Eläkkeellesiirtymisikä ja työnjättöikä

Eläkkeellesiirtymisiän mittaamisessa käytetään kansainvälisissä vertailuissa usein työmarkkinoilta poistumisikää eli työstä poistumista tai työnteon lopettamisikää, lyhyemmin työnjättöikää.

Eläkkeellesiirtymisikä ja työnjättöikä ovat eri asioita, vaikka ne kansainvälisissä vertailuissa joskus rinnastetaankin samoiksi. Esimerkiksi työstä voi jäädä pois ilman että siirtyy eläkkeelle ja toisaalta eläkettä voi saada ja jatkaa edelleen työssä.

Työnjättöikä ja työllisyysasteet ovat merkittäviä talous- ja työllisyyspolitiikan indikaattoreita ja niitä käytetään yleisesti myös (EU:n) eläkepolitiikan indikaattoreina, vaikka ne eivät suoraan mittaa eläkkeellesiirtymisikää. Eurostat ja OECD tuottavat kyseistä tilastovertailua eri maiden välillä.

Suomessa työelämästä poistuttiin Eurostatin työnjättöikämittarin (average exit age from the labour force) mukaan 61,6 vuoden iässä vuonna 2007. Suomi sijoittuu EU:n keskitasolle. Muissa Pohjoismaissa Tanskaa lukuun ottamatta työelämästä poistutaan myöhemmin.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

55–64-vuotiaiden työllisyysasteet (%) eri Euroopan maissa vuonna 2014

naisten_työllisyysasteet
miesten_työllisyysasteet

Työllisyysaste kuvaa työllisten prosenttiosuutta väestöstä. Kuvioissa on esitetty erikseen 55–64-vuotiaiden työllisten naisten ja miesten prosenttiosuudet samanikäisestä väestöstä eri Euroopan maissa sekä EU 28 -maiden keskiarvo. Kuvioiden lähteenä on käytetty Eurostatin tilastotietokantaa, johon työllisyysasteet on kerätty eri maiden työvoimatutkimuksista.

Suomalaisnaisten työssäkäynti on yleisempää kuin monissa muissa Euroopan maissa. Myös 55–64-vuotiaiden naisten työllisyysaste (61,4 %) on muiden pohjoismaiden tavoin Suomessa huomattavasti EU28 -maiden keskiarvoa (45,2 %) korkeampi. Lisäksi ikääntyneiden naisten työllisyysaste on Suomessa miehiä parempi, mikä on poikkeuksellista koko Euroopassa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana muutos 55–64-vuotiaiden naisten työssäkäynnissä on ollut miehiä ripeämpää useissa Euroopan maissa, sillä paikoitellen vain alle kolmannes tämän ikäisistä naisista kävi ansiotyössä vuonna 2005. Naisten työllisyysasteen muutos EU28 -maissa oli keskimäärin 11,8 prosenttiyksikköä ja Suomessa 8,7 prosenttiyksikköä kyseisellä aikavälillä.

Samanikäisten miesten työllisyysaste oli sen sijaan Suomessa pari prosenttiyksikköä matalampi kuin EU28-maissa keskimäärin (58,9 %) vuonna 2014. Aikavälillä 2005–2014 ikääntyneiden miesten työllisyysaste nousi Suomessa neljä prosenttiyksikköä, kun vastaava muutos muualla Euroopassa oli keskimäärin 7,5 prosenttiyksikköä. Eniten 55–64-vuotiaiden työllisyys parani Saksassa, lähes 18 prosenttiyksikköä ja heikentyi Kreikassa, melkein 15 prosenttiyksikön verran.

Pohjoismaissa ikääntyneillä ovat korkeimmat työllisyysasteet Islannissa, Ruotsissa ja Norjassa.

Aiheesta muualla: