Eläkkeiden rahoitus

8.12.2023 Kesälä Meeri

Työnantajien kannusteita tarkennetaan porautumaan työkyvyn ylläpidon avainkohtiin

Niin sanotussa maksuluokkamallissa työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitaso vaikuttaa suurtyönantajan TyEL-maksun määrään. Esiin nousseisiin huoliin on pyritty vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön 5.12.2023 vahvistamilla muutoksilla. Jatkossa uutena työntekijänä palkattu 55 vuotta täyttänyt henkilö ei aiheuta maksun korotusta, vaikka hän päätyisikin myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle.

16.8.2021 Nivalainen Satu

Lyhempää elinikää odottavat nostavat osittaista vanhuuseläkettä aktiivisemmin – aktuaarinen neutraalius voi horjua

Tuoreen tutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevan vanhemman elinikä on yhteydessä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) nostopäätöksiin. Ne, joiden vanhempi on kuollut nuorempana, nostavat OVE:a muita aktiivisemmin 61-vuotiaana. Tällä käyttäytymisellä on vaikutus eläkejärjestelmän perusoletukseen, aktuaariseen neutraaliuteen. Miksi ja miten, selviää alta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.