsgivare som har fast anställda, s.k. avtalsarbetsgivare, ska ordna pensionsskydd för sina anställda genom en särskild försäkring.

Pensionsförsäkringen ska tecknas under den månad som närmast följer efter löneutbetalningen. Om en avtalsarbetsgivare försummar att ordna med pensionsförsäkringen, tar Pensionsskyddscentralen genom ett s.k. tvångsförsäkringsbeslut pensionsförsäkringen på arbetsgivarens vägnar och bekostnad i en pensionsanstalt som Pensionsskyddscentralen väljer.

Pensionsanstalten sätter försäkringen i kraft och inregistrerar alla uppgifter som behövs för administreringen. Pensionsanstalten fastställer och tar ut försäkringsavgiften av arbetsgivaren och eventuell dröjsmålsförhöjning.

En tillfällig arbetsgivares försummelse

En arbetsgivare som inte har fast anställda och som under ett halvt år har betalat löner som är mindre än det årligen justerade gränsbeloppet är en tillfällig arbetsgivare.

En tillfällig arbetsgivare behöver inte ingå ett särskilt försäkringsavtal. Arbetsgivaren betalar försäkringsavgifterna till det pensionsbolag som han eller hon har valt, senast den 20 dagen i månaden efter löneutbetalningen.

Om en tillfällig arbetsgivare försummar sin försäkringsskyldighet, väljer Pensionsskyddscentralen en pensionsanstalt för arbetsgivaren. Pensionsanstalten fastställer och tar ut försäkringsavgiften av arbetsgivaren och eventuell dröjsmålsförhöjning.

Tjänster inom ramen för övervakningen av arbetsgivare

Pensionsskyddscentralen övervakar arbetsgivarnas försäkringsskyldighet enligt ArPL. Övervakningstjänsterna omfattar information till nya arbetsgivare och företagare i förebyggande syfte, massövervakning som bygger på jämförelse av stora mängder skatte- och försäkringsinformation samt annan övervakning som baserar sig på impulser som kommer från olika håll utifrån.

Den förebyggande övervakningen inriktar sig främst på information om försäkringsskyldigheten. På basis av uppgifter från skatteförvaltningen skickar Pensionsskyddscentralen informationsbrev om försäkringsskyldigheten till nyetablerade arbetsgivare och företagare.

Massövervakningarna som baserar sig på jämförelser av skatte- och försäkringsuppgifter sker genom omfattande registerkörningar, där skatteförvaltningens uppgifter om arbetsgivarens utbetalda löner jämförs med arbetspensionsbolagens uppgifter om försäkrade löneinkomster.

Pensionsskyddscentralens övervakning av arbetsgivare omfattar också sådana fall som ska redas ut, till exempel till följd av de arbetspensionsutdrag som årligen skickas till arbetstagare och på grund av andra impulser som kommer utifrån, såsom lönegarantibeslut, arbetspensionsbolagets kontrollbegäran eller samarbetet med myndigheterna.

Dessutom producerar Pensionsskyddscentralen andra tjänster, såsom informations- och förmedlingstjänster, som inte räknas till den egentliga övervakningen. Informationstjänster inom ramen för övervakningen omfattar bl.a. svar på myndigheters förfrågningar samt utredningar och utlåtanden som ges på begäran av olika intressegrupper.

Inom ramen för samarbetet med myndigheterna producerar övervakningsavdelningen dessutom information och anvisningar för olika myndigheter och ordnar dessutom utbildning för dem.

Sedan finns det förmedlingstjänster som innebär förmedling av lönegarantibeslut till pensionsbolagen.

Genvägar: