Blogit

26.2.2024 Jan Pesonen

EU:n digitaalinen palveluväylä hakee muotoaan

EU:n digitaalinen palveluväylä (Single Digital Gateway -asetus) pyrkii helpottamaan ihmisten ja yritysten arkea tarjoamalla rajat ylittäviä digitaalisia asiointipalveluita Euroopan Unionin alueella. Luotettavat asiointipalvelut ja helposti saatavat tiedot tehostaisivat EU:n sisämarkkinoita ja olisivat selkeä askel kohti yhtenäisempää ja tehokkaampaa digitaalista Eurooppaa. Siitä huolimatta, kun toimeenpanoaika umpeutui 12.12.2023, vain muutama maa oli valmis. Miksi näin?

15.2.2024 Anu Polvinen

Eläkeikä joustaa ja työskentely eläkkeellä yleistyy – lisääntyykö eriarvoisuus?

Noin kolmannes palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä jatkaa työntekoa. Yrittäjistä eläkkeellä työskentelee tätäkin useampi. Vanhuuseläkkeellä työskentely on yleisintä heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Eläkkeellä työskentelevät useammin ne, joilla on hyvä terveys, työkyky ja sosioekonominen asema, sekä ne, jotka ovat jääneet keskimääräistä myöhemmin eläkkeelle.   

8.12.2023 Kesälä Meeri

Työnantajien kannusteita tarkennetaan porautumaan työkyvyn ylläpidon avainkohtiin

Niin sanotussa maksuluokkamallissa työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitaso vaikuttaa suurtyönantajan TyEL-maksun määrään. Esiin nousseisiin huoliin on pyritty vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön 5.12.2023 vahvistamilla muutoksilla. Jatkossa uutena työntekijänä palkattu 55 vuotta täyttänyt henkilö ei aiheuta maksun korotusta, vaikka hän päätyisikin myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle.

9.11.2023 Liisa-Maria Palomäki

Puolisoiden väliset tuloerot lisäävät naisten tyytymättömyyttä raha-asioita koskevaan päätöksentekoon

Eläkeläisnaiset ovat tyytymättömämpiä raha-asioita koskevaan päätöksentekoon parisuhteessa silloin, kun puolisoiden välillä on tuloeroja – erityisesti kun naiset ovat suurempituloisia kuin miehet. Kotitalouden sisäisten tuloerojen merkityksestä tiedetään Suomessa toistaiseksi vähän. Kansainväliset tutkimukset kertovat niiden vaikuttavan laaja-alaisesti taloudelliseen hyvinvointiin.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.