Ulkomaiselle työntekijälle vakuutus

Suomalaisen työnantajan on vakuutettava Suomessa palveluksessaan oleva ulkomainen työntekijä työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan aivan samoin kuin suomalaisetkin työntekijät. Myös ulkomainen työnantaja on yleensä velvollinen järjestämään täällä työssä oleville työntekijöilleen TyEL:n mukaisen eläketurvan. Poikkeuksena tästä voivat olla työntekijät, jotka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön.

TyEL ei koske työntekijää, jonka ulkomainen työnantaja lähettää tänne lyhytaikaiselle, 1.1.2009 jälkeen alkaneelle ja enintään kaksi vuotta jatkuvalle työkomennukselle. Ehtona on

  • ettei työntekijä kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin työkomennuksen alkaessa ja
  • ettei häneen sovelleta EU:n sosiaaliturvasäännösten tai sosiaaliturvasopimuksen määräysten perusteella Suomen lainsäädäntöä.

EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä, Yhdysvalloista, Intiasta, Israelista, Chilestä, Kanadasta tai Quebecistä Suomeen lähetetty työntekijä voi kuulua lähtömaan sosiaaliturvaan, jolloin vakuutusmaksut maksetaan vain sinne. Lähtövaltion sosiaaliturvaan kuulumisesta on hankittava todistus (EU:n alueella A 1).

Suomen työeläke maksetaan myös ulkomaiselle työntekijälle mihin tahansa maahan. Eläkevakuutusmaksuja ei palauteta henkilön muuttaessa pois Suomesta, vaan hän saa ne aikanaan eläkkeen muodossa.

Vapauttaminen vakuuttamisvelvollisuudesta

Jos työkomennus Suomeen on pitempi kuin kaksi vuotta, Eläketurvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa ulkomaisen työnantajan TyEL:n mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta. Tämä vapautusmahdollisuus ei koske sellaista lähetettyä työntekijää, jonka vakuuttamisesta määrätään EU:n sosiaaliturvasäännöksissä tai sosiaaliturvasopimuksessa.

Vapautus myönnetään enintään viideksi vuodeksi Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien. Edellytyksenä vapauttamiselle on, että työnantaja esittää selvityksen siitä, että hän on järjestänyt työntekijänsä eläketurvan muulla tavoin.

Jos työskentely Suomessa kestää yli viisi vuotta, tulee työntekijä vakuuttaa TyEL:n mukaan viiden vuoden jälkeen.

Vapautusta haetaan Eläketurvakeskukselta lomakkeella ETK 2070 (Työkomennus on alkanut ennen 1.1.2009) tai ETK 2073 (Työkomennus on alkanut 31.12.2008 jälkeen).

Lähtökohtaisesti edellytetään, että työnantaja toimittaa Eläketurvakeskukselle viranomaisen vahvistaman todistuksen muualla järjestetystä eläketurvasta. Hakemuksen liitteenä tulisi olla työntekijän allekirjoittama selvitys siitä, että hän on tietoinen työnantajan hänelle järjestämästä eläketurvasta ja siitä, että työnantaja hakee vapautusta velvollisuudesta vakuuttaa hänet TyEL:n mukaan.

Työkomennuksiin, jotka ovat alkaneet ennen 1.1.2009, sovelletaan tätä aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä. Tällöin Eläketurvakeskus voi vapauttaa ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta, mikäli työntekijälle on järjestetty kohtuullinen eläketurva muussa maassa Suomessa työskentelyn aikana ja muutkin vapauttamisen edellytykset täyttyvät. Lisätietoja näiden säännösten mukaisesta vapauttamisesta on Työeläkelakipalvelun ohjeessa Ulkomaisen työnantajan vapauttaminen vakuuttamisvelvollisuudesta.

Oikopolut:

Aiheesta muualla: