Suomen työeläkevakuutetut svt_merkki_harmaa

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneista kolme viidesosaa töissä vuoden 2015 lopussa

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet 18–68-vuotiaat 31.12.2015  

vakuutetut_2015_FI

Vuoden 2015 lopussa työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneista henkilöistä töissä oli runsas kolme viidesosaa (63 %), miehillä osuus oli hieman pienempi kuin naisilla.

Seuraavaksi suurin ryhmä olivat henkilöt, jotka eivät olleet työssä eivätkä eläkkeellä vuonna 2015 mutta olivat kartuttaneet työeläkettä aikaisemmin. Heidän osuutensa kaikista piiriin kuuluneista oli 15 prosenttia.

Lähes saman verran piiriin kuuluneista oli jo eläkkeellä (14 %) ja vajaa kymmenesosa oli henkilöitä, jotka olivat työskennelleet vuoden 2015 aikana, mutta eivät olleet töissä vuoden lopussa.

Uusin julkaisu

Tilaston taulukot

Lisätietoa tilastopalvelusta

Kuvaus

Suomen työeläkevakuutetut

Tuottaja: Eläketurvakeskus
Tilaston kotisivu: Suomen työeläkevakuutetut
Aihealue: Sosiaaliturva
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä

Kuvaus

Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 18-68-vuotiaista henkilöistä. Lisäksi tilasto sisältää tietoja palkattomien aikojen ja VEKL:n mukaan karttuneista etuuksista.

Tietosisältö

Tilasto sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 18-68-vuotiaista henkilöistä, työeläkevakuutetuista ja eläkkeellä olleista.

Käytetyt luokitukset

Yksityinen ja julkinen sektori, työeläkelaki, sukupuoli ja ikä

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Työeläkevakuutettuja koskevat tiedot perustuvat työeläkejärjestelmän ansaintarekisteriin.

Päivitystiheys

Kerran vuodessa

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden lopussa. Tarkempi aika on ilmoitettu Julkistamiskalenterissa.

http://www.etk.fi/tutkimus-tilastot-ennusteet/tilastot/julkistamiskalenteri/

Aikasarja

Tilasto on ilmestynyt vuosina 2005–2013 nimellä Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut. Sen jälkeen se jaettiin kahdeksi eri julkaisuksi: Suomen työeläkevakuutetut ja Suomen työeläkkeensaajat. Ensimmäinen uusi Suomen työeläkevakuutetut -tilasto julkaistiin vuoden 2013 tiedoista.

Julkaisun tiedot ovat pääpiirteissään verrannollisia Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut – julkaisussa aiemmin julkaistuihin vastaaviin tietoihin. Luvuissa voi olla pieniä eroja tilasto-ohjelmistoon tehtyjen korjausten ja muutosten seurauksena.

Tietoja aikasarjojen vertailukelpoisuudesta on esitetty tilaston laatuselosteessa kohdassa Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus.

Asiasanat

sosiaalivakuutus, työeläkejärjestelmän piiriin kuuluva, työeläkevakuutettu, VEKL:n palkattomat ajat

Yhteystiedot

http://www.etk.fi/palaute/?vastaanottaja=Tilastopalvelu

Käsitteet ja määritelmät

Käsitteet ja määritelmät

Tilastoyksiköt

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluva 
Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki, jotka ovat tilastovuonna tai sitä aiemmin olleet työeläkelakien mukaisessa työsuhteessa tai yrittäjänä. Työeläkejärjestelmän piirissä ovat siis henkilöt, joilla on eläketapahtuman sattuessa oikeus työeläkkeeseen tai jotka jo saavat jotain omaan työuraan perustuvaa eläkettä.

Työeläkevakuutettu 
Työeläkevakuutettuja ovat kaikki, jotka tilastointiajankohtana tai aikaisemmin ovat olleet työsuhteessa tai yrittäjänä ja joilla on eläketapahtuman sattuessa oikeus uuteen työeläkkeeseen. Tyypillisesti työeläkevakuutettu ei ole vielä eläkkeellä, mutta eläkkeensaajakin voi olla vakuutettu, jos hän on kartuttanut uutta vastaista työeläkettä eläkkeellä ollessaan.

Työssä oleva tai yrittäjänä työskentelevä 
Työssä olevaksi katsotaan henkilö, joka on ollut tilastointiajankohtana työeläkettä kartuttavassa työssä tai työeläkevakuutettuna YEL- tai MYEL-toiminnan perusteella.

Palkattomien aikojen ja VEKL:n mukaan karttuvat etuudet 
Palkaton aika on aika, jolta henkilö saa sosiaalietuutta, josta hänelle karttuu tietyin edellytyksin eläkettä. Palkatonta aikaa ovat esimerkiksi vanhempainraha-, sairauspäiväraha- ja työttömyyspäivärahakaudet. Työeläkelaeissa on määritelty perusteet, joilla eri palkattomista ajoista karttuu eläkettä.

Valtio rahoittaa kotihoidontuesta ja suoritetuista tutkinnoista karttuvat etuudet. Ne perustuvat lakiin valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (VEKL).

Palkattomien aikojen ja VEKL:n mukaiset etuudet rekisteröidään työeläkejärjestelmän ansaintarekisteriin.

Muut käsitteet

Eläkkeensaaja 
Eläkkeensaajaksi katsotaan henkilö, joka saa jotakin omaan työuraan perustuvaa työeläkettä. Eläkkeensaaja voi saada vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä.

Ensimmäisen kerran työeläkelakien piiriin tullut 
Työeläkelakien piiriin henkilö tulee ensimmäisen kerran silloin, kun hän aloittaa ensimmäisessä työeläkelakien mukaisessa työsuhteessa tai yrittäjänä 18 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Ensimmäisen kerran tietyn työeläkelain piiriin tullut 
Tietyn työeläkelain piiriin henkilö tulee silloin, kun hänelle kirjataan alkaneeksi ensimmäinen kerran kyseisen työeläkelain mukainen työ- tai yrittäjäjakso.

Työeläkelaki 
Henkilö luokitellaan kuuluvaksi kaikkiin työeläkelakeihin, joiden piiriin hän kuuluu.

Työeläkesektori 
Henkilö kirjautuu aina sen työeläkesektorin lukuihin, millä sektorilla hän työskentelee (ja/tai saa eläkettä). Jos henkilö työskentelee (ja/tai saa eläkettä) sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, hän kirjautuu molempien sektorien lukuihin.

Työssä tilastovuoden aikana 
Henkilön katsotaan olleen työssä tilastovuonna, jos hän on ollut tilastovuoden aikana työeläkettä kartuttavassa työssä tai työeläkevakuutettuna YEL- tai MYEL-toiminnan perusteella.

Työssä tilastovuoden lopussa 
Vuoden lopussa työssä olevaksi katsotaan henkilö, joka on ollut työssä joulukuun aikana (kuukausitekniikkaan perustuvat työsuhteet) tai jonka työsuhde on päättynyt tai ollut voimassa vuoden lopussa (vuositekniikkaan perustuvat työsuhteet). Eläkkeellä olevat henkilöt, jotka ovat samanaikaisesti työssä tai toimivat yrittäjinä luokitellaan aina työssä oleviksi.

Ei työssä tilastovuonna 
Ei työssä tilastovuonna olevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole ollut tilastovuonna työeläkettä kartuttavaa työtä eikä hän ole ollut työeläkevakuutettuna YEL- tai MYEL-toiminnan perusteella. Lisäksi hänen on pitänyt olla työeläkevakuutettuna ennen tilastovuotta tai hän saa omaan työuraan perustuvaa eläkettä.

Laatuseloste

Laatuseloste: Suomen työeläkevakuutetut 2014 (SVT)

Suomen työeläkevakuutetut -tilasto tuotetaan Eläketurvakeskuksessa.

Laissa Eläketurvakeskuksesta (ETKL) todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) yhdeksi tehtäväksi harjoittaa toimialaansa kuuluvaa tilastotoimintaa. ETK:ssa tilastojen tuottamisesta vastaa suunnitteluosaston tilastoyksikkö.

Suomen työeläkevakuutetut -tilaston kustannuksista vastaa ETK.

Tilastotietojen relevanssi

Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu pääpiirteissään työ- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmän eläkkeet ovat ansiosidonnaisia, kansaneläke on puolestaan asumisperusteinen järjestelmä. Suomen työeläkevakuutetut -tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneista 18–68-vuotiaista henkilöistä ja heidän työhistoriastaan.

Työeläketurvaa hoitavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla pääasiassa Keva. Eläketurvakeskus toimii työeläkejärjestelmän keskuksena ja kerää mm. työeläkeasioiden hoidon edellyttämät tiedot sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

Suomen työeläkevakuutetut -tilasto kattaa koko lakisääteisen työeläketurvan. Siinä esitetään keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneista 18–68-vuotiaista henkilöistä työeläkesektorin ja -lain mukaan luokiteltuina.

Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet on jaoteltu työeläkevakuutettuihin ja eläkkeellä oleviin. Työeläkevakuutettujen lukumäärät esitetään jaoteltuina kahteen ryhmään: tilastointiajankohtana työssä olleisiin ja niihin, jotka eivät olleet työssä eivätkä eläkkeellä tilastointiajankohtana. Muina luokittelijoina tilastossa käytetään henkilön ikää ja sukupuolta.

Tilastossa esitetään tietoja myös muista eläkettä kartuttavista jaksoista, jollaisia ovat rekisteröidyt palkattomat ajat ja VEKL:n mukaiset etuudet. Nämä tiedot esitetään etuuslajin mukaan luokiteltuina.

Tilastossa käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilaston kotisivulla osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Työeläkevakuutetut.

Tilasto palvelee sosiaaliturvan asiantuntijoita, tutkijoita, tiedotusvälineitä ja muita aihealueesta tietoa tarvitsevia. Kyseessä on kattavin Suomen työeläkevakuutettuja koskeva tilasto.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston tiedot perustuvat ansaintarekisteristä saataviin tietoihin (kokonaisaineisto). Ansaintarekisteriin talletetaan eläkkeen määräytymiseen tarvittavat tiedot henkilöiden työhistoriasta sekä palkattomista ajoista, lapsenhoitoajoista ja suoritetuista tutkinnoista. Näiden tietojen avulla muodostetaan työeläkevakuutetuille työura. Työuraa koskevat tiedot talletetaan tilastorekisteriin, josta vakuutettuja koskevat tilastot tuotetaan.

Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluosasto vastaa yhdessä työeläkelaitosten kanssa ansaintarekisterin sisällöstä, eläketurvan toimeenpanossa tarvittavien tietojen saatavuudesta, kattavuudesta, lainmukaisuudesta ja oikeellisuudesta sekä sisällön virhetilanteiden selvittelystä.  Rekisterin käsittelyjärjestelmät sisältävät luvallisuus- ja loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii korjaamaan tai tarkistamaan tiedot. Virheilmoitukset voivat olla myös huomautuksia, jotka eivät estä tietojen rekisteröitymistä.

Tietoteknisesti ansaintarekistereistä vastaa Arek Oy. Se on eläkevakuuttajien ja ETK:n yhteisesti omistama yhtiö.

Tilastossa havaitut virheet korjataan verkkopalvelussa välittömästi. Painettuihin jakamattomiin julkaisuihin liitetään korjaussivu. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote julkaisun jo aiemmin saaneille.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilastovuoden 2013 tiedot ilmestyvät vuoden 2015 joulukuussa. Tilastovuoden 2014 tiedot julkaistaan vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.
Jatkossa tilasto julkaistaan kerran vuodessa tilastovuotta seuraavan vuoden loppupuolella. Tilaston julkistamisajankohta on esitetty ETK:n kotisivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot kohdassa Julkistamiskalenteri. Tilaston tiedot ovat lopullisia.

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastoa on tuotettu vuodesta 2005 lähtien, ja sen tiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2007 alkaen. Yksityisen sektorin osalta aikasarja ulottuu vuoteen 1977 saakka.

Tilasto on ilmestynyt vuosina 2007–2014 (tilastovuodet 2005–2013) nimellä Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut (SVT). Vuodesta 2015 lähtien kokonaisuus julkaistaan kahtena erillisenä tilastona: Suomen työeläkkeensaajat (SVT) ja Suomen työeläkevakuutetut (SVT).

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan vuosittain Suomen työeläkevakuutetut -julkaisussa, joka ilmestyy sekä painotuotteena että sähköisenä versiona ETK:n internetsivuilla. Painojulkaisun tilausohjeet on kerrottu nimiölehden kääntöpuolella sekä ETK:n internetsivuilla. Osa tilaston tiedoista julkaistaan myös ETK:n tilastotietokannassa osoitteessa www.etk.fi/tilastot > Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta.

Tilaston kuvaus on esitetty ETK:n internetsivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot.

Lisätietoja tilastosta antaa ETK:n tilastopalvelu tilastot(at)etk.fi.

Aiemmat julkistukset

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARI KANNISTO, HEIDI NYMAN